Podnikateľskí anjeli investovali v roku 2015 v rámci Európy viac než 6 miliárd eur

Organizácia EBAN združujúca siete podnikateľských anjelov v rámci Európy zverejnila štatistiku o vývoji business angels investícií na európskom kontinente.

Podnikateľskí anjeli sú spoločne s fondmi rizikového kapitálu významnými investormi pre potenciálnych alebo začínajúcich podnikateľov. O ich dôležitosti svedčia aj údaje prezentované Európskou obchodnou asociáciou pre podnikateľských anjelov, seed fondy a subjekty pôsobiace na trhu s early stage kapitálom (EBAN). V roku 2015 investovali podnikateľskí anjeli až 6,1 miliárd eur do nádejných podnikov či podnikateľských myšlienok. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, išlo o nárast o 8,3 %.

Sledované boli tzv. equity investície, čiže investície do vlastného imania podniku, vo fáze early stage (ide o tzv. počiatočné štádium podnikania). Od podnikateľských anjelov smerovalo až 71 % týchto investícií. Ďalšími poskytovateľmi tohto typu investícií boli fondy rizikového kapitálu (24 %) a tzv. equity crowdfunding (5 %). Dominancia kapitálu od podnikateľských anjelov je v rámci tohto typu financovania nepochybná.

Dominuje Veľká Británia ale aj Estónsko

V ktorých krajinách sa uskutočnilo najväčšie množstvo business angels investícií? Odpoveď nebude prekvapujúca – ide o Veľkú Britániu, v ktorej na rozdiel od kontinentálnej Európy už z historického kontextu prevládajú práve investície do vlastného kapitálu. V rámci ostatných európskych krajín, kde je predsa len viac zakorenené úverové financovanie, sa najväčší objem business angels investícií realizoval v Španielsku, Nemecku či Francúzsku. Podpisuje sa pod to aj skutočnosť, že ide o väčšie krajiny. Ak by sme zohľadnili hrubý domáci produkt krajín, medzi špičku by sa dostali krajiny ako Estónsko, Fínsko a Portugalsko. Každoročný nárast objemu anjelských investícii zaznamenala Veľká Británia a taktiež trojica severských krajín - Fínsko, Švédsko a Dánsko. Slovensko v rámci tohto porovnania nevychádza veľmi pozitívne, z hľadiska objemu anjelských investícií sme sa nachádzali na 25. mieste spomedzi 31 sledovaných krajín.

V rámci jednotlivých sektorov najviac investícií smerovalo do oblasti informačno-komunikačných technológií, medicínskych technológií, biotechnológií a mobilných aplikácií. 13 %-ný podiel si odkrojil aj výrobný sektor, ktorý je špecifický tým, že jednotlivých investícii síce nie je veľmi veľa (čo do počtu), avšak z hľadiska objemu financií sa tu investujú spravidla vyššie sumy.

Rozdelenie business angels investícií v roku 2015 podľa sektorov

Charakteristické črty podnikateľských anjelov

Štatistika EBAN je veľmi zaujímavá aj vzhľadom na správanie európskych podnikateľských anjelov. Tri štvrtiny zo všetkých investícií spadalo do kategórie early stage, resp. start-up fázy podnikania. Len zvyšná štvrtina smerovala do skorších (predštartovacia fáza) či neskorších fáz. Je teda zrejmé, že podnikateľskí anjeli majú tendenciu podporovať skôr projekty, ktoré už majú právnu formu a vstupujú so svojím produktom na trh.

Zaujímavo vyznie ďalší charakteristický znak – v roku 2015 až 94 % investícií od podnikateľských anjelov bolo realizovaných v rámci krajiny, z ktorej títo anjeli pochádzali. A hoci v roku 2014 bol tento podiel nižší (78 %), dokumentuje to skutočnosť, že business angels investori omnoho radšej investujú v rámci svojej domovskej krajiny. Okrem prakticky dokonalého poznania domáceho trhu môžu byť dôvody spojené aj s rôznymi legislatívnymi či daňovými obmedzeniami, ktoré bránia investorom v intenzívnejšom cezhraničnom investovaní.

A do tretice, podnikateľskí anjeli veľmi zriedka investovali samostatne, dialo sa takto iba v jednom z desiatich prípadov. Až polovica anjelov investovala spoločne s iným podnikateľským anjelom. A vo viac ako 15 % prípadov sa anjeli pripájali k investícii niektorého z fondov rizikového kapitálu. Aj na Slovensku majú podnikateľskí anjeli podobnú možnosť, a to napr. v prípade, že investujú spoločne s fondom od Neulogy Ventures.

Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná výška investície od jedného podnikateľského anjela v roku 2015 predstavovala približne 20 000 eur, pričom škála investovanej čiastky sa pohybovala najčastejšie od 9 000 do 100 000 eur (ide teda o pomerne široké rozpätie).

Ak Vás zaujíma, aká býva úspešnosť podnikateľa pri snahe získať investíciu od podnikateľského anjela, určite Vás zaujme obrázok znázorňujúci tzv. investičný lievik. Uvádza, koľko zo stovky podnikateľských plánov skončilo poskytnutím anjelskej investície. Prvú vyraďovaciu fázu, kedy podnikateľský anjel usúdil, že sa oplatí hlbšie zaoberať predloženým biznis plánom, zvládlo v priemere iba 31 plánov zo 100. Tie boli následne hlbšie analyzované a posudzované a iba 7 z nich skončilo poskytnutím investície. Ak chcete, aby bol práve Váš plán úspešný určite si prečítajte, akými finančnými metrikami dokážete na investorov najviac zapôsobiť.

Business angels investori v mnohých prípadoch nepôsobia na trhu izolovane a združujú sa v určitej organizácii – sieti podnikateľských anjelov. Na Slovensku napr. pôsobí Klub podnikateľských anjelov. Počet sietí podnikateľských anjelov v Európe začína stagnovať, z realizovaného prieskumu vyplýva, že ich množstvo sa skonsolidovalo a už by sa nemalo v blízkej budúcnosti výrazne meniť.

Siete podnikateľských anjelov sú pre investorov výborným miestom na vyhľadanie potenciálnej investície (siete obyčajne organizujú podujatia, v rámci ktorých môžu uchádzači o financie predstaviť investorom svoj biznis plán) a taktiež na networking podnikateľských anjelov (ktorého zmyslom je okrem iného pomôcť podnikateľskému anjelovi zohnať vhodného spoluinvestora).

Je pochopiteľné, že povaha business angels transakcií (často ide o neformálne dohody) spôsobuje, že množstvo investícií nie je zdokumentovaných. EBAN si s týmto problémom poradil dopočítaním jednotlivých údajov na základe relevantných štúdií. Aplikované postupy dávajú dobrý predpoklad na to, aby sa na prezentované údaje nazeralo ako na vierohodné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky