Zákaz predaja respirátorov FFP2 a FFP3

Komu je zakázaný predaj respirátorov aj po jeho čiastočnom uvoľnení? Aké výnimky platia, kto kontroluje ich dodržiavanie a aké sankcie hrozia obchodníkom?

Aktualizácia k 27. máju 2021: Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III, teda aj respirátorov kategórie FFP2 a FFP3, od 13. apríla 2021 neplatí. Parlament schválil novelu zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a zrušil tak vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 188/2020 Z. z., ktorá obmedzenie nariaďovala.

Aktualizácia k 21. januáru 2021: Nakoľko krízová situácia a núdzový stav z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu trvá aj v roku 2021, zákaz pre slovenských obchodníkov predávať respirátory FFP2 s výdychovým ventilom a respirátory FFP3 verejnosti aj naďalej zostáva v platnosti. Predať ich môžu len výnimkám, ktoré sú platné a nezmenené od tzv. "prvej vlny". Aktuálna tiež ostáva úprava zákazu, ktorá je v platnosti od 18. júna 2020, že verejnosť si môže zakúpiť respirátor FFP2 bez vydychovacieho ventilu. Ten sa momentálne odporúča nosiť aj napr. na testovanie antigénovými a PCR testami.

Zákaz predaja respirátorov kategórie FFP2, FFP3 od 6. apríla 2020

V dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu a v záujme ochrany verejného zdravia bol schválený zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, ktorý nadobudol účinnosť dňa 6. apríla 2020. Tento právny predpis predovšetkým ustanovil obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov – respirátorov.

Zákon zakázal počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu (Prílohy I nariadenia (EÚ) 2016/425.) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie (nazývanou aj respirátor) FFP2, FFP3.

Išlo teda o zákaz predaja resp. prevádzania vlastníckych práv respirátorov triedy FFP2 a FFP3 verejnosti, okrem uvedených výnimiek. Tie sa týkali zdravotníkov, podnikateľov, ktorí potrebujú tieto ochranné prostriedky pre svojich zamestnancov a štátnych orgánov.

Od 6. 4. 2020 do 17. 6. 2020 bol zakázaný predaj respirátorov FFP2 a FFP3 pre verejnosť.

Tento zákaz sa vzťahuje na obdobie krízovej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Núdzový stav bol na Slovensku zrušený, ale mimoriadna situácia naďalej trvá. Keďže sa podľa zákona zákaz predaja respirátorov vzťahuje na obdobie trvania krízovej situácie (konkrétne teda mimoriadnej situácie), bude po jej ukončení opäť možné predávať respirátory verejnosti tak, ako pred jej vyhlásením (spred obdobia koronavírusu).

Čiastočné uvoľnenie zákazu predaja respirátorov od 18. júna 2020

Dôsledkom zlepšujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v dôsledku koronavírusu a lepšej dostupnosti ochranných prostriedkov pristúpil štát k čiastočnému uvoľneniu zákazu predaja respirátorov triedy FFP2 a FFP3.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, účinná od 18. júna 2020, čiastočne upravila uvedený zákaz tak, že sa počas krízovej situácie zakazuje predaj alebo prevádzanie filtračných tvárových polmasiek kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo kategórie FFP3. Výnimky zo zákazu predaja respirátorov zostávajú nezmenené. Ide o:

 • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území SR,
 • zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonáva zdravotnícke povolanie na území SR,
 • orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • právnické alebo fyzické osoby-podnikateľov, ktoré sú povinné zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia (napr. práce s nebezpečnými látkami, práce v blízkosti sadzobne vysokej pece),
 • právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • právnické alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktoré poskytujú pohrebné služby na území SR,
 • zamestnancov súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • osoby, pri ktorých na to existujú zdravotné dôvody,
 • osoby, ktoré distribuujú tieto osobné ochranné prostriedky na území SR a ktoré majú sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území SR a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predávajú alebo prevádzajú iba osobám uvedeným vyššie.

Od 18. júna 2020 je dovolený predaj respirátorov FFP2 bez vydychovacieho ventilu aj verejnosti.

To znamená, že od 18. júna 2020 sa môžu verejnosti predávať respirátory FFP2 bez vydychovacieho ventilu. Respirátory triedy FFP3 a FFP2 s vydychovacím ventilom sa môžu predávať iba vymedzenému okruhu osôb. Cieľom tejto zmeny je podľa predkladateľa predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkým množstvom takýchto respirátorov bez možnosti ich predaja.

6. apríla 2020 – 17. 06. 2020 Zákaz predaja respirátorov FFP 2 a FFP 3
Od 18.6. 2020 - Zákaz predaja respirátorov FFP2 s výdychovým ventilom a respirátorov FFP3

Zároveň je dôležité doplniť, že na základe návrhu MH SR schválila vláda SR 11. mája 2020 úplné zrušenie zákazu vývozu určených životne dôležitých tovarov z územia SR, keďže tento na základe priaznivej situácie na trhu stratil význam.

Od 12. mája 2020 je povolené vyvážať mimo územia SR: 

Od 12. 2. 2021 parlament schválil nulovú sadzbu DPH na respirátory FFP2 a FFP3. Viac sa dozviete v článku Respirátory FFP2 a FFP3 s nulovou DPH do konca apríla.

Od 8. 3. 2021 bude na Slovensku povinnosť nosiť respirátory v obchodných prevádzkach a MHD, od 15. 3. 2021 vo všetkých interiéroch. Podrobnosti nájdete v článku Respirátory FFP2 budú povinné.

Článok pokračuje pod reklamou

Dodržiavanie zákazu predaja respirátorov kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená skontrolovať obchodníkov, či dodržiavajú zákonom ustanovený zákaz predaja respirátorov.

Fyzická osoba, ktorá predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore so zákonom sa dopustí priestupku, za ktorý jej Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 do 1 000 eur. Ak zákaz poruší právnická osoba (obchodná spoločnosť), dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej hrozí pokuta od 1 000 eur do 10 000 eur.

Zákon ani iný predpis nestanovuje, akým spôsobom má predávajúci obchodník zabezpečiť kontrolu toho, či je kupujúci osobou zo zákona oprávnenou na kúpu respirátorov, ktorých predaj je inak zakázaný.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča predajcom zaviesť postupy kontroly ako napríklad vyžiadanie dôkazu od kupujúceho slúžiaceho na hodnoverné preukázanie toho, že kupujúci je zo zákona oprávnený na kúpu respirátorov. To môže byť napríklad vyžiadanie:

 • živnostenského listu na preverenie vykonávania danej činnosti,
 • povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • potvrdenia alebo povolenia k pracovnej činnosti, pri ktorej je používanie respirátorov nevyhnutné
 • vyžiadanie potvrdenia od lekára, ak ide kupujúceho ako osobu, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody.
Prečítajte si tiež

Preto, ak chce kupujúci získať respirátory, musí predávajúcemu preukázať splnenie zákonných obmedzení. Zodpovednosť však nesie predávajúci, pretože je na ňom, aby si dané skutočnosti vopred (pred predajom) overil. Takéto overenie je v niektorých prípadoch pomerne jednoduché, no v iných takmer nemožné. Predávajúci totiž nemá ako získať dôkaz o tom, že kupujúci má napríklad zamestnancov pracujúcich v archívoch.

Zodpovednosť a povinnosť overovania zákonom stanovených skutočností platí rovnako pre kamenné obchody ako aj pre e-shopy. V prípade online predaja cez e-shop si predávajúci môže na základe prijatej objednávky, ktorá obsahuje všetky údaje o kupujúcom, aj sám preveriť jeho činnosti v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri (teda nemusí si vyžiadať živnostenský list).

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Slovenská obchodná inšpekcia môže kontrolovať aj to, či predávajúci má zavedené postupy kontroly zákonných obmedzení. Podľa informácií na webe SOI nie je dostačujúce iba všeobecné prehlásenie kupujúceho ako napríklad „som oprávnená osoba“, „nákupom potvrdzujem, že som oprávnená osoba“, alebo len upozornenie predávajúceho, že tovar môže kupovať iba oprávnená osoba.

Kontroly predaja respirátorov priniesli prekvapivé zistenia

Prečítajte si tiež

Inšpektori SOI preverili v období od 14. apríla do 19. júna 2020 dodržiavanie zákazu predaja respirátorov v 93 e-shopoch, a to prostredníctvom 96 kontrolných nákupov pod utajenou identitou. V kamenných prevádzkach kontroly nevykonávali. Ako vyzerajú výsledky? „Z celkového počtu 96 kontrolných nákupov len v 29 prípadoch predávajúci vyžadoval, aby sa po vykonaní objednávky za účelom jej potvrdenia od kupujúceho preukázal, či je oprávnenou osobou v zmysle uvedeného zákona,“ informuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa ÚI SOI. Až 67 internetových obchodov tak porušilo zákon č. 69/2020 Z. z..

„Zároveň boli objednané a doručené respirátory inšpektormi SOI skontrolované, či spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu,“ uvádza Krkošová. Z 67 objednávok, pričom každá z nich obsahovala jeden druh respirátora, je zatiaľ nevyhovujúcich 66. Najčastejšími chybami bolo chýbajúce označenie výrobcu či dovozcu, chýbajúce pokyny pre užívateľa, no absentovalo tiež vyhlásenie o zhode a povinné označenie číslom a rokom zverejnenia normy alebo symbolmi FFP2/FFP3. Všetky spomenuté nedostatky boli zistené pri viac ako 50 druhoch respirátorov.

Prečítajte si tiež

Doposiaľ nebolo začaté správne konanie ani v jednom prípade, avšak konanie o uložení pokuty je možné začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti. SOI ešte dodatočne zisťuje, koľko respirátorov bolo odo dňa účinnosti zákona predaných osobám, ktoré nespadajú do výnimiek. „Dĺžka trvania, miera a závažnosť pochybenia potom bude dôležitá pre správny orgán pri rozhodovaní o prípadnej výške pokuty,“ uzatvára tlačová hovorkyňa ÚI SOI.

Praktické informácie pre výrobcov, predajcov aj spotrebiteľov o certifikácii respirátorov aj o tom, čo si všíma kontrola nájdete v článku Certifikovaný respirátor FFP2: ako sa posudzuje jeho kvalita a čo musí spĺňať?.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky