Minimálna mzda v roku 2010 je v SR 307,70 eur - je to veľa alebo málo?

Každoročne sa vedie odborná aj politická debata o tom, aká výška minimálnej mzdy je pre podnikateľskú sféru ešte únosná. V článku sme porovnali výšku minimálnej mzdy v SR s vybranými európskymi krajinami v kontexte produktivity práce na obyvateľa krajiny, ktorú reprezentuje ukazovateľ HDP per capita za rok 2008 (hrubý domáci produkt na obyvateľa).

Minimálna mzda v iných európskych krajinách

V krajinách Škandinávie (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko) či Taliansku nie je minimálna mzda zákonom stanovená. V týchto krajinách sa uprednostňujú kolektívne zmluvy, ktoré zamestnancom často zaručia lepšie podmienky ako by zaistil inštitút minimálnej mzdy. V Nemecku je minimálna mzda stanovená len v niektorých sektoroch (napríklad pre stavebníctvo, či poštové služby).

Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcom grafe je porovnaná výška minimálnej mzdy v jednotlivých vybraných krajinách s výškou hrubého domáceho produktu, ktorú krajina vyprodukovala v roku 2008 na obyvateľa. Závislosť medzi týmito dvoma veličinami je jednoznačná. Z grafu vyplýva, že SR patrí medzi krajiny s nižšou minimálnou mzdou, ktorú by si vzhľadom na svoju produktivitu práce (reprezentovanú ukazovateľom HDP per capita v roku 2008) mohli dovoliť.

 

Porovnanie výšky minimálnych miezd a HDP per capita vo vybraných európskych krajinách

Krajina Minimálna mzda v eur Platná od  HDP per capita 2008 v eur
Luxembursko 1 682,76   1. 3. 2009          56 448
Írsko 1 499,33 1. 7. 2007 31 756
Belgicko 1 440,67 1. 10. 2008 24 785
Holandsko 1 398,00 1. 7. 2009 29 353
Francúzsko 1 343,77 1. 1. 2010 24 463
Veľká Británia 1 108,53 1. 10. 2009 25 469
Rakúsko 1 000,00 1. 1. 2009 27 415
Andora 915,20 1. 1. 2009 30 538
Cyprus 840,00 29. 4. 2009 15 233
Island * 758,90 1. 3. 2008 26 420
Grécko 740,00 1. 4. 2009 21 097
Malta 634,75 1. 1. 2009 16 973
Španielsko 633,30 1. 1. 2010 22 961
Slovinsko (čistá mzda) 510,00 1. 3. 2010 19 839
Portugalsko 475,00 1. 1. 2010 16 579
Chorvátsko 387,76 1. 6. 2009 13 713
Poľsko 338,87 1. 1. 2010 12 664
Turecko 330,88 1. 7. 2009 10 002
Česká republika 313,68 1. 1. 2007 17 756
Slovensko 307,70 1. 1. 2010 15 886
Maďarsko 278,21 1. 1. 2010 13 889
Estónsko 278,02 1. 1. 2008 14 843
Lotyšsko 254,38 1. 1. 2009 12 288
Litva 231,70 1. 1. 2008 13 527
Rumunsko 146,72 1. 1. 2009 10 106
Albánsko * 130,09 1. 5. 2009 5 544
Bulharsko 122,71 1. 1. 2009 8 906
Srbsko * 121,88 1. 1. 2008 8 232
Rusko 107,57 1. 1. 2009 11 597
Ukrajina 58,11 1. 4. 2009 5 225
Bielorusko 58,03 1. 1. 2009 8 810
Čierna Hora 55,00 1. 7. 2007 10 029
Moldavsko * 44,38 1. 1. 2007 2 102

Pozn: minimálna mzda prepočítaná kurzom k 16.3.2010, pri krajinách s hviezdičkou (*) k 1. 3. 2010. HDP per capita za rok 2008 je prepočítané z USD aktuálnym kurzom eura k 31.12.2008.

Zdroj: www.wikipedia.org, http://www.fedee.com/minwage.html

 

Akú výšku minimálnej mzdy v SR možno očakávať v roku 2011?

Nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z., prostredníctvom ktorého sa zvýšila úroveň minimálnej mzdy v roku 2010 na 307,70 € stanovuje spôsob úpravy týkajúci sa sumy minimálnej mzdy aj na rok 2011. Spomínané nariadenie vlády SR ustanovilo, že ak sa suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 nedohodne na úrovni sociálnych partnerov, suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2011 určená vládou SR postupom podľa § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde sa zvýši o 4% zo sumy mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej na rok 2009.

Minimálna mzda ako referenčná veličina pre výpočet sociálnych a zdravotných odvodov od 1.1.2010 končí

Dňa 1. januára 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, v dôsledku ktorej došlo od 1. januára 2010 k odpojeniu minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre výpočet minimálnych odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Prečítajte si tiež

V zákone o sociálnom poistení sú od 1.1. 2010 ekonomické veličiny, ktoré sa predtým odvodzovali od výšky minimálnej mzdy, napojené na pomernú časť jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, čo predstavuje 44,2% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

V zákone o zdravotnom poistení je odo dňa 1. januára 2010 základom pre určenie minimálneho vymeriavacieho základu u samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov hodnota 44,2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Informácie o akutálnej výške minimálnej mzdy, ktorá platí pre rok 2020 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky