Aké sú práva a povinnosti zamestnancov a ich zamestnávateľov podľa protikorupčného zákona?

Prinášame prehľad, na ktorých podnikateľov a na aké situácie sa vzťahuje nový protikorupčný zákon.

Okrem povinností, ktoré zamestnávateľom vyplývajú zo všeobecne známych pracovnoprávnych predpisov, existujú tiež také, o ktorých doteraz možno ani len nepočuli. Jedným z nich je tiež zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (protikorupční zákon). Ten zavádza niekoľko opatrení na ochranu pracovníkov, ktorí upozornia na protispoločenské praktiky svojho zamestnávateľa – živnostníka, firmy, neziskovej organizácie, úradu a i. Zamestnávateľom s viac ako 50 zamestnancami zákon zároveň ukladá niekoľko osobitých povinností. V nasledujúcom článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií, ktoré by ste o protikorupčnom zákone mali vedieť.

Na aké situácie sa protikorupčný zákon vzťahuje?

Podstatou protikorupčného zákona je poskytnutie ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu (zamestnancom i dohodárom), ktoré upozornia na protispoločenské praktiky, ktorých sa dopúšťa ich zamestnávateľ. Takýmito praktikami môžu byť napríklad machinácie pri verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe, podvody pri čerpaní európskych dotácií, poskytovanie alebo prijímanie úplatkov, nevyplatenie mzdy alebo odstupného, neodvedenie dane či poistného, šikana na pracovisku a pod .

Zjednodušene možno povedať, že protispoločenským konaním sa rozumejú prípadyvšetkých trestných činov s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, ako i všetkých deliktov, za ktoré zamestnávateľovi hrozí pokuta najmenej 50 000 EUR. Výšky trestov za jednotlivé trestné činy sú uvedené priamo v trestnom zákone, výšky pokút zas v osobitých právnych predpisoch (zákon o službách v zamestnanosti, o ochrane osobných údajov a pod.)

Pracovníkovi, ktorý upozorní na protispoločenské praktiky zamestnávateľa, prináleží právna ochrana

Ochrana, ktorú protikorupčný zákon poskytuje zamestnancom i dohodárom, spočíva v tom, že zamestnávateľ takejto osobe nemôže zhoršiť pracovné podmienky bez toho, aby k tomu získal súhlas Inšpektorátu práce. Pracovníka tak napríklad nemožno preradiť na „horšiu“ prácu alebo sa s ním dohodnúť na znížení mzdy. Rovnaká ochrana prináleží osobám blízkym oznamovateľovi (predovšetkým rodičom a deťom, súrodencom, manželovi a manželke).

Pracovníkovi, ktorý upozorní na protispoločenské konanie zamestnávateľa, prináleží finančná odmena

V prípade, ak na základe oznámenia dôjde k právoplatnému odsúdeniu zamestnávateľa alebo k právoplatnému uloženiu pokuty, pracovníkovi môže byť na jeho žiadosť poskytnutá odmena od ministerstva spravodlivosti, a to až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy. Zamestnanec svoje oznámenie adresuje vždy tomu orgánu, ktorý je k riešeniu konkrétnej protispoločenskej praktiky príslušný - napríklad finančná správa pri podozrení z daňových prehreškov, inšpektorát práce pri podozrení z nelegálneho zamestnávania, švarc systému a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú povinnosti firiem s viac ako 50 zamestnancami?

Protikorupčný zákon zavádza tiež osobité povinnosti pre zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami. Týmito povinnosťami sa rozumie:

Povinnosť určiť zodpovednú osobu

Zodpovedná osoba má na starosti prijímanie, prešetrovanie a riešenie podnetov pracovníkov, ktoré sa týkajú protispoločenských praktík zamestnávateľa. Touto osobou môže byť k tomu určený zamestnanec alebo externý subjekt, akým je napríklad advokát.

Povinnosť vypracovať protikorupčnú smernicu

Protikorupčná smernica je vnútrofiremný predpis, ktorý musí obsahovať predovšetkým bližšie informácie o podávaní podnetov zo strany pracovníkov, o postupe ich preverovania, riešenia či evidencie, ako i informácie o mlčanlivosti, spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Povinnosť prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia

Povinnosť viesť evidenciu prijatých podnetov, a to po dobu 3 rokov

Povinnosti podľa protikorupčného zákona mali byť splnené najneskôr do 1.7.2015

Zákon ukladá veľkým firmám povinnosť zaviesť všetky vyššie uvedené opatrenia najneskôr do 1.7.2015. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok uloženie pokuty od Inšpektorátu práce, a to až do výšky 20 000 EUR. Zamestnávateľom, ktorí si danú povinnosť ešte stále nesplnili, preto odporúčame konzultáciu s právnikom a bezodkladné prijatie zmien.

Zdroje, ktoré problematiku povinností podľa protikorupčného zákona upravujú

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (protikorupční zákon) v platnom znení

TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP štyri mesiace úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zamestnávanie cudzincov od 1. 1. 2019

Uvažujete zamestnať cudzinca? Od nového roka je to jednoduchšie. Aké zmeny v zamestnávaní cudzincov na území SR priniesli novely zákonov účinné od 1. 1. 2019?

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.

Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu (dovolenku)

Predstavíme vám tri možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu. Ako v praxi fungujú a v čom sú tieto možnosti pre zamestnanca a zamestnávateľa výhodné a v čom nevýhodné?

Kontroly inšpektorátu práce v roku 2019

Ktorým oblastiam bude inšpektorát práce venovať v roku 2019 pri kontrolách zvýšenú pozornosť? Kontrolóri sa zamerajú na dodržiavanie predpisov pri BOZP, na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov či na kontrolu nelegálnej práce.