Zmluva o skladovaní

Čo je podstatou zmluvy o skladovaní? Aké náležitosti musí táto zmluva obsahovať, aby bola platná? V akých situáciách sa používa?

Zmluva o skladovaní predstavuje typ obchodnej zmluvy, ktorá je upravená v Obchodnom zákonníku (§ 527 - § 535). Podnikatelia sa môžu v praxi stretnúť so situáciou, keď bude potrebné uložiť a opatrovať určitú vec. Za týmto účelom môžu uzatvoriť práve zmluvu o skladovaní. Podstatou zmluvy je záväzok skladovateľa prevziať od ukladateľa určitú vec, aby ju uložil a opatroval. Za to sa ukladateľ zaväzuje zaplatiť mu odmenu, ktorá sa pri tejto zmluve nazýva aj pojmom “skladné”.

Podstatné náležitosti zmluvy o skladovaní

Podstatnými časťami zmluvy o skladovaní sú:

 • označenie zmluvných strán - zmluvnými stranami sú tzv. skladovateľ (ten, kto prevezme vec a zaväzuje sa ju uskladniť a opatrovať) a ukladateľ (ten, kto vlastní vec, ktorú chce uskladniť). Zmluvné strany je potrebné presne označiť, a to obchodným menom podnikateľa, právnou formou, sídlom a IČO-m, ak ho má pridelené.
 • označenie predmetu zmluvy - aby bola zmluva platná, je nevyhnutné presne označiť predmet zmluvy, teda vec, ktorá má byť uschovaná a opatrovaná u skladovateľa. Bez presného označenia veci by nebolo zrejmé, čo má skladovateľ uchovať, opatrovať a v neposlednom rade po skončení skladovania vydať ukladateľovi,
 • záväzok skladovateľa prevziať vec od ukladateľa, aby ju uložil a opatroval,
 • záväzok ukladateľa zaplatiť skladovateľovi za opatrovanie veci odplatu.

Ďalej môžete do zmluvy zahrnúť:

 • dohoda o odplate (o výške skladného) – odplata nie je nevyhnutnou súčasťou zmluvy o skladovaní. Skladovateľovi však vždy patrí za skladovanie odmena, a to aj v prípade, ak výška odplaty nie je presne určená v zmluve. Je vhodné, aby sa zmluvné strany dohodli na jej presnej výške priamo v zmluve. V opačnom prípade platí, že ukladateľ je povinný zaplatiť skladovateľovi skladné vo výške obvyklej sumy v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na povahu veci, dĺžku a spôsob skladovania. To môže viesť k sporom medzi skladovateľom a ukladateľom o výške skladného, keď ukladateľ bude tvrdiť, že obvyklá cena je nižšia, a skladovateľ naopak bude chcieť čo najvyššiu odmenu. Súčasne platí, že ak sa skladovanie dohodlo na viac ako polrok, platí sa skladné polročne dozadu.
 • doba trvania skladovania - zmluvné strany sa môžu dohodnúť na termíne, do ktorého je povinný skladovateľ opatrovať vec. Dohoda na termíne skončenia skladovania však nie je povinnosť. Aj v prípade, ak sa strany dohodnú na termíne, môže ukladateľ prevziať veci pred uvedeným dátumom. Je však povinný zaplatiť skladovateľovi skladné za celú dohodnutú dobu trvania skladovania. Ak by sa zmluvné strany nedohodli na dobe trvania skladovania, ukladateľ je povinný zaplatiť skladné len za dobu, počas ktorej bola vec skutočne skladovaná. Dohoda o trvaní skladovania je tak výhodnejšia pre skladovateľa.

Ak ukladateľ vyzdvihne vec skôr, musí zaplatiť skladné za celú dobu.

Zmluva o skladovaní nemusí mať písomnú podobu. K platnému uzavretiu zmluvy stačí ústna dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy. V záujme právnej istoty a predchádzaniu možným sporom v budúcnosti je však prospešnejšie, ak zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu o skladovaní.

Práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluve o skladovaní

Podpisom zmluvy vznikajú pre každú zmluvnú stranu určité práva a povinnosti. Skladovateľ je v prvom rade povinný prevziať vec. Súčasne je povinný vystaviť potvrdenie. Vystavenie potvrdenia má význam predovšetkým pre dokázateľnosť skutočnosti o prevzatí veci na skladovanie a je tiež dôkazom o uzavretí zmluvy o skladovaní. Medzi jeho povinnosti patrí aj uloženie veci oddelene od iných vecí, ktoré opatruje, a predmetnú vec označiť s tým, že patrí ukladateľovi. Na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy má skladovateľ zádržné právo na skladovaných veciach.

Príklad na zabezpečenie nárokov skladovateľa

A, s.r.o. uzatvorila s B, s.r.o. zmluvu o skladovaní, na základe ktorej A, s.r.o. prevzala od B, s.r.o. šperky. Dohodli sa na skladnom vo výške 1000 eur za mesiac, pričom skladovanie malo trvať tri mesiace, do 1.3.2019. Za posledný mesiac mala B, s.r.o. zaplatiť skladné najneskôr do 15.2.2019, čo však nezaplatila. A, s.r.o. tak má zádržné právo k uskladneným šperkom na zabezpečenie svojho nároku (na zaplatenie 1000 eur za posledný mesiac skladovania). Môže šperky zadržať, a to až do okamihu, kým jej nebude zaplatená posledná splátka odmeny.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane, ukladateľ je povinný odovzdať skladovateľovi vec, ktorú má opatrovať. Za opatrovanie je povinný zaplatiť skladné. Za účelom predchádzania znehodnotenia opatrovanej veci je ukladateľ oprávnený kontrolovať jej stav. Aj v prípade, ak sa dohodlo skladovanie do určitého dátumu, môže ukladateľ ešte pred uplynutím tejto doby vyzdvihnúť vec. Musí však skladovateľovi zaplatiť plnú sumu skladného, na ktorom sa dohodli.

Príklad na platenie skladného v zmluve o skladovaní

A, s.r.o. uzatvorila s B, s.r.o. zmluvu o skladovaní, na základe ktorej A, s.r.o. prevzala od B, s.r.o. šperky. Dohodli sa na skladnom vo výške 1000 eur za mesiac, pričom skladovanie malo trvať tri mesiace, do 1.3.2019. B, s.r.o. však vyzdvihla veci už po mesiaci a pol. Napriek predčasnému vyzdvihnutiu veci je B, s.r.o. povinná zaplatiť A, s.r.o za skladovanie sumu 3000 eur (doba trvania skladovania tri mesiace x 1000 eur za mesiac skladovania).

Práva a povinnosti pre zmluvné strany vyplývajú priamo z Obchodného zákonníka. Nie je preto nevyhnutné ich priamo uviesť do zmluvy. Nič sa nestane, ak v zmluve tieto práva a povinnosti nebudú uvedené. Ich výslovným uvedením do zmluvy sa však zabezpečí vyššia vedomosť účastníkov zmluvy o ich právach a povinnostiach. To bude mať za následok skôr psychologický efekt, spočívajúci v tom, že skladovateľ a uložiteľ si dajú viac záležať na dodržaní svojich práv a povinností.

Článok pokračuje pod reklamou

Zánik zmluvy o skladovaní

Existuje viacero spôsobov, ako môže zmluva o skladovaní zaniknúť:

 • ak ukladateľ neodovzdá skladovateľovi vec na uskladnenie do doby určenej v zmluve,
 • ak v zmluve nie je určená doba odovzdania veci, zmluva zaniká, keď ukladateľ neodovzdá vec na uskladnenie do šiestich mesiacov po uzavretí zmluvy,
 • vyzdvihnutím veci a zaplatením skladného,
 • dohodou zmluvných strán,
 • výpoveďou - skladovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou,
 • odstúpením od zmluvy - skladovateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak:
 1. ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci a ak hrozí z nej skladovateľovi značná škoda,
 2. ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace,
 3. hrozí vznik podstatnej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť, alebo
 4. ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný vec skladovať.

Rozdiel medzi zmluvou o skladovaní a zmluvou o uložení veci

Slovenský právny poriadok pozná okrem zmluvy o skladovaní aj zmluvu o uložení veci. Na prvý pohľad ide o veľmi podobné zmluvy. Podstatou oboch zmlúv je opatrovanie veci. Medzi týmito zmluvami však existujú viaceré rozdiely.

Zmluva o uložení veci je bezodplatnou zmluvou. Zmluvná strana neplatí za opatrovanie veci. Naopak, pri zmluve o skladovaní sa za opatrovanie veci platí vždy odmena, tzv. skladné. Druhým rozdielom medzi týmito zmluvami je skutočnosť, že skladovanie je predmetom podnikania jednej zmluvnej strany (skladovateľa). Ak v zmluve nie je uvedené, či sa za opatrovanie platí odplata alebo nie a zmluvná strana nemá v predmete podnikania opatrovanie veci, platí, že strany uzavreli zmluvu o uložení veci.

Príklad na rozdiel medzi zmluvou o skladovaní a zmluvou o uložení veci

A, s.r.o. uzatvorila s B, s.r.o. zmluvu, ktorú označili ako zmluvu o skladovaní. Na základe zmluvy A, s.r.o. prevzala od B, s.r.o. šperky za účelom ich opatrovania. V zmluve chýba údaj o odplate za opatrovanie veci. A, s.r.o. navyše nemá v predmete podnikania opatrovanie veci. Preto aj napriek tomu, že zmluvné strany označili zmluvu ako zmluvu o skladovaní, v skutočnosti uzatvorili zmluvu o uložení veci.

Zhrnutie na záver

Zmluvou o skladovaní je typom obchodnej zmluvy. Podstatou zmluvy je možnosť zabezpečiť opatrovanie určitej veci u podnikateľa, za čo je potrebné zaplatiť mu odmenu, tzv. skladné. Zmluva o skladovaní nemusí mať písomnú podobu. Stačí, ak sa účastníci zmluvy ústne dohodnú na jej podstatných náležitostiach. Prinášame vám vzor zmluvy o skladovaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky