Lockdown a opatrenia od 10.12.2021: otvoria sa obchody, lanovky aj fitness centrá

Opatrenia sa od 10.12.2021 zmenia, zákaz vychádzania bude miernejší pre zaočkovaných a prekonaných. Pozrite si prehľad pravidiel.

Aktualizácia k 15.12.2021: Vláda schválila zmenu v zákaze vychádzania - ten bude od piatka 17. decembra 2021 už len v čase od 20:00 hod. do 5:00 hod. nasledujúceho dňa. Cieľom nového nočného zákazu vychádzania je znížiť mobilitu a eliminovať priestor pre vytváranie rizikových sociálnych kontaktov. Začiatkom školských prázdnin, čerpaním dovoleniek či utlmením ekonomických aktivít v prevádzkach sa predpokladá, že bude znížená denná mobilita a obmedzia sa sociálne kontakty v školách či na pracoviskách. Zároveň vzhľadom na vysoký počet výnimiek bolo potrebné prehodnotiť aktuálne platný stav.

Zákaz nočného vychádzania sa nebude vzťahovať na:

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať pracovať z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť, 
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta uvedených v prílohe tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť, 
 3. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť, 
 4. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť, 
 5. cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť, 
 6. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť, 
 7. cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia, 
 8. osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť, 
 9. cestu na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19, a cestu späť, 
 10. cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.  

Tzv. lockdown a opatrenia, ktoré začali platiť len pred dvoma týždňami, sa opäť menia. Vláda 8. decembra 2021 schválila, že od piatka 10.12.2021 získajú výhody plne zaočkované osoby a tie, ktoré ochorenie Covid-19 prekonali pred menej ako 180 dňami.

Uvoľnenie opatrení pre očkovaných a prekonaných od 10.12.2021

Minister zdravotníctva v stredu 8.12.2021 informoval, že pre očkovaných a prekonaných sa od piatka 10.12.2021 otvoria:

 • všetky obchody,
 • základné služby starostlivosti o ľudské telo (kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr - od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
 • lyžiarske strediská, vleky, lanovky (pričom tie uzavreté budú v max. kapacite 25 %),
 • fitness centrá (do 6 osôb, alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu a od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
 • autoškoly.

Núdzový stav, ktorý je v platnosti od 25.11.2021, však stále trvá a v súvislosti s ním aj zákaz vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod nasledujúceho dňa. Výnimky stanovuje Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 735.  

Výnimky zo zákazu vychádzania od 10.12.2021

 • Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domácnosti (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení - pre nich totiž platí výnimka len od 05.00 hod. do 20.00 hod.). Taktiež sa zákaz nevzťahuje na cestu za výkonom podnikateľskej činnosti alebo inej obchodnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu. Pri kontrole sa v oboch prípadoch treba preukázať príslušným potvrdením – vzor pre zamestnancov aj podnikateľov ponúkame v článku Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania od 25.11.2021.
 • Zákaz sa nevzťahuje na cestu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť.
 • Neplatí ani pri ceste do inej prevádzky (teda aj do takej, ktorá sa nepovažuje za esenciálnu), pokiaľ ide o osobu, ktorá je plne zaočkovaná alebo ochorenie Covid-19 prekonala pred menej ako 180 dňami. Toto pravidlo neplatí pri prevádzkach verejného stravovania. Od 25. decembra 2021 môžu očkovaní a prekonaní ísť aj do wellness prevádzky.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. je povolené ísť na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska (ide napr. o hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb).
 • Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti. V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. je povolené ísť na preventívnu prehliadku. Všetko uvedené platí aj v prípade sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. je možné ísť vykonanie RT-PCR testu, antigénového testu či na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. je možné ísť na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a späť.
 • Zákaz sa nevzťahuje ani na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť.
 • Povolené je ísť so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, taktiež je možné ísť sa postarať o hospodárske zvieratá alebo poskytnúť veterinárnu starostlivosť.
 • Povolené je vycestovať do zahraničia a zákaz vychádzania neplatí ani pri návrate zo zahraničia (samozrejme, je potrebné splniť všetky nadväzujúce povinnosti – eHranica, karanténa a pod.).
 • Zákaz sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevzťahuje na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, špeciálnej školy a žiaka strednej zdravotníckej školy na cestu do a z miesta výkonu praktického vyučovania, pričom do 12. decembra 2021 to platí aj na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy a strednej školy do a zo školy a školského zariadenia (od 13. decembra totiž budú tieto plošne uzavreté a vyučovať sa bude dištančne).
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. zákaz vychádzania neplatí pri ceste študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.
 • Od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevzťahuje na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa predošlých bodov.
Článok pokračuje pod reklamou
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevzťahuje na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a tiež na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (či inej oprávnenej osoby) s dieťaťom pri striedavej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť.
 • Od 05.00 hod. do 20.00 hod. má povolené porušiť zákaz vychádzania osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. je možné ísť na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť.
 • Zákaz sa nevzťahuje na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevťahuje na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním alebo na diaľku a cestu späť, a tiež na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie.
 • Od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevzťahuje na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť.
 • V čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. sa zákaz nevzťahuje na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť.
 • Od 05.00 hod. do 20.00 hod. je možné ísť na individuálnu návštevu kostola, zúčastniť sa na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19.
 • Od 25. decembra 2021 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do ubytovacieho zariadenia, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 platného podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cestu späť.
 • Je možné taktiež ísť do vlastnej nehnuteľnosti. Zákaz sa nevzťahuje ani na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.
 • Zákaz sa nevzťahuje na cestu do ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených na účel návštevy, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19.

Nový režim v dopravných prostriedkoch a zmena v esenciálnych prevádzkach od 10.12.2021

Ďalšie zmeny, ktoré budú platné od 10.12.2021 sú:

 • Zákaz zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
 • V IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov sa od piatka odvezú len osoby v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19.
 • Medzi esenciálne predajne, ktoré môžu navštíviť všetci (režim ZÁKLAD) už nebudú patriť predajne obuvi.

Zoznam esenciálnych predajní a prevádzok, ktoré môžu fungovať v režime základ od 10.12.2021

Medzi maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, ktoré možno navštíviť na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania a môžu ich navštíviť všetci (režim základ), patria:

 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • zásielkový predaj tovarov,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
 • práčovne a čistiarne,
 • čerpacie stanice,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • taxislužby,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • zberné dvory,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 • obchodné domy, 
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Niektoré prevádzky, ktoré budú môcť fungovať v režime základ (pre všetkých, bez ohľadu na imunitný status), budú môcť byť otvorené od 5:00 do 22:00. Úrad verejného zdravotníctva vo vyhláškach informoval, že pôjde o:

 • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja),
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
 • kľúčové služby,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ," upozornil ÚVZ SR.

V režime OTP môžu fungovať aj hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak len v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Zároveň úrad informoval, že ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10.12.2021 otvorené len v režime OP a iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. Čo sa týka obchodných domov, vstúpiť môžu všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, do predajne šatstva ale iba v režime OP.

Zdroj: ÚVZ SR, slov-lex.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky