Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

Aby bolo možné prevádzkovať vozidlo v SR, musí mu byť schválená technická spôsobilosť na základe zákona č. 106/2018 Z. z. a 8/2009 Z. z. Ako pre Podnikajte.sk uviedlo ministerstvo vnútra, ak ide o hromadne schválené vozidlá, technickú spôsobilosť schvaľuje rezort dopravy, ak o jednotlivo dovezené autá zo zahraničia, je to okresný úrad. Každé takéto nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru a ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, sa musí prihlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Kde a kto vozidlo prihlasuje, dokedy to treba stihnúť, aké sú poplatky, ako postupovať a čo treba vedieť, ak sa kupuje auto na lízing? V článku približujeme praktické informácie, ktoré sa zídu fyzickým osobám pri kúpe vozidla na súkromné účely, no tiež podnikateľom, ktorí kupujú nové auto do firmy.

Prihlásenie auta fyzickou osobou na súkromné použitie

V prvom rade je potrebné rozlišovať pojem vlastník a pojem držiteľ. Môže ísť o toho istého človeka alebo o dve odlišné osoby. Vlastníkom je ten, kto auto vlastní, pričom ním môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, v opačnom prípade je vlastníkom vozidla jej zákonný zástupca. Držiteľom je ten, kto auto používa a opäť ním môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony.

Prihlásenie nového auta netreba odkladať, zaevidovať sa musí do 30 dní od nadobudnutia. Od 1. 1. 2023 síce nastali zmeny v prepise vozidiel – tento úkon možno vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, no platí to len v prípade kúpy ojazdeného auta. Ak ide o kúpu úplne nového vozidla od predajcu/výrobcu áut, uvedené neplatí. V prípade fyzických osôb (pri kúpe vozidla na súkromné účely) je rozhodujúce miesto trvalého pobytu vlastníka vozidla. Pokiaľ ide o fyzickú osobu – živnostníka, ktorá auto kupuje na živnosť, prihlasuje ho na orgáne Policajného zboru podľa miesta podnikania (sídla) vykonávanej živnosti.

Ako uvádza ministerstvo vnútra, vlastník vozidla dostane od predajcu faktúru a osvedčenie o evidencii časť II. Na základe toho požiada príslušný dopravný inšpektorát o prihlásenie do evidencie (vlastník vozidla sa môže dať zastúpiť inou osobou na základe splnomocnenia).

Pri prihlásení vozidla do evidencie vlastník auta ústne na dopravnom inšpektoráte do žiadosti uvedie:

  • kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a II ako jeho držiteľ (pokiaľ nie je držiteľ totožný s vlastníkom, musí sa na inšpektorát dostaviť aj on, pretože inak sa zapíše ako držiteľ vlastník),
  • aký druh tabuliek s EČV žiada prideliť (náhodne vygenerované, s voliteľnou logistikou, konkrétna tabuľka zo zásob inšpektorátu, tabuľku pre elektrické a plug-in hybridné vozidlá alebo si chce ponechať z predošlého vozidla),
  • či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej (do 2 pracovných dní – neplatí na celý prepis, ale len na osvedčenie I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II).

Dokladov, ktoré sú pri prihlásení auta potrebné, je niekoľko. Žiadateľ predkladá:

  • doklad totožnosti,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla (povinné zmluvné poistenie),
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra alebo lízingová zmluva,
  • osvedčenie o evidencii časť II vystavené predajcom auta (ak sa osvedčenie stratilo alebo bolo ukradnuté, treba si od predajcu pýtať duplikát),
  • ak výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je potrebné predložiť aj toto osvedčenie.

Všetky dokumenty a doklady je potrebné predložiť vždy v originálnom vyhotovení.

Prihlásenie auta v prípade právnických osôb

Aj v prípade právnických osôb (napríklad s. r. o.), ktorí kupujú vozidlo ako firemné, je potrebné prihlásenie stihnúť do 30 dní od nadobudnutia auta, a to na dopravnom inšpektoráte podľa sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne alebo ak má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky. „U právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra a ktoré majú pobočky, si táto právnická osoba určí, či sa bude vozidlo prevádzkovať v sídle samotnej organizácie, alebo jej organizačnej zložky,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Čo sa týka postupu, ten je v zásade rovnaký ako pri fyzických osobách. Rezort vnútra pre Podnikajte.sk vysvetľuje, že vlastníkom aj držiteľom auta je vždy právnická osoba. Iba v prípade, že ide o vozidlo zakúpené prostredníctvom finančného lízingu, je ako vlastník zapísaná lízingová spoločnosť a ako držiteľ sa uvádza firma, ktorá auto kupuje.

Čo sa týka potrebných dokladov, je oproti fyzickým osobám potrebné doložiť ešte jeden doklad navyše - ak ide o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, predkladá sa doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony. Ak ide o firmu, ktorá sa do obchodného registra zapisuje, nepotrebuje predkladať výpis z tohto registra.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie vozidla elektronicky

Prihlásiť auto možno aj elektronicky, pričom tak môže urobiť buď predajca (výrobca) vozidla, alebo vlastník, ak predajca ešte nevydal osvedčenie o evidencii časť II a ak vo svojom systéme vyznačí, že si ho vlastník bude prihlasovať elektronicky sám (kupujúci na to musí vopred predajcu upozorniť).

Pri elektronickom prihlásení sa musí vyplniť elektronický formulár s údajmi nového držiteľa a vlastníka vozidla (žiadateľ uvádza, či bude vlastník totožný s držiteľom, alebo bude vlastníkom iná osoba, napríklad aj lízingová spoločnosť). Taktiež je potrebné určiť údaje o druhu a rozmere tabuľky s EČV, o mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I. Ďalej sa uvádzajú informácie o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Potom podobne ako pri fyzickom prihlásení treba priložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu (ako prílohu vo formáte PDF).

Následne sa formulár podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a potvrdí odoslanie elektronickej žiadosti. Do dátovej schránky žiadateľa je doručený pokyn na úhradu správneho poplatku, následne doklady od vozidla a tabuľky EČV doručuje kuriér slovenskej pošty na zadanú adresu. Ako sa uvádza na stránke ministerstva vnútra, žiadosť bude vybavená do niekoľkých pracovných dní po posúdení dopravným inšpektorátom a v závislosti od kapacitných možností pracoviska. Fyzické prihlásenie auta sa naproti tomu vybaví na počkanie. „Určitý čas ale môže trvať, kým občan dostane dátum a čas na vybavenie, to záleží od kapacitných možností daného pracoviska,“ dodáva ministerstvo.

Termín na inšpektoráte skráti čakanie

Na vybavenie prihlásenia vozidla si možno rezervovať termín, aby sa žiadateľ vyhol dlhému čakaniu alebo nevybaveniu. Využiť stačí elektronickú službu na stránke portal.minv.sk, podobne ako pri výmene občianskeho preukazu, pasu a iných dokladov. V univerzálnom rezervačnom systéme si treba vybrať agendu a termín návštevy, potom si uschovať vygenerovaný PIN kód, ktorý v deň rezervácie žiadateľ zadá v kiosku na pracovisku. Ten mu vytlačí poradový lístok a na základe neho žiadateľa zavolajú na pracovisko.

Splnomocnenie možno vybaviť aj online

V prípade, že by vlastníka/držiteľa chcela zastúpiť pri prihlásení vozidla iná osoba, musí mať písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka/držiteľa (u notára/na matrike) alebo úradné rozhodnutie. Napríklad aj v prípade právnických osôb môže o prihlásenie vozidla požiadať zamestnanec, vtedy potrebuje splnomocnenie od firmy, že môže vystupovať v jej mene. Pri lízingu potrebuje držiteľ vozidla (alebo jeho zástupca) aj splnomocnenie od lízingovej spoločnosti. Ministerstvo vnútra ako pomôcku zverejnilo aj vzor splnomocnenia.

O zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu možno požiadať tiež elektronicky cez slovensko.sk. Službou môže vlastník/držiteľ udeliť inej osobe elektronické plnomocenstvo na evidenčné úkony súvisiace s vozidlom, žiadosť je však potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Rovnako možno elektronicky toto splnomocnenie zrušiť (zo strany osoby, ktorá ho udelila).

Poplatky za prihlásenie auta

Správne poplatky platí žiadateľ. Teda, ak o prihlásenie žiada vlastník, platí poplatky on. Pokiaľ žiada o prihlásenie držiteľ, týkajú sa poplatky jeho. Avšak, ak sa auto registruje elektronicky, poplatky hradí predávajúci – predajca vozidla. Jemu bude zaslaný platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Hradí sa vydanie EČV tabuľky, poplatok za vydanie dokladov a registračný poplatok.

Za vydanie 2 tabuliek EČV je do 31.3.2024 poplatok 33 eur. Ak chce žiadateľ voliteľnú logistiku znakov alebo tabuľku zo zásob Policajného zboru, platí za 2 ks tabuliek 331 eur.

Za vydanie osvedčenia o evidencii časť I a vydanie osvedčenia o evidencii časť II sa platí po 6 eur, pričom 30 eur sa platí v prípade, že žiadateľ chce urýchlené doručenie čipovej karty osvedčenia o evidencii vozidla časť I do dvoch pracovných dní od doručenia papierového osvedčenia o evidencii časť II. Avšak, od 1.4.2024 vydávanie EČV tabuliek ako aj osvedčení o evidencii zdražie.

Rátať tiež treba s registračným poplatkom, pričom spôsob výpočtu aj samotné sumy sa od 1.7.2023 zmenili. Vypočítať si presnú sumu možno v našej kalkulačke poplatkov za prihlásenie auta.

*V prípade elektromobilov je sadzba registračnej dane zvýhodnená na 33 eur.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ poplatku pri prihlásení auta Suma do 31. 3. 2024 Suma od 1. 4. 2024
Vydanie osvedčenia o evidencii časť I 6 eur 9 eur
Vydanie osvedčenia o evidencii časť II 6 eur 9 eur
EČV (klasická zo zliatin ľahkých kovov) 16,50 eur/1ks 25 eur/1 ks
Registračná daň Podľa výkonu motora a ekologického koeficientu* Podľa výkonu motora a ekologického koeficientu*

Prehľad úprav cien iných druhov EČV tabuliek ako aj poplatky za vydanie vodičského preukazu a oprávnenia či ďalších dokladov, približujeme v článku Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024.

Elektronické prihlásenie vozidla má jednu zásadnú výhodu, a to zníženie poplatkov. Tabuľky EČV sú tak v prípade elektronickej žiadosti o polovicu lacnejšie, taktiež sa registračná daň na auto zníži o 50 %, maximálne však o 70 eur. Aj v tomto prípade však nastáva od 1.4.2024 zmena – registračná daň na auto sa síce môže znížiť o 50 % najviac však o 50 eur.

Ako uviedol rezort vnútra, pri elektronických podaniach je možné platiť webovou aplikáciou alebo prevodom z účtu. Pri štandardných podaniach je možné platiť e-kolkami, ktoré sú dostupné na každom pracovisku, ale aj prevodom z účtu, mobilnou aplikáciou či zakúpením potvrdenky na Slovenskej pošte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky