Nový mediálny zákon: aké povinnosti z neho vyplývajú podnikateľom?

Kto je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby? Kedy žiadať o udelenie autorizácie na jej poskytovanie? Kedy stačí podať oznámenie? Postup aj príklady situácií.

Od 1.8.2022 je účinný nový Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, ktorý nahradil zákon o vysielaní a retransmisii a zákon o digitálnom vysielaní. V rámci novej legislatívnej úpravy vznikli viaceré povinnosti tak právnickým, ako aj fyzickým osobám v prípade, že na webových stránkach či sociálnych sieťach zverejňujú audiovizuálny obsah – konkrétne, ak poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie. O čo ide, kto a aké povinnosti má a ďalšie podstatné informácie priblížime v tomto článku.

Čo znamená audiovizuálna mediálna služba (AVMS)?

Pre pochopenie celej problematiky v súvislosti s mediálnym zákonom a povinnosťami z neho vyplývajúcimi, je základom pochopiť, čo vlastne audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (skrátene AVMS) je. Ako uvádzajú právni experti z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o., AVMS má podľa mediálneho zákona nasledujúce definičné znaky:

 • je primárne hospodárskej povahy,
 • jej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
 • je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
 • je za ňu redakčne zodpovedný poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
 • je poskytovaná prostredníctvom siete a
 • je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Zároveň zákon definuje, že audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie nie je poskytovanie zvukových záznamov na požiadanie (napr. podcasty a podobne). Podcasty sa zo zákona považujú za elektronickú periodickú publikáciu a na vydavateľov podcastov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z nového zákona o publikáciách.

Odborníci vysvetľujú, že v praxi si pod AVMS možno predstaviť službu, pri ktorej si používateľ sám volí, ktoré video či program chce na internete alebo v aplikácii sledovať. Ide teda o rôzne streamovacie služby (Netflix, HBO GO, Disney +), archívy televízií na internete alebo videosekcie spravodajských portálov. Do tejto skupiny taktiež patria kanály na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram - avšak len v prípade, že boli zriadené alebo sú poskytované za účelom dosahovania zisku, a to aj v prípade, že žiadny zisk nie je dosiahnutý. Ako uvádza Rada pre mediálne služby na svojej webovej stránke, hospodárskou povahou služby sa nemyslí iba samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Môže ísť aj o to, že videá zverejňuje s cieľom priamej alebo nepriamej propagácie svojich platených aktivít či umiestňovaním reklamy v rámci videa.

Zároveň je potrebné, aby takéto služby spĺňali ďalšie, už spomínané, podmienky.

Aké povinnosti majú poskytovatelia AVMS?

Z nového mediálneho zákona vyplýva, že osoby, ktoré AVMS poskytujú, resp. plánujú poskytovať, majú:

 • buď oznamovaciu povinnosť o poskytovaní AVMS,
 • alebo povinnosť získať autorizáciu na poskytovanie AVMS.

Oznamovaciu povinnosť majú fyzické osoby, ktoré audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytujú výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, ako je YouTube, Facebook Watch, TikTok či Instagram. Ako uvádzajú právni experti, najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS treba podať oznámenie poskytovania tejto služby Rade pre mediálne služby. Za podanie sa neplatí žiadny poplatok.

Druhá povinnosť – získať autorizáciu na poskytovanie AVMS, sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré audiovizuálnu mediálnu službu poskytujú prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, no tiež právnických osôb, ktoré AVMS poskytujú prostredníctvom platformy na zdieľanie videí. Rátať treba s 90 dňovou lehotou, ktorú má Rada pre mediálne služby na vybavenie žiadosti, a tiež s poplatkom 260 eur (pri elektronickom podaní 190 eur).

Príklad situácie, kedy je potrebné žiadať o autorizáciu na poskytovanie AVMS

Cukráreň, ktorej prevádzkovateľom je právnická osoba, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, má vlastnú webovú stránku, na ktorej zverejňuje videá s prezentáciou jej zákuskov či prevádzok. Cukráreň videá používateľom poskytuje za účelom obchodnej činnosti, resp. propagácie jej výrobkov (teda sú hospodárskej povahy). Používateľ si pritom sám vyberie zo zoznamu, ktoré video si pozrie a navyše majú videá informačný charakter. Spĺňajú tak definíciu AVMS a prevádzkovateľ cukrárne má povinnosť žiadať o autorizáciu na poskytovanie AVMS.

Povinnosť požiadať o autorizáciu na poskytovanie AVMS má napríklad aj kaviareň, ktorá svoje produkty, činnosť či priestory prezentuje prostredníctvom videí iba prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad prostredníctvom Instagramu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad situácie, kedy je potrebné podať oznámenie o poskytovaní AVMS

Martina ako fyzická osoba – živnostníčka natáča videá s prezentáciou svojich ručne vyrobených látkových bábik a zverejňuje ich na Instagrame s účelom marketingu a cieľom predať ich. V takomto prípade má povinnosť podať oznámenie o poskytovaní AVMS Rade pre mediálne služby.

Ak by sa rozhodla, že si založí aj web a na ňom bude videá so svojimi výrobkami zverejňovať, musela by požiadať o autorizáciu na poskytovanie AVMS.

Ak ale na svojom Instagramovom účte zverejňuje len videá z osobného života, ktoré nespĺňajú definíciu AVMS, netýka sa jej ani jedna z daných povinností.

Ako pre Podnikajte.sk uviedla Lucia Michelčíková, vedúca komunikačného odboru Rady pre mediálne služby, žiadatelia o udelenie autorizácie poskytovania AVMS, môžu v najbližšom období videá zverejňovať, a to aj v čase medzi podaním žiadosti a vydaním rozhodnutia o udelení autorizácie. Svoju činnosť nemusia prerušiť.

Zároveň vysvetľuje, že cieľom Rady nie je sankcionovať, ale upozorniť dotknuté subjekty na nové povinnosti, aby sa vyhli poskytovaniu AVMS bez splnenia zákonných povinností. „V dohľadnom čase preto Rada nebude iniciovať žiadne aktivity zamerané na monitoring subjektov, ktoré si povinnosť zatiaľ nestihli splniť. Ak by aj v rámci svojej činnosti (napr. prešetrovania podnetu) prišla na to, že konkrétny subjekt AVMS poskytuje bez oprávnenia, sankcia by mala charakter upozornenia na porušenie zákona,“ dodáva.

Ktorých situácií sa povinnosť získať autorizáciu či oznámiť poskytovanie AVMS netýka?

Nakoľko nové povinnosti vyvolali zmätok, koho sa týkajú a koho nie, Rada pre mediálne služby na svojej stránke zverejnila odpovede na najčastejšie otázky k tejto problematike (a videá na ich YouTube kanále, prostredníctvom ktorých tému objasňujú).

Medzi odpoveďami uvádzajú aj typy tvorcov obsahu, ktorých sa povinnosť získať autorizáciu či podať oznámenie netýka. Napríklad:

 • samosprávy, organizácie štátnej alebo verejnej správy, školy a podobne, ak používa platformu na zdieľanie videí na informovanie o jej činnosti, pokiaľ nejde primárne o hospodársku povahu (videá neslúžia na dosiahnutie zisku),
 • politickej strany alebo predstaviteľa politickej strany, ak používa platformu na informovanie o svojej činnosti a nie s cieľom dosiahnutia zisku,
 • prenos bohoslužieb prostredníctvom YouTube alebo Facebooku , nakoľko video kanály nemajú primárne hospodársku povahu.

Ako postupovať pri žiadaní o udelenie autorizácie a pri podaní oznámenia o poskytovaní AVMS

Požiadať o udelenie autorizácie poskytovania AVMS či podať oznámenie o jej poskytovaní, je možné prostredníctvom formulárov zverejnených na stránke Rady pre mediálne služby (rpms.sk/poskytovanie-avms), kde možno nájsť aj vzory týchto dokumentov.

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti je možné doručiť Rade prostredníctvom e-mailu [email protected]

Žiadosť o udelenie autorizácie zasa musí byť kompletne vyplnená, podpísaná a doručená do sídla Rady klasickou poštou alebo cez elektronickú schránku. Vypĺňať formuláre cez portál slovensko.sk síce nie je možné, ale vyplnený formulár stiahnutý zo stránky rpms.sk je prostredníctvom slovensko.sk možné odoslať.

Správny poplatok je pri žiadaní o autorizáciu potrebné uhradiť už so samotným podaním, a to prostredníctvom platobného systému eKolok, pričom k dispozícii sú viaceré spôsoby úhrady správneho poplatku:

 • prostredníctvom platobných terminálov (kioskov) na pracoviskách viacerých rezortov (vnútra, spravodlivosti, hospodárstva či dopravy), aj na Daňovom úrade Bratislava alebo Generálnej prokuratúre SR;
 • prostredníctvom potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku, ktoré si možno zakúpiť na požadovanú hodnotu na pobočkách Slovenskej pošty;
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok;
 • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok,
 • prostredníctvom platobného predpisu.

Ako Rada uvádza na svojej stránke, potvrdenie o úhrade (QR kód) treba priložiť k žiadosti. „V prípade neuhradenia správneho poplatku nebude požadovaný úkon vykonaný.“

Pokiaľ má niekto viacero video kanálov na jednej platforme, nemusí si plniť oznamovaciu povinnosť alebo žiadať autorizáciu pre každý kanál zvlášť. Stačí v jednej žiadosti alebo oznámení uviesť všetky kanály, ktoré daná osoba poskytuje. Rovnako sa platí len jeden správny poplatok (v prípade žiadosti o autorizáciu). „V prípade, že nastane akákoľvek zmena v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie autorizácie, tieto zmeny je poskytovateľ AVMS povinný oznámiť Rade alebo Radu požiadať o zmenu autorizácii,“ dodávajú právni experti. Takouto zmenou môže byť napríklad aj vznik ďalších kanálov.

Nové povinnosti si treba splniť, aj keď nateraz Rada neplánuje subjekty pokutovať

Počas prvých dvoch mesiacov roku 2023 požiadalo Radu o udelenie autorizácie poskytovania AVMS a oznámilo poskytovanie AVMS dokopy do 200 subjektov. Ako uvádza L. Michelčíková, s desiatkami ďalších je Rada pre mediálne služby v aktívnej komunikácii, pretože ju požiadali o konzultáciu priamo k svojmu video kanálu, nakoľko si nie sú istí, či spĺňajú kritériá AVMS. „Kritériá na jednoznačné posúdenie toho, ktorý video kanál je s určitosťou AVMS, sa budú rovnako ako v iných krajinách vyvíjať a spresňovať až rozhodovacou praxou Rady, ktorá spočíva práve v posudzovaní jednotlivých video kanálov. Dovtedy sme k dispozícii aj na nezáväzné konzultácie, prosíme však o trpezlivosť, keďže žiadosti o posúdenie vzhľadom na súčasný nápor agendy nie je možné vybavovať bez istého časového odstupu,“ dodáva Michelčíková.

Prečítajte si tiež

Rada pre mediálne služby predpokladá, že medzi poslanými oznámeniami sa neraz nájdu aj také, ktoré sa budú týkať video kanálov, ktoré nenapĺňajú kritériá AVMS. S ich podávateľmi budú komunikovať, aby si vzájomne spresnili, či napríklad nemajú zámer AVMS poskytovať v budúcnosti (ide najmä o kritérium primárne hospodárskej povahy služby, čiže nejakú formu dosahovania zisku, čo sa môže prejaviť až po čase). Ak by o autorizáciu požiadali a správny poplatok zaplatili osoby, ktoré v skutočnosti AVMS neposkytujú, ani neplánujú, bude možné vrátenie uhradeného poplatku.

„Dôležité je uvedomiť si, že audiovizuálna mediálna služba je touto službou bez ohľadu na to, či si jej poskytovateľ splnil, alebo nesplnil registračnú povinnosť. Video kanál sa „AVMS-kou“ nestáva vtedy, keď si jeho poskytovateľ splní registračnú povinnosť. AVMS je každý video kanál, ktorý spĺňa zákonné kritériá tejto služby,“ uzatvára L. Michelčíková.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky