Ktorých cudzincov možno na Slovensku zamestnať?

Cudzinec musí pre zamestnanie na Slovensku spĺňať zákonné podmienky. Aké povolenia musí mať štátny príslušník tretej krajiny, aby ste ho mohli zamestnať?

V dôsledku rastúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu a znižujúceho sa počtu uchádzačov o zamestnanie majú mnohí slovenskí zamestnávatelia problém s obsadzovaním niektorých voľných pracovných miest. Riešením je možnosť zamestnať cudzincov, ktorí sú ochotní na Slovensku pracovať. Najčastejšie sa to týka Ukrajincov, Srbov či Vietnamcov. Už od minulého roka platia nové (zjednodušené) podmienky zamestnávania cudzincov na území SR.

Kto je cudzinec resp. štátny príslušník tretej krajiny?

Za cudzinca resp. štátneho príslušníka tretej krajiny možno považovať každú osobu, ktorá:

 • nie je občanom (štátnym príslušníkom) SR ani ďalších členských štátov EÚ, ani rodinným príslušníkom občana EÚ,
 • nie je občanom Nórska, Islandu, Lichtenštajnska (EHP) a Švajčiarskej konfederácie,
 • je bez štátnej príslušnosti (nie je občanom žiadneho štátu – tzv. apolit alebo apatrid).

Aké povolenia musí mať cudzinec, aby ste ho mohli zamestnať?

Zákon o službách zamestnanosti v § 21 ods. 1 výslovne ustanovuje, ktorého štátneho príslušníka tretej krajiny možno v SR zamestnať. Zamestnávateľ môže zamestnávať len cudzinca, ktorý:

 1. je držiteľom modrej karty EÚ,
 2. má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (podľa § 23 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),
 3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania (podľa § 23 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov),
 4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny (podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov),
 5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ,
 6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona o službách zamestnanosti.

Upozornenie: Cudzinec podľa bodu 1 - 5 môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere. Cudzinec podľa bodu 6 môže prácu vykonávať aj na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnanie cudzinca s modrou kartou EÚ (bod 1)

Ako sme vyššie uviedli, na Slovensku môže byť zamestnaný cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty EÚ. Modrá karta predstavuje typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva cudzincom na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Jednou z podmienok na jej získanie je dosiahnutie vyššej odbornej kvalifikácie (vysokoškolské vzdelanie).

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať cudzinca na pracovné miesto zodpovedajúce vysokokvalifikovanému zamestnaniu, musí najmenej pätnásť pracovných dní pred podaním žiadosti cudzinca o pobyt nahlásiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce (podľa miesta výkonu práce).

Zamestnanie cudzinca s udeleným povolením na zamestnanie (bod 3-5)

Povolenie na zamestnanie je nutné v prípade zamestnania cudzinca, ak:

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac deväťdesiat dní počas dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v SR alebo na lodi, ktorá sa plaví pod SR,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia dvanástich mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelený prechodný pobyt cudzinca, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ, v období do uplynutia dvanástich mesiacov od začiatku pobytu na území SR,
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná.

Aj v tomto prípade platí, že zamestnávateľ musí príslušnému úradu práce (podľa miesta výkonu práce) oznámiť voľné pracovné miesto najmenej pätnásť pracovných dní pred podaním žiadosti cudzinca o povolenie na zamestnanie.  

Povolenie na zamestnanie môže písomne žiadať na príslušnom úrade práce:

 1. cudzinec ešte pred príchodom na Slovensko alebo
 2. budúci zamestnávateľ, právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej bude cudzinec vyslaný vykonávať prácu.
Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanie cudzinca spĺňajúceho osobitné podmienky (bod 6)

Zamestnávateľ môže podľa zákona o službách zamestnanosti zamestnávať aj cudzincov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené zákonom (§ 23a). Ide o tridsaťpäť prípadov, v ktorých sa nevyžaduje, aby cudzinec mal potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Takto môže byť na Slovensku zamestnaný napríklad cudzinec, ktorý:

 • má udelený trvalý pobyt na území SR,
 • je rodinným príslušníkom občana členského štátu EÚ a ktorý má právo na pobyt na území SR,
 • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov desať hodín týždenne alebo dvadsať hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 • má udelený prechodný pobyt cudzinca, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • má udelený azyl,
 • úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo vysokej škole na území SR,
 • je príslušníkom ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu a ďalší.

Zamestnanie cudzinca s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (bod 2)

Cudzinec, ktorý nespadá pod žiaden z vyššie uvedených bodov a chce pracovať na Slovensku, musí cudzineckú políciu požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Práve táto forma prístupu cudzinca na slovenský pracovný trh je v praxi najviac využívanou.

Zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať cudzinca, musí najmenej dvadsať pracovných dní pred podaním žiadosti cudzinca o pobyt za účelom zamestnania nahlásiť voľné pracovné miesto na príslušnom úrade práce (podľa miesta výkonu práce). Ak sa po uplynutí dvadsiatich pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta nepodarilo úradu práce pracovné miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, vydá zamestnávateľovi potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom. Zamestnávateľ potom môže vydať cudzincovi prísľub na zamestnanie alebo s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Aké ďalšie zákonné povinnosti má zamestnávateľ pri zamestnávaní cudzincov si prečítate v článku Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov v roku 2019.

Rozdiel medzi modrou kartou EU a povolením na zamestnanie

Modrá karta Povolenie na zamestnanie
je povolením na prechodný pobyt, cudzinec si nemusí vybavovať povolenie na zamestnanie je podkladom pre žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania
udeľovaná cudzincovi na obdobie trvania pracovného pomeru - maximálne na štyri roky udeľované cudzincovi na obdobie trvania pracovného pomeru - maximálne na dva roky
udeľuje sa len cudzincovi, ktorý bude pracovať na pracovnom mieste zodpovedajúcom vysokokvalifikovanému zamestnaniu udeľuje sa bez rozdielu kvalifikácie cudzinca
o žiadosti o vydanie modrej karty rozhodne cudzinecká polícia do tridsiatich dní od doručenia žiadosti o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt rozhodne cudzinecká polícia do deväťdesiatich dní od doručenia žiadosti

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky