Zmluva o úschove a jej vzor

Na čo slúži zmluva o úschove? Aká je jej podstata a čo by mala takáto zmluva obsahovať? Prinášame vám rady a typy, ako postupovať a na čo si dať pozor, keď vás čaká uzatvorenie zmluvy o úschove.

Zmluva o úschove predstavuje typ občianskej zmluvy, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku (§ 747 - 753). Táto zmluva sa uzatvára v prípade, ak jedna zmluvná strana potrebuje opatrovať hnuteľnú vec, napr. automobil, elektroniku, alebo cestovný kufor. Cieľom úschovy je zachovanie veci, a nie jej zveľadenie. To by už presahovalo rámec zmluvy o úschove a išlo by už o zmluvu o dielo.

Náležitosti zmluvy o úschove

Aby bola zmluva o úschove platná, musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

  • označenie zmluvných strán - zmluvnými stranami zmluvy sú tzv. uschovávateľ (ten, u koho bude vec v úschove) a zložiteľ (ten, kto vlastní vec, ktorú chce uschovať). Zmluvné strany je potrebné presne označiť, a to v prípade podnikateľa jeho obchodným menom, právnou formou, sídlom a IČO-m, ak ho má pridelené. Fyzickú osobu je potrebné označiť menom, priezviskom, dátumom narodenia a trvalým bydliskom,
  • označenie predmetu zmluvy - aby bola zmluva platná, je nevyhnutné presne označiť predmet zmluvy, teda vec, ktorá má byť uschovaná u uschovávateľa. Bez presného označenia veci by nebolo zrejmé, čo má uschovávateľ uchovať, chrániť a v neposlednom rade po skončení úschovy vydať zložiteľovi,
  • dohoda o odovzdaní veci za účelom úschovy.

Ďalej sa môže do zmluvy zahrnúť:

  • dohoda o odplate - odplata nie je nevyhnutnou súčasťou zmluvy o úschove. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť, že zložiteľ je povinný uschovávateľovi zaplatiť za opatrovanie a úschovu veci odplatu. Okrem odplaty je však zložiteľ povinný nahradiť uschovávateľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré pri opatrovaní veci vynaložil,
  • doba trvania úschovy - zmluvné strany sa môžu dohodnúť na termíne, do ktorého je povinný uschovávateľ opatrovať vec. Ak sa nedohodnú na termíne úschovy, môže zložiteľ kedykoľvek požiadať uschovávateľa o vydanie veci a rovnako môže uschovávateľ kedykoľvek vrátiť vec zložiteľovi. Ak by sa zmluvné strany dohodli na presnom trvaní úschovy, uschovávateľ nemôže vrátiť vec pred uplynutím doby úschovy. Zložiteľ však môže aj napriek dohode požiadať o skoršie vydanie veci. Dohoda o trvaní úschovy je tak výhodnejšia pre zložiteľa,
  • určenie, či uschovávateľ môže odovzdať vec do úschovy tretej osobe - zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že uschovávateľ môže zabezpečiť úschovu takým spôsobom, že ju odovzdá niekomu inému, kto zabezpečí úschovu tejto veci. Možno konštatovať, že uschovávateľ sa týmto stáva akýmsi sprostredkovateľom úschovy. Ak takéto ustanovenie bude v zmluve chýbať, uschovávateľ nemôže vec odovzdať tretej osobe a musí zabezpečiť úschovu sám. Ak by ju napriek tomu odovzdal tretej osobe, zodpovedal by zložiteľovi za vzniknutú škodu, a to aj v prípade, ak by ku škode došlo náhodou.

Príklad na vrátenie veci uschovávateľom:

Dominik sa dňa 2.1.2019 dohodol s firmou A, s.r.o., že si u nej uschová automobil, nakoľko sa v blízkej budúcnosti bude zdržiavať v zahraničí. V zmluve sa však nedohodli na dobe trvania úschovy. Kým bol Dominik v zahraničí, A, s.r.o. sa k 1.6.2019 presťahovala a už nemôže uschovávať automobil, nakoľko nemá na to vhodné priestory. A, s.r.o. sa rozhodla dňa 1.6.2019 ukončiť úschovu a vrátiť automobil Dominikovi, a to aj napriek tomu, že Dominik je stále v zahraničí. Keďže sa nedohodli na dobe trvania úschovy, A, s.r.o. mohla kedykoľvek vrátiť automobil.

Príklad na vrátenie veci uschovávateľom pred ukončením doby trvania úschovy:

Dominik sa dňa 2.1.2019 dohodol s firmou A, s.r.o., že si u nej uschová automobil, nakoľko sa najbližší polrok do 1.7.2019 bude zdržiavať v zahraničí. V zmluve sa dohodli na dobe úschovy do 2.7.2019. A, s.r.o. sa k 1.6.2019 rozhodla, že už nebude uschovávať automobil, pretože je to pre ňu nevýhodné. Rozhodla sa k tomuto dátumu skončiť úschovu a vrátiť automobil Dominikovi, napriek tomu, že ešte neuplynula doba trvania úschovy. A, s.r.o. tak nepostupovala v súlade so zákonom a taktiež so zmluvou. Dominik môže požadovať, aby mu A, s.r.o. vrátila časť odplaty za čas, ktorý A, s.r.o. už neopatrovala automobil. Ak by taktiež došlo k vzniku škody na automobile (napr. ak by bol automobil odcudzený), mohol by Dominik požadovať od A, s.r.o. náhradu vzniknutej škody.

Príklad na úschovu treťou osobou:

Dominik sa dňa 2.1.2019 dohodol s firmou A, s.r.o., že si u nej uschová automobil, nakoľko sa najbližší polrok do 1.7.2019 bude zdržiavať v zahraničí. V zmluve neuviedli nič o tom či môže A, s.r.o. prenechať automobil tretej osobe. Konateľ A, s.r.o. ako fyzická osoba si však napriek tomu automobil požičal a uschovával u seba. Nakoľko A, s.r.o. prenechala v rozpore so zmluvou automobil tretej osobe, uplatňuje sa zvýšená zodpovednosť A, s.r.o. za škodu, ktorá vznikne na automobile. A, s.r.o. v takomto prípade zodpovedá aj za škodu, ktorá vznikla náhodou, neočakávane. Ak by A, s.r.o. postupovala v súlade so zmluvou a automobil by nedala tretej osobe, nezodpovedala by za škodu vzniknutú náhodou.

Zmluva o úschove nemusí mať písomnú podobu. K platnému uzavretiu zmluvy stačí ústna dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy. Zmluva sa môže uzatvoriť aj použitím mechanických prostriedkov – napr. uložením veci do skrinky na batožinu, alebo odovzdaním kľúčov od šatne.

Článok pokračuje pod reklamou

Práva a povinnosti zmluvných strán

Podpisom zmluvy vznikajú pre každú zmluvnú stranu určité práva a povinnosti. Uschovávateľ je v prvom rade povinný vec opatrovať, a to dohodnutým spôsobom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na spôsobe, je povinný vec opatrovať starostlivo. Opatrovať vec by mal uschovávateľ v prvom rade sám. Ďalej je uschovávateľ povinný zdržať sa používania opatrovanej veci. V neposlednom rade je jeho povinnosťou vrátiť opatrovanú vec v riadnom stave, v akom ju prijal.

Povinnosťou zložiteľa je predovšetkým nahradiť uschovávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré vynaložil pri opatrovaní veci. Odmenu je povinný zaplatiť len vtedy, keď sa strany o tom dohodli alebo keď to zodpovedá zvyklostiam. Zložiteľ je súčasne povinný nahradiť uschovávateľovi škodu, ktorá mu vznikla pri opatrovaní veci.

Práva a povinnosti však pre zmluvné strany vyplývajú priamo zo zákona. Nie je nevyhnutné, aby boli priamo uvedené aj v zmluve. Ich zahrnutím do zmluvy sa dosiahne to, že účastníci si budú viac vedomí týchto práv a povinností, čo bude mať za následok vyššiu pravdepodobnosť ich dodržiavania.

Zánik zmluvy o úschove

Zmluva o úschove môže zaniknúť viacerými spôsobmi, a to:

  • uplynutím doby, na ktorú bolo trvanie úschovy dohodnuté, ak bola takáto doba dojednaná,
  • ak zložiteľ využije svoje právo a požiada uschovávateľa, aby mu ešte pred uplynutím dojednanej doby vec vrátil,
  • ak sa zmluvné strany nedohodli na dobe trvania úschovy, zložiteľ môže kedykoľvek požiadať o vrátenie veci a uschovávateľ môže kedykoľvek opatrovanú vec vrátiť.

Rozdiel medzi zmluvou o úschove a zmluvou o uložení veci

Slovenský právny poriadok pozná okrem zmluvy o úschove aj zmluvu o uložení veci. Aký je medzi nimi rozdiel? Zmluva o uložení veci je obchodnoprávnou zmluvou. Má svoj právny základ v Obchodnom zákonníku (§ 516 - § 526).

Rozdielom je, že v zmluve o úschove si môžu zmluvné strany dohodnúť odplatu za opateru veci. To neplatí pre zmluvu o uložení veci, ktorá je vždy bezodplatná. Nie je možné dohodnúť odplatu. Zmluva o uložení veci má ďalej detailnejšiu úpravu miesta uloženia veci, náhrady nákladov za uloženie veci a zodpovednosti zmluvných strán za škodu.

Zhrnutie na záver

Zmluvou o úschove je možné zabezpečiť dočasné opatrovanie veci za odmenu. Táto zmluva sa uzatvára, ak si napr. odložíte veci do skrinky na vlakovej stanici, aby vám dopravca opatroval veci, kým budete odcestovaný. Zmluva nemusí mať písomnú formu. Jej náležitosťami sú určenie zmluvných strán, predmetu úschovy a dohoda o uložení veci. Prinášame vám vzor zmluvy o úschove.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky