Ďalší kandidáti na Byrokratický nezmysel roka 2015

Nejeden podnikateľ sa často stretáva s nelogickými povinnosťami alebo obmedzeniami, ktoré vyplývajú priamo zo zákona. Prečítajte si o niekoľkých absurditách, ktoré sa tento rok prebojovali do prvej desiatky v súťaži Byrokratický nezmysel roka 2015.

Byrokratický nezmysel každoročná anketa o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce zbytočne život podnikateľom na Slovensku. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom ich odstránenia. Do 27.12.2015 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých vybrali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov. V nasledujúcom článku sme sa bližšie pozreli na niektoré z tohtoročných byrokratických perličiek.

Úradníci umelo stanovujú trvanlivosť alkoholu

Od roku 2015 sa na alkohol a tabakové výrobky vydávajú nové kolkové známky, ktoré budú postupne nahrádzať tie pôvodné. Spomínanú zmenu prináša novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. V prechodných ustanoveniach tohto zákona je uvedené, že spotrebiteľské balenie označené pôvodnou kolkovou známkou možno predávať najneskôr do 31. decembra 2016 a že po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bude považovať za neoznačené. V praxi to znamená, že podnikatelia, ktorí takéto alkoholické nápoje do konca roka 2016 nepredajú, ich budú musieť stiahnuť z predaja a zlikvidovať, inak by sa vystavili vysokým sankciám za predaj neoznačeného alkoholu a cigariet.

Niektorí podnikatelia, predovšetkým vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach, častokrát ponúkajú aj špecifické druhy alkoholu, ktoré sa tak rýchlo nespotrebúvajú. Ak by ich museli po 31. decembri 2016 zlikvidovať, vznikli by im značné škody. Paradoxom však je, že takýto alkohol by aj po tejto lehote bol rovnako požívateľný, nezávadný a jeho kvalitatívne charakteristiky by sa nijakým spôsobom nezmenili. Nepredajným by sa takýto alkohol stal len kvôli zmene kolkovej známky. Riešením by bolo úplné vypustenie spomínaného prechodného ustanovenia zo zákona alebo to, aby colná správa takýto alkohol po jeho kontrole opatrila novou kolkovou známkou na vlastné náklady.

Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neexistujúcej elektronickej služby

Povinnosťou každého ubytovacieho zariadenia je nahlasovať pobyt cudzinca prostredníctvom vyplnenia a odoslania tlačiva „Hlásenie pobytu cudzinca“ miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru. Podnikateľ si túto povinnosť musí splniť do piatich dní odo dňa ubytovania cudzinca. Za každého jedného cudzinca je pritom potrebné vyplniť a odoslať osobitné tlačivo formátu jednej A4. Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov umožňuje podnikateľovi si túto povinnosť splniť osobne, zaslaním poštou, ale aj elektronicky.

Problémom je, že žiadna elektronická služba na splnenie si tejto povinnosti v súčasnosti zriadená nie je. Všetci ubytovatelia preto musia buď fyzicky odovzdávať alebo poštou zasielať oddeleniu cudzineckej polície hlásenie o pobyte cudzinca spôsobom, ktorý si vždy vyžaduje vynaloženie zbytočných nákladov. V praxi to pre menšie ubytovacie zariadenia môže znamenať odovzdávanie alebo odosielanie niekoľkých desiatok hlásení ročne, pre väčšie penzióny a hotely aj niekoľko stoviek. Najjednoduchším riešením by bolo zriadenie elektronickej služby na splnenie si tejto povinnosti. Zjednodušenie by prinieslo aj zúženie tejto povinnosti len na cudzincov z tretích krajín (za cudzinca sa nepovažuje len občan Slovenskej republiky), keďže v rámci Európskej únie funguje sloboda voľného pohybu osôb.

Článok pokračuje pod reklamou

Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky, teda úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, má každý zamestnávateľ s aspoň troma zamestnancami (do tohto počtu sa nezahŕňajú dohodári). Je nespravodlivé, ak napríklad zamestnávateľ s dvoma zamestnancami a rádiom s príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska žiadne koncesionárske poplatky neplatí, ale na druhej strane zamestnávateľ s troma a viac zamestnancami takéto poplatky povinne platiť musí, aj keď žiadne rádio ani televíziu vo svojej prevádzkarni nemá.

Napriek tomu, že v minulosti sa uvažovalo aj nad úplným zrušením koncesionárskych poplatkov, nikdy sa tak nestalo. Ak by k úplnému zrušeniu koncesionárskych poplatkov nedošlo, riešením daného problému, aspoň pre menších podnikateľov, by bolo zvýšenie hranice vzniku povinnosti platiť koncesionárske poplatky aspoň na zamestnávateľov s počtom zamestnancov dvadsať a viac. Alternatívou by mohol byť aj podobný výber týchto poplatkov, aký bude účinný od roku 2016 pre autorské odmeny. Znamenalo by to premietnutie koncesionárskych poplatkov do predajnej ceny zariadenia (napríklad rádia alebo televízoru), ktoré využívanie služieb Rozhlasu a televízie Slovenska skutočne umožňuje.

Trest zamestnávateľa za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika

Študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov má právo určiť si jednu dohodu, na základe ktorej si bude uplatňovať odvodovú výnimku. Študent je na tieto účely povinný predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Zamestnávateľ si však žiadnym spôsobom nemá možnosť overiť, či daný študent nepredložil čestné vyhlásenie o uplatňovaní odvodovej výnimky aj u iných zamestnávateľov. V prípade, že Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť neskôr, napríklad o rok, bude zamestnávateľ povinný za tohto študenta doplatiť odvody, ktoré by za neho inak odviedol vrátane vysokého penále. Okrem toho môže tomuto zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa uložiť aj vysokú pokutu. A práve samotná Sociálna poisťovňa má možnosť si cez rodné číslo študenta ihneď pri jeho prihlásení do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia overiť, či si študent odvodovú výnimku neuplatňuje u viacerých zamestnávateľov súčasne a na túto skutočnosť včas upozorniť. Zároveň nie je dôvod, aby za nezodpovedné konanie zamestnanca (študenta) zodpovedal zamestnávateľ a nie samotný zamestnanec (študent).

Ďalšie byrokratické nezmysly ako aj možnosť hlasovať za svojho favorita nájdete na www.byrokratickynezmysel.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky