Najdôležitejšie zmeny v zamestnávaní cudzincov od 1. 5. 2018

Zvažujete zamestnať cudzinca? Pozor od 1. 5. 2018 platia nové podmienky zamestnávania cudzincov na území SR.

1. 5. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorá zaviedla viaceré zmeny. Okrem novo zavedenej povinnosti zamestnávateľa zverejňovať v ponukách zamestnania sumu základnej zložky mzdy sa zmeny výrazne dotkli aj zamestnávania cudzincov na území SR (zmenili sa niektoré postupy v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR).

Hlavným dôvodom novely zákona o službách zamestnanosti v časti týkajúcej sa zamestnávania cudzincov je rastúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, klesajúci počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež zužujúca sa ponuka uchádzačov na strane domácej pracovnej sily vhodných na obsadenie voľných pracovných miest. Novela má predovšetkým zjednodušiť podmienky zamestnávania cudzincov na území SR.

Kto je cudzinec v zmysle zákona o službách zamestnanosti?

Zákon o službách zamestnanosti nedefinuje ani nepoužíva pojem cudzinec. Vymedzuje však pojem cudzina ako štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie. Namiesto pojmu cudzinec používa výraz štátny príslušník tretej krajiny.

S pojmom cudzinec narába zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý cudzinca definuje ako každú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za štátneho príslušníka tretej krajiny považuje každého, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie a osobu bez štátnej príslušnosti.

Za cudzinca je teda možné považovať:

 1. osobu, ktorá je občanom (štátnym príslušníkom) tých štátov, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie - teda cudzincom je osoba, ktorá nie je občanom EÚ ani rodinným príslušníkom občana EÚ (napr. občan Ukrajiny, Srbska),
 2. osobu, ktorá je občanom iných štátov, než štátov EÚ a Nórska, Islandu, Lichtenštajnska i Švajčiarskej konfederácie (napr. občan Vietnamu),
 3. osobu, ktorá je bez štátnej príslušnosti (nie je štátnym príslušníkom žiadneho štátu - označovaná aj ako apolit alebo apatrid).

Prehľad hlavných zmien v zamestnávaní cudzincov od 1. 5. 2018

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. 5. 2018 zaviedla v časti zamestnávania cudzincov na území SR nasledovné zmeny:

 1. skrátila sa lehota nahlasovania voľných pracovných miest, ich počtu a charakteristiky príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 2. zamestnávateľ musí spĺňať podmienku týkajúcu sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu,
 3. zjednodušili sa podmienky zamestnávania cudzincov na území SR vo vybraných profesiách a v niektorých okresoch SR,
 4. zaviedla sa limitácia počtu zamestnancov z radov cudzincov,
 5. zrušila sa jedna zo zákonných možností získania povolenia na zamestnanie a prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR,
 6. rozšírila sa informačná povinnosť pre slovenského zamestnávateľa, ku ktorému sú na výkon práce vysielaní cudzinci od zamestnávateľov z členských štátov EÚ.

Skrátenie lehoty pre zverejnenie nahlášky voľného pracovného miesta

V zmysle novely zákona o službách zamestnanosti sa má postup pri vydávaní potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom zrýchliť. Od 1. 5. 2018 už platí nová skrátená lehota zverejňovania nahlášky, teda nahlasovania voľného pracovného miesta za účelom vyhľadávania vhodného kandidáta zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu, a to 20 pracovných dní. Po novom sa tak uvedená lehota skrátila o 10 pracovných dní, z pôvodných 30 na 20 pracovných dní.

Ak teda zamestnávateľ chce do zamestnania prijať cudzinca, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, musí najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.

Skrátená lehota 20 pracovných dní sa tiež aplikuje pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ako aj pri žiadosti o obnovenie (predĺženie) prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR. V prípade sezónneho zamestnania, ktoré je viazané na určité obdobie roka (maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov – napr. v odvetví lesníctva, stavebníctva a i), zostala pri žiadosti o obnovenie prechodného pobytu zachovaná pôvodná lehota 15 pracovný dní pred podaním takejto žiadosti. 

Výnimku z vyššie uvedenej oznamovacej povinnosti zamestnávateľa predstavuje tzv. zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 (viď nižšie).

Splnenie novej podmienky na zamestnávanie cudzincov na území SR

S účinnosťou od 1. 5. 2018 sa do zákona o službách zamestnanosti vsunulo nové ustanovenie (§ 21b ods. 3 a § 22 ods. 2), ktoré zakotvuje požiadavku, ktorú musí zamestnávateľ spĺňať a preukázať, ak chce zamestnať cudzinca. Týka sa zákazu nelegálneho zamestnávania.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udelí súhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom len tomu zamestnávateľovi, ktorý chce do zamestnania prijať cudzinca a v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o prechodný pobyt za účelom zamestnania na území SR neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu cudzinca.

Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania zo strany zamestnávateľa v uvedenom období tak predstavuje dôležitú podmienku na to, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom. Splnenie tejto novej podmienky sa vyžaduje aj na udelenie povolenia na zamestnanie cudzinca na území SR.

Predtým sa splnenie neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania zo strany zamestnávateľa v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyžadovalo len na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak išlo o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun. Po novele táto požiadavka zostala v platnosti – jej splnenie je potrebné na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania cudzincov.

Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov na území SR

Stále platí, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom, teda udelí súhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom, ak takéto voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť slovenským uchádzačom o zamestnanie evidovaným v evidencií uchádzačov o zamestnanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Novela s účinnosťou od 1. 5. 2018 zjednodušila podmienky zamestnávania cudzincov:

 • v niektorých vybraných profesiách, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a
 • v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za minulý rok bola pod hranicou 5 %.

Akýmsi „novým nástrojom“ v oblasti zamestnávania cudzincov na území SR má byť zavedenie zoznamu tzv. nedostatkových profesií, ktoré sa budú môcť zrýchlene obsadzovať cudzincami. Zoznam takýchto profesií bude zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za rok 2017 sa tento zoznam zverejní na najneskôr do 30. júna 2018.

Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 spočíva v tom, že zamestnávateľ nemá povinnosť písomne oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto. Inak povedané, zamestnávateľ nemusí pri vybraných profesiách a v okresoch s nižšou ako 5 % nezamestnanosťou zverejňovať nahlášku voľného pracovného miesta. Úrad práce, sociálnych vecí s rodiny následne neskúma situáciu na trhu práce a nevyhľadáva vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu.

Dôležité je podotknúť, že zjednodušený režim sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR zamestnávajú menej ako 30 % cudzincov z celkového počtu zamestnancov. Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Uvedené zjednodušenie podmienok a urýchlenie procesu zamestnávania cudzincov má zamestnávateľom napomôcť riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily na území SR.

Od 1. 5. 2018 platí v dvoch prípadoch zjednodušený režim zamestnávania cudzincov.

Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávatelia v minulom roku nahlásili najviac voľných pracovných miest pre tieto pozície: operátor a montér strojov a zariadení, kvalifikovaný pracovník a remeselník, pomocný a nekvalifikovaný pracovník.

Limitovanie počtu zamestnancov z radov cudzincov

Ďalšou novinkou, ktorú zaviedla novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. 5. 2018 je určenie limitu počtu zamestnancov z radov štátnych príslušníkov tretích krajín (§ 21 ods. 9).

Zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, ktorí boli zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania (viď vyššie).

Zrušenie jednej z možností získania povolenia na zamestnanie a prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR

Novela účinná od 1. 5. 2018 vypustila zo zákona o službách zamestnanosti ustanovenie (pôvodný § 22 ods. 10), podľa ktorého úrad práce, sociálnych vecí a rodiny udelil povolenie na zamestnanie cudzincovi, ktorý bol v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý mal sídlo mimo územia SR a ktorý ho vysielal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na územie SR.

Jedným z dôvodov vypustenia uvedeného zákonného ustanovenia je aj zvýšenie počtu zamestnancov vyslaných zamestnávateľom so sídlom mimo územia EÚ za účelom vykonávania práce na území SR (hlavne práce vo výrobe) na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou alebo fyzickou osobou a udeleného povolenia na zamestnanie.

Od 1. 5. 2018 tak už nebude možné získať povolenie na zamestnanie a s tým súvisiaci prechodný pobyt za účelom zamestnania cudzinca na území SR podľa vyššie uvedeného ustanovenia. Avšak povolenia na zamestnanie a s tým súvisiace prechodné pobyty za účelom zamestnania cudzinca, ktoré boli úradom práce, sociálnych vecí a rodiny udelené ešte pred 1. 5. 2018 zostanú v platnosti po celú dobu, na ktorú boli udelené.

Rozšírenie povinností pre slovenského zamestnávateľa, ku ktorému sú vysielaní cudzinci z členských štátov EÚ

V prípade, že zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska alebo Švajčiarskej konfederácie vyšle svojho zamestnanca (cudzinca) na výkon práce na územie SR, musí slovenský zamestnávateľ podľa zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2018 priložiť k informačnej karte nasledujúce doklady:

 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitných predpisov na predpokladané obdobie vyslania,
 • kópiu osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch - formulár A1, ktorým sa dokladuje sociálne poistenie cudzinca v členskom štáte EÚ, z ktorého je vyslaný na výkon práce na územie SR,
 • kópiu dokladu o pobyte na území členského štátu EÚ, v ktorom cudzinec bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je územie SR vyslaný.

Slovenský zamestnávateľ musí od 1. 5. 2018 predkladať ďalšie doklady.

Rozšírenie tejto informačnej povinnosti novela zaviedla so zámerom zabezpečiť adekvátne a porovnateľné pracovné podmienky ubytovania pre cudzincov vysielaných na územie SR zamestnávateľom z iných členských štátov EÚ (napr. keď zamestnávateľ so sídlom v Maďarsku vyšle na výkon práce na územie SR Srbov alebo Ukrajincov).

Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre splnenie vyššie uvedenej informačnej povinnosti je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Povolenie na pobyt cudzinca: podnikanie vs zamestnanie

V čom sa líši proces získania povolenia na pobyt za účelom podnikania a za účelom zamestnania, aké sú povinnosti a čo sa mení od 15.7.2024?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky