Ako sa zmenia pravidlá pre nakupovanie v e-shopoch

Niektoré zásielky z e-shopov z krajín mimo Európskej únie sa pre bežných občanov môžu predražiť a pri niektorých bude potrebné podávať dokonca colné vyhlásenie.

Príčinou nových pravidiel sú zmeny v colných predpisoch Európskej únie

Od 1. mája 2016 nadobudli účinnosť nové colné predpisy Európskej únie. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, spolu s ktorým bolo prijatých aj niekoľko ďalších súvisiacich nariadení. Z dôvodu viacerých nedostatkov a chýb boli tieto predpisy aj niekoľko krát dodatočne upravované.

Keďže sa jednalo o nariadenia, ktoré musí každý členský štát dodržiavať, stali sa právne záväzné aj pre Slovenskú republiku. V dôsledku toho nadobudla od 1. mája 2016 účinnosť aj novela zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola vydaná nová vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tovar nakúpený nepodnikateľom budú colníci považovať za tovar obchodnej povahy

Najzásadnejšou zmenou v colných predpisoch Európskej únie, ktorá má vplyv na bežných občanov (nepodnikateľov), je zmena klasifikácie tovaru neobchodnej povahy. Ak ste si niečo objednali ako nepodnikateľ a do konca apríla tento tovar z tretích krajín prišiel na Slovensko, považoval sa na colné účely za tovar neobchodnej povahy. Znamená to, že sa naň nevzťahovali obmedzenia súvisiace s uvádzaním výrobkov na trh a ak hodnota tohto tovaru nepresiahla 700 eur, nemuseli ste podávať žiadne colné vyhlásenie. Od začiatku mája 2016 sa tieto pravidlá v dôsledku zmeny definície neobchodného tovaru zmenili.

V súčasnosti sa za tovar neobchodnej povahy považuje len tovar spĺňajúci tieto kritériá:

 • je posielaný jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe,
 • je príležitostnej povahy,
 • slúži výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny,
 • svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a
 • odosielateľ zasiela tento tovar príjemcovi bezodplatne.

Znamená to, že ak si napríklad ako fyzická osoba (nepodnikateľ) objednáte tovar z amerického alebo čínskeho e-shopu, colníci budú tento tovar považovať za tovar obchodnej povahy bez ohľadu na obsah zásielky a skutočnosť, že ho kupujete len na súkromné použitie. Pri takýchto nákupoch cez internet sa častokrát platí už pri objednávke, napríklad prostredníctvom platobnej karty, takže pri jeho doručení už neplatíte nič. Tento tovar je Vám ako príjemcovi zaslaný bezodplatne a väčšinou spĺňa aj ďalšie kritériá tovaru neobchodnej povahy. Napriek tomu sa bude považovať za tovar obchodnej povahy, pretože je zasielaný podnikateľom nepodnikateľovi.

Zásielky nízkej hodnoty budú oslobodené od dovozného cla ako doteraz

Podľa pôvodných colných predpisov platilo, že zásielky v hodnote neprevyšujúcej 150 eur sú od dovozného cla oslobodené. Zmena colných pravidiel Európskej únie sa týchto zásielok nijakým spôsobom nedotkne. Znamená to, že od dovozného cla budú aj naďalej úplne oslobodené zásielky, ktorých hodnota neprevyšuje 150 eur. A to aj v prípade, keď sa považujú za zásielky tovaru obchodnej povahy. Zásielky s takouto hodnotou sa totižto považujú za zásielky s „tovarom nepatrnej hodnoty“, pričom podmienkou pre oslobodenie od cla tiež je, že sú odosielané priamo z tretej krajiny príjemcovi v Európskej únii.

Je potrebné si uvedomiť, že dôležitá je celková hodnota zásielky, nie hodnota jednotlivých tovarov v nej obsiahnutých. Napríklad zásielka s piatimi tovarmi v kusovej hodnote 50 eur oslobodená od cla nebude. Do hodnoty zásielky 150 eur na účely oslobodenia od dovozného cla sa započítava len hodnota tovaru, bez nákladov na dopravu a poistenie. Ak si teda objednáte tovar z e-shopu z tretej krajiny, bude vám z nej priamo doručený a hodnota zásielky nepresiahne 150 eur, nebudete z takejto zásielky platiť žiadne dovozné clo. Oslobodenie od dovozného cla na tovar v hodnote neprevyšujúcej 150 eur sa však nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy, toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, ktoré môžu aj v nižších hodnotách dovoznému clu podliehať.

Pri zásielkach tovaru s hodnotou nad 150 eur už budete platiť aj clo

Zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota presiahne 150 eur, už nemôžu byť oslobodené od dovozného cla, a preto bude pri nich clo vymerané a príjemca ho bude musieť zaplatiť. Výnimkou sú len tovary, na ktoré sa podľa colného sadzobníka Európskej únie neuplatňuje žiadne clo. Práve pri zásielkach nad 150 eur z e-shopov z tretích krajín došlo k výraznej zmene pravidiel. Podľa predtým platnej definície sa tieto zásielky z e-shopov tretích krajín považovali za tovar neobchodnej povahy, na ktorý sa od hodnoty 150 eur do hodnoty neprevyšujúcej 700 eur uplatňuje tzv. štandardná sadzba cla vo výške 2,5 %.

Tovar nakúpený z e-shopu z tretej krajiny je však v súčasnosti považovaný za tovar obchodnej povahy. Ak jeho hodnota presiahne 150 eur, uplatňujú sa naň colné sadzby podľa colného sadzobníka Európskej únie. V závislosti od konkrétneho tovaru môže byť colná sadzba aj omnoho vyššia ako predtým platných 2,5 %. Okrem toho s tovarom v hodnote presahujúcej 150 eur môže súvisieť aj povinnosť podávať colné vyhlásenie.

Colné vyhlásenie dočasne nie je potrebné pri zásielkach v hodnote od 150 eur do 1 000 eur

Vo všeobecnosti platí, že pri nákupe tovaru z e-shopu z tretej krajiny, ktorého hodnota presiahne 150 eur, musíte podávať aj colné vyhlásenie. Zároveň pri takomto tovare okrem podávania colného vyhlásenia tiež vzniká povinnosť platiť clo a DPH. Aktuálne však platí dočasná výnimka, podľa ktorej po splnení konkrétnych podmienok dočasne nie je potrebné pri tovare v hodnote presahujúcej 150 eur a nepresahujúcej 1 000 eur podávať colné vyhlásenie. Obdobie trvania výnimky nie je presne známe.

Colné vyhlásenie v súčasnosti (dočasne) nie je potrebné podávať, ak:

 1. hodnota zásielky podliehajúcej clu presiahla 150 eur a zároveň nepresiahla 1 000 eur,
 2. k zásielke je priložené medzinárodne používané colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 (je potrebné, aby ho k zásielke priložil už odosielateľ zásielky),
 3. colný úrad dokáže na základe priložených dôkazov (napríklad faktúra, objednávka, výpis z účtu, detail transakcie z PayPal) spoľahlivo určiť colnú hodnotu tovaru,
 4. ide o tovar, ktorý nepodlieha zákazu alebo obmedzeniu (napríklad nejde o tovar, ku ktorého prepusteniu sa vyjadruje určitý štátny orgán dohľadu z dôvodu posúdenia možnosti poškodenia zdravia),
 5. v súvislosti s tovarom nebola podaná žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla,
 6. zásielka prišla na Slovensko prostredníctvom Slovenskej pošty (nie kuriérskej firmy).

Ak príslušný tovar všetky vyššie uvedené podmienky spĺňa, colné konanie prebehne rozhodnutím o prepustení tovaru do voľného obehu, ktorého súčasťou bude vymeranie cla a DPH. Colné rozhodnutie bude odovzdané Slovenskej pošte, ktorá ho doručí spolu so zásielkou jej príjemcovi. Následne príjemca pri prevzatí zásielky zaplatí celý colný dlh (clo spolu s DPH). Slovenská pošta si však za výber colného dlhu účtuje tzv. „poštový colný servis“. Poplatok za túto službu sa odvíja od rozmerov a hmotnosti zásielky. Aktuálne sa pri zásielke klasifikovanej ako list platí poplatok 3,60 eura a pri zásielke klasifikovanej ako balík sa platí poplatok 4,50 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak zásielka nebude spĺňať podmienky alebo jej hodnota presiahne 1 000 eur, podáva sa colné vyhlásenie

V prípade, že hodnota tovaru presiahne 1 000 eur alebo nebudú splnené podmienky pre postup na uplatnenie dočasnej výnimky (uvedený v predchádzajúcej časti článku), je potrebné k začatiu colného konania podať štandardné colné vyhlásenie spolu s príslušnými dokladmi. K podaniu colného vyhlásenia okrem situácie, keď hodnota tovaru presiahne 1 000 eur, tak dochádza najčastejšie vtedy, ak nie je možné spoľahlivo určiť hodnotu tovaru na základe relevantných dokladov alebo k nemu chýba colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23, resp. je vyplnené neúplne. Ďalšie dôvody, pri ktorých vzniká povinnosť podať colné vyhlásenie, vznikajú vtedy, keď je hodnota zásielky podľa colného úradu pravdepodobne vyššia než hodnota uvedená na vyhlásení CN 22 alebo CN 23 (podhodnotenie tovaru) alebo zásielka obsahuje tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam.

Colné vyhlásenie je potrebné podať osobne alebo elektronicky do 20 dní od dátumu prijatia zásielky, ktorý je uvedený na „Poštovom oznámení“. K podanému colnému vyhláseniu bude potrebné priložiť predovšetkým doklad preukazujúci hodnotu tovaru, napríklad faktúru alebo objednávku spolu s výpisom z účtu.

Zmena vo výpočte cla - do colnej hodnoty tovaru sa započítava aj poštovné

Zmeny colných predpisov zasiahli aj výpočet cla. Doteraz sa clo vypočítavalo iba z hodnoty tovaru. Po novom sa clo bude vypočítavať nielen z hodnoty tovaru, ale budú sa k nej pripočítavať aj náklady na dopravu, poistenie a manipuláciu spojené s prepravou dovážaného tovaru. Suma po sčítaní uvedených položiek sa považuje za tzv. „colnú hodnotu tovaru“. Clo sa tak bude vypočítavať z vyššieho základu ako doteraz, čo znamená, že zásielka podliehajúca clu sa pre jeho príjemcu o niečo predraží.

Clo pri dovoze tovaru = colná hodnota tovaru x percentuálna sadzba z colného sadzobníka v desatinnom vyjadrení.

DPH zaplatíte pri nákupe tovaru v hodnote prevyšujúcej 22 eur

V súvislosti s nákupom tovaru cez e-shopy z tretích krajín je potrebné spomenúť aj daň z pridanej hodnoty, ktorú môžete byť povinný pri takomto nákupe platiť. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je predmetom DPH aj dovoz tovaru, čiže vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. V súvislosti s DPH pri dovoze tovaru platí aj množstvo oslobodení, ktoré upravuje § 48 zákona o DPH.

Pre nákup cez e-shopy z tretích krajín je dôležité hlavne ustanovenie § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH. Podľa neho je od DPH oslobodený dovoz tovaru v podobe zásielky, ktorá je oslobodená od cla a ktorej hodnota nepresahuje 22 eur. V tejto súvislosti si preto treba uvedomiť, že oslobodenie tovaru od dovozného cla neznamená automaticky oslobodenie od DPH. Môže sa Vám preto stať, že pri nákupe tovaru z e-shopu z tretej krajiny dovozné clo nebudete platiť, ale DPH platiť budete.

DPH pri dovoze tovaru = (colná hodnota tovaru + vypočítané clo + prípadná spotrebná daň) x sadzba DPH v desatinnom vyjadrení.

Všeobecný prehľad povinností pri nákupe tovarov cez e-shopy z tretích krajín

Hodnota tovaru DPH Clo Colné vyhlásenie
najviac 22 eur oslobodené oslobodené vo všeobecnosti nie je potrebné podávať
viac ako 22 eur a najviac 150 eur neoslobodené oslobodené vo všeobecnosti nie je potrebné podávať
viac ako 150 eur a najviac 1 000 eur neoslobodené neoslobodené dočasne nie je potrebné podávať, ak sú splnené podmienky
viac ako 1 000 eur neoslobodené neoslobodené je potrebné podávať v každom prípade

Zdroj: Colný úrad Bratislava (www.colnica.sk).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky