Záložná zmluva (zmluva o zriadení záložného práva) - vzor

Zmluva o zriadení záložného práva (záložná zmluva) je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich zmlúv na zabezpečenie pohľadávky. Posilňuje postavenie veriteľa a zvyšuje pravdepodobnosť uspokojenia jeho pohľadávky.

Zmluva o zriadení záložného práva (taktiež sa používa termín záložná zmluva) prináša veriteľovi možnosť uspokojiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi v prípade, ak tento nesplní pohľadávku riadne a včas. Veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku vykonaním záložného práva tým, že predá vec, ktorá je zaťažená záložným právom a výťažok z predaja si ponechá. Taktiež má veriteľ možnosť uspokojiť svoju pohľadávku tak, že sa stane vlastníkom tento veci.

Zabezpečiť je možné nielen peňažnú a nepeňažnú pohľadávku, ale aj pohľadávku, ktorá vznikne až v budúcnosti. Zálohom, čiže vecou, ktorá je zaťažená záložným právom a ktorá môže byť predaná v prípade, ak nedôjde k riadnemu a včasnému uspokojeniu pohľadávky veriteľa, môže byť hnuteľná ale aj nehnuteľná vec.

Vznik záložného práva prebieha v dvoch štádiách. Prvým je uzatvorenie zmluvy a druhým je registrácia v príslušnom registri. Tým je spravidla Notársky centrálny register záložných práv. Z tohto pravidla existuje jedna výnimka, a to ak ide o záložné právo k hnuteľnej veci, ktorá sa odovzdáva do úschovy. Vtedy sa nevyžaduje písomná záložná zmluva a ani registrácia záložného práva v príslušnom registri. Avšak aj v takomto prípade je možnosť dodatočnej registrácie záložného práva v registri. Záložné právo k nehnuteľnostiam sa zapisuje do katastra. Prinášame vám vzorové záložné zmluvy na nehnuteľnosť a hnuteľnú vec.

Záložná zmluva - nehnuteľnosť

Zmluva o zriadení záložného práva predstavuje v praxi jednu z najvyužívanejších zmlúv na zabezpečenie pohľadávky. Jej podstata spočíva v možnosti veriteľa uspokojiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi tým, že vykoná záložné právo, najčastejšie tak, že predá vec, ktorá je zaťažená záložným právom a výťažok z predaja si ponechá. Založiť je možné aj nehnuteľnosť. V takomto prípade je potrebný okrem záložnej zmluvy aj vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, bez ktorého záložné právo k nehnuteľnosti nevznikne.

Záložné právo - hnuteľná vec

Záložnou zmluvou je možné založiť aj hnuteľnú vec. Ak dochádza zároveň k úschove založenej veci, tzv. zálohu, nie je potrebná písomná zmluva o zriadení záložného práva. Odovzdanie je právotvornou skutočnosťou, ktorou sa završuje vznik záložného práva. Ak však nedôjde k úschove založenej hnuteľnej veci, vyžaduje sa okrem uzatvorenia písomnej záložnej zmluvy aj registrácia v príslušnom registri - tým je spravidla Notársky centrálny register záložných práv, alebo iný register - napr. Obchodný register, ak je zálohom obchodný podiel v s.r.o.. Vždy je možnosť zaregistrovať aj záložné právo, ktoré vzniklo úschovou. 

Záložná zmluva – hnuteľná vec 21. 02. 2019
Záložnou zmluvou si záložný veriteľ zabezpečuje svoj záväzok (napr. požičanie peňazí dlžníkovi), aby v prípade, ak by v budúcnosti dlžník nesplnil svoj záväzok (napr. nevrátil peniaze zo zmluvy o pôžičke) mohol veriteľ napríklad predmet zálohu predať a uspokojiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi. Založiť možno hnuteľnú i nehnuteľnú vec. V prípade ak ide o hnuteľnú vec, predmet zálohu môže dlžník odovzdať veriteľovi alebo ho môže dlžník mať u seba a používať a zároveň záloh registrovať v notárskom centrálnom registri záložných práv. Záložná zmluva na hnuteľnú vec na stiahnutie
Záložná zmluva – nehnuteľnosť 21. 02. 2019
Viď komentár k „Záložná zmluva – hnuteľná vec“. Opäť ide o zmluvu, ktorou si veriteľ zabezpečuje svoju pohľadávku, avšak v tomto prípade predmetom zálohu je nehnuteľnosť. S tým súvisí aj povinnosť zapísať záložné právo k nehnuteľnosti aj do katastra nehnuteľností. Vznik záložného práva je podmienený povolením vkladu záložného práva k nehnuteľnosti príslušnou správou katastra nehnuteľností (rozhodnutie o povolení vkladu musí nadobudnúť právoplatnosť). Záložná zmluva na nehnuteľnosť na stiahnutie

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky