Zmluva o tichom spoločenstve – vzor

Na čo slúži zmluva o tichom spoločenstve? Aké sú výhody a nevýhody tichého spoločenstva? Na čo nezabudnúť pri obsahu zmluvy o tichom spoločenstve?

Právny základ zmluvy o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve (niekedy známa aj pod názvom tichá spoločnosť) predstavuje samostatný typ obchodnej zmluvy, ktorý je upravený v ustanoveniach § 673 až § 681 Obchodného zákonníka. Zmluvnými stranami sú podnikateľ a tichý spoločník. Tichým spoločníkom môže byť nie len fyzická osoba, ale aj právnická osoba, teda ďalší podnikateľ. Jej podstatou je, že tichý spoločník poskytne podnikateľovi určitý vklad, čím sa bude podieľať na podnikaní podnikateľa. Podnikateľ je na oplátku povinný poskytnúť tichému spoločníkovi za jeho vklad podiel na zisku z podnikania. Zmyslom tichého spoločenstva je podnikanie bez toho, aby bol tichý spoločník videný. Je to určitou alternatívou k schránkovým firmám v daňových rajoch.

Čo musí obsahovať zmluva o tichom spoločenstve

Na to, aby bola zmluva o tichom spoločenstve platná, musí obsahovať:

 1. označenie zmluvných strán - je potrebné presne určiť, kto je tichý spoločník (kto má poskytnúť vklad do spoločnosti) a kto je podnikateľ (v prospech koho má tichý spoločník poskytnúť vklad),
 2. záväzok tichého spoločníka poskytnúť vklad,
 3. záväzok podnikateľa vyplácať tichému spoločníkovi časť zisku z jeho podielu na výsledku podnikania,
 4. vymedzenie vkladu tichého spoločníka – je potrebné presne definovať, čo je vkladom tichého spoločníka,
 5. určenie rozsahu účasti tichého spoločníka na zisku spoločnosti – určenie, akú veľkú časť zo zisku má tichý spoločník za svoj vklad. Spravidla sa to určuje v percentách, prípadne v zlomkoch. Určenie rozsahu na zisku a strate musí byť rovnaké. V zmluve by taktiež nemal byť uvedený pevný úrokový výnos z vkladu, nakoľko v takomto prípade by išlo o zmluvu o úvere a nie o zmluvu o tichom spoločenstve.

Zmluva o tichom spoločenstve musí mať písomnú formu.

Zmluva o tichom spoločenstve musí mať písomnú formu. Tichý spoločník sa nemôže s podnikateľom ústne dohodnúť, že mu poskytne vklad, za čo mu podnikateľ vyplatí podiel na zisku. Takáto ústna dohoda by bola neplatná.

Príklad na neplatnosť zmluvy o tichom spoločenstve

Peter podniká v oblasti IT, tvorby web stránok. Nakoľko sa mu darí a jeho firma sa rozširuje, potrebuje nové priestory. Jeho známy Marek vlastní nebytové priestory, ktoré sú vhodné pre Petrovu firmu. Dohodnú sa, že sa Peter so svojou firmou do týchto nebytových priestorov presťahuje a zato bude Marekovi vyplácať 20 % zo zisku spoločnosti. Túto dohodu však nepremietli na papier a neuzavreli písomnú zmluvu o tichom spoločenstve. Preto je táto dohoda neplatná. Peter užíva tieto nebytové priestory bez oprávnenia a neoprávnene by bol aj Marekovi vyplatený podiel na zisku Petrovej spoločnosti.

Okrem týchto náležitosti, do zmluvy o tichom spoločenstve môžete uviesť aj:

 1. práva a povinnosti zmluvných strán - čo je tichý spoločník oprávnený – napr. právo tichého spoločníka nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov. Uvedené právo má spoločník aj v prípade, ak to nebude uvedené výslovne v zmluve, nakoľko mu toto právo vyplýva priamo zo zákona. V prípade uvedenia tohto práva priamo do zmluvy si však budú zmluvné strany viac vedomí tohto práva a budú konať v jeho súlade. Povinnosťou v tomto zmluvnom vzťahu je napr. povinnosť podnikateľa poskytnúť tichému spoločníkovi informácie o budúcom zámere.
 2. určenie, či vklad tichého spoločníka ostáva v jeho vlastníctve alebo nie – ak v zmluve nie je dohodnuté inak, stáva sa podnikateľ vlastníkom vkladu, ktorý mu poskytol tichý spoločník. Ak mu tichý spoločník poskytne napr. peňažný vklad vo výške 5 000 eur a v zmluve nie je nič uvedené, stáva sa podnikateľ vlastníkom týchto 5 000 eur.
 3. spôsob zániku zmluvy – aj v tomto prípade Obchodný zákonník určuje, kedy zmluva zaniká. Uvedením spôsobu zániku zmluvy priamo do zmluvy si budú zmluvné strany viac vedomé okolností, za ktorých zmluva zaniká.

Čo môže byť vkladom tichého spoločníka

Vkladom tichého spoločníka do podnikania nemusia byť len peniaze. Vkladom môže byť akákoľvek oceniteľná vec. Vkladom tak môže byť aj nehnuteľnosť, prípadne právo (napr. pohľadávka voči tretej osobe). Podmienkou je, aby sa dala určiť hospodárska hodnota vkladu. Jediným obmedzením je, že vkladom nesmie byť záväzok vykonať určité práce alebo poskytnúť služby.

Príklad na vklad tichého spoločníka

Peter podniká v oblasti IT, tvorby web stránok. Jeho známy Marek má pohľadávku vo výške 10 000 eur voči tretej osobe – Adriánovi. Marek má záujem podieľať sa s Petrom na jeho podnikaní. Dohodnú sa, že Marek vloží do Petrovho podnikania pohľadávku, ktorú má voči Adriánovi. Keďže táto pohľadávka je oceniteľná peniazmi, možno sa ňou podieľať na podnikaní Petra. Iná situácia by bola, ak by sa Marek chcel podieľať na podnikateľskej činnosti Petra tým, že mu bude pomáhať s tvorbou web stránok. V takomto prípade ide o výkon práce, čo nesmie byť vkladom.

Práva a povinnosti tichého spoločníka

Každá zmluva prináša pre zmluvné strany určité práva a povinnosti. Nakoľko tichý spoločník nefiguruje v oficiálnych záznamoch spoločnosti a je v anonymite, vynára sa otázka, ako sa tento spoločník podieľa na riadení spoločnosti, do ktorej poskytol svoj vklad. To sa zabezpečuje prostredníctvom práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy.

Tichý spoločník má najmä tieto práva a povinnosti:

 • povinnosť poskytnúť podnikateľovi vklad, na ktorý sa zaviazal,
 • právo na podiel na zisku z výsledku podnikania,
 • právo nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania,
 • právo na informácie o podnikateľskom zámere podnikateľa na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania.

Tichý spoločník vo všeobecnosti neručí za záväzky podnikateľa. Za záväzky podnikateľa ručí iba v prípade, ak je jeho meno uvedené v obchodnom mene podnikateľa alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzatvorení zmluvy, že obaja (tichý spoločník a podnikateľ) podnikajú spoločne.

Príklad na ručenie tichého spoločníka

Peter Malý podniká v oblasti IT, tvorby web stránok. Tichý spoločník Marek Široký mu poskytol vklad vo výške 2000 eur. Peter má záujem kúpiť od tretej osoby – Zuzany, nebytový priestor, v ktorej bude sídliť jeho spoločnosť. Časť kúpnej ceny 10 % však má byť vyplatená až po polroku od podpísania kúpnej zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy bol prítomný aj Marek, ktorý Zuzane oznámil, že podniká spolu s Petrom. Po uzatvorení kúpnej zmluvy sa však spoločnosť dostane do konkurzu. Nakoľko Marek oznámil Zuzane, že podniká spolu s Petrom, ručí za záväzok Petrovej spoločnosti zaplatiť Zuzane zvyšnú časť kúpnej ceny. Ak ju nevyplatí Petrova spoločnosť, Zuzana môže túto časť kúpnej ceny požadovať od Mareka.

Podiel tichého spoločníka na zisku

Odmenou pre tichého spoločníka za poskytnutie vkladu do podnikania podnikateľa je právo na vyplatenie podielu na zisku. Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky.

Je potrebné uviesť, že tichý spoločník sa nepodieľa len na zisku, ale aj na strate. Ak je teda podnikateľ v strate, znižuje sa vklad tichého spoločníka o podiel na strate. Na strate sa spoločník podieľa len do výšky svojho vkladu. Ak strata dosiahne výšku vkladu, nie je povinný spoločník svoj vklad doplniť. V takomto prípade zanikne účasť tichého spoločníka na podnikaní. Ak teda spoločník vložil do spoločnosti 1 000 eur a podiel na strate dosiahne túto výšku, nie je povinný svoj vklad doplniť a jeho účasť na podnikaní zaniká. Ak po strate príde zisk, znížený vklad spoločníka sa zvýši o podiel na zisku. Nárok na podiel na zisku vzniká spoločníkovi až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zvýšenie a zníženie vkladu

Peter Malý podniká v oblasti IT, tvorby web stránok. Tichý spoločník Marek Široký mu poskytol vklad vo výške 2000 eur. V prvom roku bola spoločnosť v strate a podiel Mareka na strate bol vo výške 1000 eur. Druhý rok už bola spoločnosť v zisku, ale podiel Marek na zisku bol len 800 eur. V tomto období tak vklad Mareka je vo výške 1800 eur (počiatočných 2000 eur – 1000 eur strata z prvého roka + 800 eur zisk z druhého roka). Keďže ešte vklad nedosiahol pôvodnú výšku, Marekovi nevznikol nárok na podiel na zisku. Tretí rok bola spoločnosť opäť v zisku a podiel Mareka na zisku je vo výške 700 eur. Keďže už bola dosiahnutá pôvodná výška vkladu, Marekovi vznikol nárok na podiel.

Zánik zmluvy o tichom spoločenstve a vyporiadanie

Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká:

 1. uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá,
 2. výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú – zmluvu možno vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, čiže najneskôr 30. júna,
 3. ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,
 4. ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje – napr. ak podnikateľ podniká v oblasti IT a chce v tejto oblasti skončiť podnikať a začať podnikať v oblasti realít, má to za následok zánik zmluvy o tichom spoločenstve,
 5. vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku.

Po zániku zmluvy je potrebné vykonať ešte vyporiadanie. Podnikateľ je povinný vrátiť tichému spoločníkovi po zániku zmluvy jeho vklad, a to buď zvýšený alebo znížený o podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania. Tento vklad je podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi do 30 dní po zániku zmluvy.

Príklad na vyporiadanie po zániku zmluvy o tichom spoločenstve

Peter podniká v oblasti IT, tvorby web stránok. Tichý spoločník Marek mu poskytol vklad vo výške 2000 eur, čo pri obchodnom imanií spoločnosti predstavovalo podiel na zisku vo výške 40 %. V prvom roku tichého spoločenstva bola spoločnosť v zisku, pričom Marekov podiel na zisku bol vo výške 5000 eur. Druhý rok bola spoločnosť v strate a Marekov podiel na strate bol vo výške 2000 eur. Tretí rok bola spoločnosť opäť v strate a Marekov podiel na strate bol vo výške 1000 eur. Marek sa rozhodol vypovedať zmluvu ku koncu tretieho roka. Peter ako podnikateľ je tak povinný do 30 dní od zániku zmluvy vyplatiť Marekovi jeho vklad, zvýšení o zisk, v tomto prípade sumu 4000 eur (2000 eur počiatočný vklad + 5000 eur podiel na zisku v prvom roku – 3000 eur podiel na strate v druhom a treťom roku).

Výhody a nevýhody tichého spoločenstva

Nespornou výhodou zmluvy o tichom spoločenstve je anonymita tichého spoločníka. Uzatvorením tejto zmluvy je možné totiž podnikať bez toho, aby tichý spoločník bol uvedený vo verejných záznamoch ako napr. v obchodnom registri. Je však potrebné uviesť, že v posledných rokoch už táto anonymita a utajenie tichého spoločníka nie je absolútna, nakoľko v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora sa musí tento tichý spoločník „zviditeľniť“, ak chce prijímať verejné finančné prostriedky. V prípade, ak spoločnosť obchoduje len s inými spoločnosťami, tichý spoločník ostáva aj naďalej v anonymite.

Nevýhodou uzatvorenia zmluvy o tichom spoločenstve je potreba nájsť vhodnú a dôveryhodnú osobu, ktorá bude majiteľom spoločnosti. Platí nepísané pravidlo, že na podnikanie je potrebný nepárny počet osôb a traja je už priveľa. Nemôžte predvídať, čo prinesie budúcnosť a či nedôjde pri podnikaní k nezhodám medzi podnikateľom a tichým spoločníkom. Preto je niekedy lepšie podnikať klasickou formou, založením spoločnosti.

Zhrnutie na záver

Zmluva o tichom spoločenstve predstavuje samostatný typ obchodnej zmluvy. Zmluvnými stranami sú podnikateľ a tichý spoločník, ktorý môže byť taktiež podnikateľom, ale aj fyzickou osobou - nepodnikateľom. Na základe zmluvy sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad. Vklad môže byť peňažný alebo aj nepeňažný - napr. nehnuteľnosť, alebo aj hnuteľné veci – stroje a pod. Týmto vkladom sa tichý spoločník podieľa na podnikateľskej činnosti podnikateľa. Podnikateľ je naopak povinný vyplatiť tichému spoločníkovi za ním poskytnutý vklad podiel na zisku na výsledku podnikania.

Výhodou zmluvy o tichom spoločenstve je anonymita tichého spoločníka. Tichý spoločník nefiguruje v oficiálnych záznamoch spoločnosti – napr. v obchodnom registri. Je to spôsob ako vlastniť spoločnosť a byť pritom neviditeľný. Nevýhodou tichého spoločenstva je potreba nájsť si vhodnú a dôveryhodnú osobu, ktorá bude majiteľom spoločnosti. Prinášame vám vzor zmluvy o tichom spoločenste na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.

Potvrdenie o výnimke pri ceste do práce alebo za podnikaním počas zákazu vychádzania po 3. marci 2021

Ako preukázať výnimku pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do zamestnania alebo za výkonom podnikateľskej činnosti? Inšpirujte sa našimi vzormi.

Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky