Regulácia hazardných hier od 1. marca 2019

Od marca 2019 je účinný nový zákon o hazardných hrách. V oblasti hazardných hier dochádza k viacerým zmenám. Prevádzkovatelia majú nové povinnosti a obce zase nové kompetencie.

Od 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o hazardných hrách“). Tento nový zákon o hazardných hrách zrušil a tak aj úplne nahradil predtým účinný zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zriadenie nového Úradu pre reguláciu hazardných hier

Zákonom o hazardných hrách sa zriaďuje nový úrad, ktorý bude od 1. marca 2019 regulovať prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku – Úrad pre reguláciu hazardných hier. Zodpovedá za vydávanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier, vykonáva dozor nad pravidlami hazardných hier a nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách. Zároveň bude môcť ukladať sankcie a viesť register vylúčených osôb, ktoré budú mať zakázanú účasť na niektorých hazardných hrách.

Úrad pre reguláciu hazardných hier bude mať sídlo v Bratislave a bude prepojený s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podľa prechodných ustanovení úrad svoju činnosť naplno začne vykonávať až od 1. júna 2019.

Druhy hazardných hier od 1. marca 2019

Hazardnými hrami od 1. marca 2019 sú:

 • lotériové hry (napríklad žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie),
 • charitatívne lotérie (hazardná hra, z ktorej výnos sa používa napríklad na podporu športu, kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, ochranu životného prostredia),
 • stolové hry (napríklad ruleta, kartové hry, hry s kockami),
 • stávkové hry (napríklad kurzové stávky, dostihové stávky),
 • hazardné hry na výherných prístrojoch,
 • hazardné hry na termináloch videohier,
 • hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
 • hazardné hry na iných technických zariadeniach,
 • hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa predchádzajúcich odsekov, ale spĺňajú definíciu hazardnej hry podľa zákona o hazardných hrách.

Druhy licencií na prevádzkovanie hazardných hier od 1. marca 2019

Prevádzkovať hazardnú hru je možné len na základe licencie udelenej na prevádzkovanie hazardnej hry. V porovnaní s predtým platnou právnou úpravou sa ponuka licencií zásadným spôsobom zmenila. Najväčšiu zmenu v porovnaní s doterajšou legislatívou predstavuje zavedenie licencií, ktorých udelenie bude umožňovať ich držiteľom prevádzkovať vybrané hazardné hry v tradičných „kamenných“ priestoroch a na internete alebo len na internete.

Niektoré licencie sú odteraz udeľované špecificky aj pre konkrétny typ hry v rámci druhu hazardnej hry. Naďalej sa rozlišujú všeobecné licencie (umožňujú prevádzkovať len žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína) a individuálne licencie.

Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier od 1. marca 2019:

 • licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
 • licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
 • licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
 • licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
 • licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie iných hazardných hier.

Uvoľnenie podmienok pre prevádzkovateľov hazardných hier z iných štátov

Jednou zo zásadných zmien vyplývajúcich z nového zákona o hazardných hrách je možnosť prevádzkovať hazardné hry aj zahraničným právnickým osobám. Podľa predtým platnej legislatívy mohla licenciu na prevádzkovanie hazardnej hry získať len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Teraz môže hazardné hry na Slovensku prevádzkovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a aj právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Ak bude o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardnej hry žiadať právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, licencia jej bude udelená len vtedy, keď bude mať na Slovensku zaregistrované svoje zahraničné zastúpenie.

Zahraničným zastúpením sa na tieto účely zjednodušene povedané rozumie osoba, ktorá na území Slovenskej republiky zastupuje zahraničného prevádzkovateľa hazardnej hry a prostredníctvom ktorej tento zahraničný prevádzkovateľ komunikuje s Úradom pre reguláciu hazardných hier. Úrad vedie aj zoznam zahraničných zastúpení, vykonáva do neho zápisy a uskutočňuje z neho výmazy.

Trvalý prístup úradu na servery prevádzkovateľov hazardných hier

Nový zákon o hazardných hrách prikazuje aj prevádzkovateľom väčšiny druhov hazardných hier umožniť Úradu pre reguláciu hazardných hier bezplatný online prístup na svoj server za účelom získavania údajov o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier. Podľa prechodných ustanovení sú prevádzkovatelia hazardných hier povinný tento prístup vytvoriť od 1. januára 2021.

Do konca roka 2020 musia herne sprístupniť údaje o hazardných hrách pre príslušný úrad.

Okrem toho, server, na ktorom sa prevádzkujú hazardné hry (resp. na ktorý sú pripojené prístroje, na ktorých sa hrajú hazardné hry), musí byť umiestnený na území Slovenskej republiky. Na serveri sa musia evidovať a ukladať údaje o všetkých odohraných hazardných hrách, a to najmä údaje o počte odohraných hier, údaje o jednotlivých stávkach a výhrach a údaje o celkových stávkach a výhrach.

Prístroje, na ktorých sa hrajú hazardné hry, musia byť pripojené na internet

V súvislosti s prístupom Úradu pre reguláciu hazardných hier na severy prevádzkovateľov sa udeje ešte jedna veľká zmena. Každé koncové zariadenie umožňujúce príjem stávok, každý výherný prístroj, každý terminál videohier, každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, každé technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach, číselné lotérie, bingo a charitatívna lotéria musia byť pripojené prostredníctvom internetu na server prevádzkovateľa hazardnej hry do 31. decembra 2020.

V praxi to znamená napríklad to, že aj každý „výherný automat“ v herni bude musieť byť pripojený na internet a Úrad pre reguláciu hazardných hier bude môcť sledovať to, aké stávky a výhry sa na ňom uskutočňujú. Prevádzkovatelia musia zabezpečiť aj to, že po akomkoľvek prerušení internetového spojenia medzi hazardnou hrou a serverom musí byť hazardná hra prerušená alebo ukončená.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné podmienky pre označenie herne a obmedzenú reklamu herne

Herňou je miestnosť alebo súbor miestností špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach. Nový zákon o hazardných hrách zásadným spôsobom mení (resp. viac obmedzuje) podmienky označenia a propagácie herní.

Nápisom „herňa“ musí prevádzkovateľ označiť každú herňu pri vstupe, pričom výška písmen môže byť maximálne päť centimetrov. Podľa prechodných ustanovení musí byť každá herňa takto označená do 31. decembra 2019. V súvislosti s označovaním ide o zásadnú zmenu – predtým mohlo byť slovo „herňa“ použité len v tom prípade, ak bolo súčasťou obchodného mena.

Vo vzdialenosti do 200 metrov od herne nesmie byť na ňu žiadna reklama.

Zákonom o hazardných hrách sa tiež obmedzili prevádzkové hodiny. V čase od 03:00 do 10:00 herne nesmú byť otvorené.

Okrem označenia herne na jej vonkajších častiach (napríklad na dverách) nesmie byť vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre.

Niečo podobné platí aj o potenciálnej výhre v herni. Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti herne (táto informácia môže byť len v interiéri herne a nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany herne). Informáciu o výhre v hazardnej hre v herni je takisto zakázané umiestňovať vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne. Pokiaľ ide o vonkajšie časti herne, tak tie nesmú obsahovať ani reklamu na alkoholické nápoje.

Posilnené kompetencie pre obce v oblasti hazardných hier

Podľa predtým platnej legislatívy boli kompetencie obce v oblasti hazardných hier značne obmedzené. Obce v zásade mohli po splnení určitých podmienok zakázať na svojom území len prevádzkovanie herní. Podľa nového zákona o hazardných hrách obec môže všeobecne záväzným nariadením zakázať umiestnenie nielen herní, ale aj kasín na svojom území.

Významnou kompetenciou pre obce bude možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a od ubytovne mládeže (napríklad internátu). Podľa prechodných ustanovení bude môcť byť takéto všeobecné záväzné nariadenie vydané s účinnosťou najskôr od 1. júla 2019.

Obec môže zakázať prevádzkovanie hazardných hier v konkrétne dni v roku.

Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená licencia ešte pred nadobudnutím účinnosti takéhoto všeobecného záväzného nariadenia obce, sa toto nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti jeho licencie (platnosť licencie pre hazardné hry hrané v herni môže byť najviac dva roky). Potom už herňa na danom mieste nesmie byť umiestnená. Obec môže všeobecne záväzným nariadením taktiež ustanoviť, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.

Veľmi silnou kompetenciou obce je možnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť dátumy dní, počas ktorých bude na jej území zakázané prevádzkovať nasledujúce hazardné hry: stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických zariadeniach a lotériové hry bingo. Zákaz na hranie týchto hazardných hier môže obec vydať najviac na 12 kalendárnych dní v roku a musí tak rozhodnúť najneskôr do 31. októbra, aby zákaz platil v nasledujúcom kalendárnom roku.

Zodpovedné hranie podľa nového zákona o hazardných hrách

Vďaka novému zákonu o hazardných hrách prešla určitými zmenami aj časť týkajúca sa zodpovedného hrania, ktorá obsahuje opatrenia na obmedzenie hrania pre zraniteľné osoby (rozširuje sa ich okruh) a opatrenia na zníženie času stráveného pri hazardnej hre. Naďalej platí zákaz účasti na akýchkoľvek hazardných hrách pre osoby mladšie ako 18 rokov. Register osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách bude aj naďalej fungovať.

Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby evidované v registri vylúčených osôb majú od 1. marca 2019 zakázaný vstup nielen do herní, ako tomu bolo doteraz, ale aj do kasín a do priestorov, v ktorých sa prevádzkuje lotériová hra bingo. Ak prevádzkovateľ na základe dokladu totožnosti a registra osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách zistí, že do jeho priestorov vstúpila osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba zapísaná v registri vylúčených osôb, bude povinný ju z týchto priestorov vykázať. Ak tak nespraví, Úrad pre reguláciu hazardných hier mu uloží pokutu od 500 do 10 000 eur.

Rozšírenie okruhu osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách

Spomínaný register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na presne určených hazardných hrách (sú uvedené v prvej vete § 33 ods. 2 zákona o hazardných hrách). S účinnosťou od 1. marca 2019 sa okruh osôb zapisovaných do registra vylúčených osôb značne rozširuje.

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a:

 • ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,
 • ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,
 • ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,
 • ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,
 • ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
 • ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
 • voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky