Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov v roku 2019

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku je čoraz aktuálnejšie. Aké povinnosti má zamestnávateľ, ktorý chce do zamestnania prijať štátneho príslušníka tretej krajiny? Aké pokuty hrozia za ich porušenie?

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu a znižujúci sa počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce je dôsledkom toho, že viacerí slovenskí zamestnávatelia majú problém obsadiť niektoré voľné pracovné miesta. Preto čoraz častejšie siahajú po možnosti zamestnať cudzincov, ktorí sú ochotní v SR pracovať.

V máji 2018 začali platiť nové podmienky zamestnávania cudzincov na území SR, kedy novelou zákona o službách zamestnanosti došlo k zmene (zjednodušeniu) niektorých postupov v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Od januára 2019 je účinná ďalšia novela tohto zákona, ktorá do praxe zavádza opatrenia vyplývajúce zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Koľko cudzincov môže zamestnávateľ zamestnať?

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. 5. 2018 zaviedla limitovanie počtu zamestnancov z radov štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ak má zamestnávateľ záujem uplatniť zjednodušený režim zamestnávania cudzincov v nedostatkovej profesii, musí okrem iného splniť dôležitú podmienku - nesmie z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % cudzincov za zjednodušených podmienok. Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie tejto podmienky (podielu zamestnávania cudzincov) preukazuje zamestnávateľ na žiadosť úradu práce na formulári (čestné vyhlásenie), ktorého vzor je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak chce zamestnávateľ zamestnávať viac ako 30 % cudzincov, môže tak robiť, avšak v takom prípade už nemôže uplatniť zjednodušený režim. Najmenej dvadsať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania musí úradu práce písomne oznámiť voľné pracovné miesto.

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri zamestnávaní cudzincov?

Zamestnávateľovi, ktorý chce zamestnať cudzinca, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti viaceré povinnosti:

 • Oznamovacia povinnosť,
 • Povinnosť vyžiadať a uchovávať doklady,
 • Informačná povinnosť,
 • Povinnosť poskytovať údaje.

Oznamovacia povinnosť (§ 62 ods. 6, § 21a ods. 3, § 21b ods. 3, § 22 ods. 2)

Zamestnávateľ musí úradu práce nahlásiť voľné pracovné miesto.

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať cudzinca do zamestnania, je povinný oznámiť úradu práce (Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade žiadosti o vydanie modrej karty) voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku:

 • najmenej pätnásť pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty,
 • najmenej dvadsať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • najmenej pätnásť pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 
 • najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie,
 • najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie. 

Oznamovaciu povinnosť si zamestnávateľ splní tak, že voľné pracovné miesto nahlási v ustanovenej lehote úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, a to buď osobne, písomne (poštou), telefonicky, elektronicky (e-mail) alebo cez portál istp.sk. Pri nahlasovaní voľného pracovného miesta uvedie, že má záujem o zamestnanie cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny).

Prečítajte si tiež

Schválené opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia zrušili sankciovanie pri povinnosti oznamovať voľné pracovné miesto. Čo všetko sa mení, nájdete v článku (Ne)povinné nahlasovanie voľného pracovného miesta - zmena od 21.7.2020.

Povinnosť vyžiadať a uchovávať doklady (§ 23b ods. 1)

Zamestnávateľ si musí od cudzinca pred jeho prijatím do zamestnania vyžiadať platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu (napr. zákona o pobyte cudzincov). Kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt musí uchovávať počas trvania zamestnania cudzinca.

Článok pokračuje pod reklamou

Informačná povinnosť (§ 23b ods. 2 a 3)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu alebo skončenia zamestnania (ak ide o cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty, zamestnávateľ si musí túto povinnosť splniť voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce (ak ide o cudzinca, ktorý je držiteľom modrej karty, zamestnávateľ si musí túto povinnosť splniť voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny),

Povinnosť poskytovať údaje (§ 23b ods. 6)

Zamestnávateľ musí poskytovať písomne úradu práce údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania alebo odo dňa skončenia zamestnania cudzinca.

Splnenie informačnej povinnosti a povinnosti poskytovať údaje musí zamestnávateľ realizovať vo vzťahu k úradu práce, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.

Pokuty za porušenie povinností pri zamestnávaní cudzincov

Zákon o službách zamestnanosti ustanovuje pre prípady porušenia povinností z neho vyplývajúcich nemalé pokuty.

Ak zamestnávateľ poruší informačnú povinnosť alebo povinnosť poskytovania údajov úradu práce, bude mu uložená pokuta až do výšky 100 000 eur. V prípade porušenia oznamovacej povinnosti mu hrozí pokuta do výšky 300 eur.

Za porušenie povinností hrozí pokuta až do 100 000 eur.

Ústredie alebo úrad práce pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, ich následkov a na opakované zistenie toho istého nedostatku. Pokutu môžu uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa dozvedeli o porušení povinnosti (subjektívna lehota), najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu (objektívna lehota). Zaplatené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Povolenie na pobyt cudzinca: podnikanie vs zamestnanie

V čom sa líši proces získania povolenia na pobyt za účelom podnikania a za účelom zamestnania, aké sú povinnosti a čo sa mení od 15.7.2024?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky