Riešenie sporov za pomoci súdneho zmieru

Veľmi často sa stáva, že dlžník „príde k rozumu“ až keď mu súd domov doručí žalobu. V takejto situácii si uvedomí, že predžalobná výzva (resp. upomienka) sa stala skutočnosťou a zavolá Vám s oznámením, že svoj záväzok uznáva a rád by všetko alebo aspoň časť dlhu uhradil. Na podobný scenár je náš právny poriadok pripravený a umožňuje stranám uzavrieť v rámci prebiehajúceho súdneho konania (ako aj pred jeho začatím) tzv. súdny zmier. Ten sa aj napriek svojej „dohodovej“ podobe môže stať exekučným titulom, na základe ktorého môžete v prípade neplnenia povinnosti viesť proti dlžníkovi exekúciu aj proti jeho vôli. Viac o súdnom zmieri, podmienkach a správnych postupoch si povieme v dnešnom článku.

Čo je súdny zmier?

Súdny zmier je dohodou účastníkov súdneho konania, ktorí sa v priebehu konania alebo pred jeho začatím rozhodli, že svoje práva a povinnosti si upravia sami podľa vlastných predstáv a nebudú tak čakať na autoritatívne rozhodnutie súdu.

V praxi vyzerá situácia nasledovne: Vaša protistrana Vám nezaplatila už niekoľko faktúr a ani napriek mnohým telefonátom a výzvam, ktoré Vám priniesli len nespočetné množstvo výhovoriek, ste sa svojich peňazí nedomohli. Rozhodnete sa preto poslať poslednú písomnú upomienku pred pristúpením k riešeniu sporu pred súdom. V lepšom prípade sa dlžník ozve a nad rámec sľubu súhlasí napríklad so spísaním notárskej zápisnice alebo uzavretím súdneho zmieru pred začatím súdneho konania (jeden z 2 typov zmieru popísaný nižšie).

Opak je však oveľa častejší. Dlžníci sa spoliehajú na neochotu veriteľov súdiť sa a komplikovať si tak život pre „pár eur“. Nebojte sa podať návrh na súd - koniec koncov, je to Vaše právo. Ako náhle dostane dlžník do rúk žalobu, začína konať. Tí odvážnejší Vás požiadajú o urovnanie sporu, v rámci ktorého môžu získať priaznivejší podmienky, akými sú napríklad umožnenie úhrady pohľadávky v splátkach, odpustenie úrokov alebo zmluvnej pokuty.

Prvý dojem Vám možno vraví na podobnú dohodu nepristupovať (veď dlžník už mal šancí dosť), avšak z praktického hľadiska Vám doporučujeme sa takýmto návrhom zaoberať, nakoľko môže byť pre Vás často výhodný:

  1. diktujete podmienky
  2. uzavretie dohody pred súdom je omnoho rýchlejšie (nemusíte čakať mesiace až roky na vydanie verdiktu)
  3. súdny zmier sa „správa“ ako rozsudok či platobný rozkaz.

Aké spory môžem riešiť súdnym zmierom? 

Napriek skutočnosti, že súdny zmier je dohodou strán, nie je možné si v nej ujednať čokoľvek. Jedná sa o právny úkon, ktorý je v konečnej fáze schvaľovaný súdom, a preto musí spĺňať základné požiadavky v záujme jeho budúcej vykonateľnosti. Podľa § 99 občianskeho súdneho poriadku, ktorý upravuje uzavretie zmieru, je možné takýmto spôsobom ukončiť súdne konanie len ak to povaha veci pripúšťa. Bežne sa jedná o klasické dvojstranné spory, ktoré právo neupravuje fixne, ale umožňuje stranám dohodnúť sa. Do tejto kategórie spadá väčšina obchodných a občianskych sporov - nesplatenie faktúry, nedodanie diela či tovaru a pod.
Naopak, súdny zmier nie je možné uzavrieť v špecifických veciach ako sú napríklad konanie o osobnom stave (spôsobilosť k právnym úkonom, rozvod, prehlásenie za mŕtveho a pod.) či konania, ktoré môže súd zahájiť aj bez návrhu (starostlivosť o maloletých, konanie o dedičstve a pod.) Ak sa Váš spor týka majetku či nesplatených pohľadávok, súdny zmier je vítaným riešením pre všetky zúčastnené strany.


Aké podmienky musí spĺňať súdny zmier?

Súdny zmier je dispozitívnym úkonom, v ktorom si strany sami určujú, aké práva a povinnosti pre ne z tejto dohody vyplývajú. Ako už bolo vyššie uvedené, táto dohoda podlieha schváleniu súdom, ktorý je povinný skúmať jeho „prijateľnosť“. Základnou podmienkou je súlad zmieru s právnymi predpismi. Z tejto skromnej zákonnej formulácie sa následne odvíja celá rada požiadaviek. Platné právne úkony musia spĺňať podmienky stanovené občianskym zákonníkom: strany musia mať spôsobilosť k právnym úkonom, zmier musí byť uzavretý slobodne, bez nátlaku, jeho obsah musí byť určitý a zrozumiteľný, predmet, o ktorom zmier uzatvárate, musí byť právne dovolený a fyzicky možný. V neposlednom rade súdny zmier nesmie obsahom odporovať zákonu alebo ho obchádzať a dokonca sa nesmie priečiť dobrým mravom. Všetky tieto podmienky súd preskúma, a ak je Vami navrhované znenie v poriadku, schváli ho vo forme uznesenia. Jedná sa o dohodu strán, takže súd nie je povinný detailne zisťovať skutkový stav.

Ako a kedy podám návrh na uzavretie súdneho zmieru?

Slovenský právny poriadok sa v mnohých situáciách snaží sporné strany priviesť „k rozumu“ a usmerniť ich k zmiernemu vyriešeniu sporu. Dohoda je preferovaným riešením a jej uzatvorenie je možné doslova až do poslednej chvíle - do vydania autoritatívneho rozhodnutia súdu, ktorým je platobný rozkaz či rozsudok.

Občiansky súdny poriadok ukladá súdom povinnosť pokúsiť sa o zmier medzi stranami, to však neznamená, že Vaša iniciatíva nie je vítaná. Jednou z možností je, že sa s protistranou dohodnete na znení zmieru, spíšete dohodu, na ktorej necháte svoj podpis notársky overiť a zašlete ju na súd s návrhom na schválenie súdneho zmieru. V takomto prípade môžete súdu vopred oznámiť, že sa s protistranou pokúšate o zmierne vyriešenie vášho sporu a následne mu oznámite výsledok. Ďalšou možnosťou je dohodnúť sa na uzavretí súdneho zmieru na ústnom súdnom pojednávaní. Jej znenie sa zapíše do protokolu a súd následne vydá uznesenie o schválení súdneho zmieru. 

Súdny zmier pred začatím konania

V prípade, že dlžník má záujem svoj dlh uhradiť a predbežne súhlasí s uzatvorením súdneho zmieru ešte pred podaním žaloby, môžete sa obrátiť na akýkoľvek vecne príslušný súd (jedná sa zásadne o okresné súdy, ktoré dokonca v takomto prípade môžu nahradiť inak príslušné krajské súdy) v ktoromkoľvek meste na Slovensku a požiadať o zmierovacie konanie. Súd nemôže účastníkov nútiť k spolupráci a ani nedisponuje žiadnymi prostriedkami, ktorými by dokázal zaistiť ich prítomnosť, preto si dobre rozmyslite, či má takéto predbežné konanie zmysel - je 100% závislé na vôli oboch zúčastnených strán. Ak dôjde k uzatvoreniu zmieru, súd ho schváli a vzťahujú sa naň všetky pravidlá ako na súdny zmier uzatvorený v priebehu súdneho konania.

Rozsah a obsah súdneho zmieru

Ako už bolo viackrát spomenuté, súdny zmier je dohodu strán. Okrem špecifikácie strán je dôležité jasne a presne identifikovať práva a povinnosti jednotlivých strán. Nezabúdajte, že uzavretie súdneho zmieru prináša výhody aj Vám ako veriteľovi, a preto ak to Vaša situácia  dovoľuje, pristúpte na priaznivejšiu úpravu voči dlžníkovi, než by pre neho vyplynula z rozsudku - napríklad umožnite mu splatiť dlh v mesačných splátkach či zastavte beh úrokov ku dňu dohody.

S ohľadom na predmet sporu, teda to, o čo sa súdite, môžu pri uzatváraní súdneho zmieru nastať 3 situácie:

  • Rozhodnete sa, že zmier uzavriete iba o časti nároku a vo zvyšku budete pokračovať klasickou súdnou cestou. Súd v tomto prípade schváli zmier v požadovanom rozsahu a konanie čiastočne zastaví.
  • Najideálnejšou variantou je uzavrieť zmier ohľadne celej spornej záležitosti. Vyriešite si tak všetky Vaše nároky, súd schváli zmier a celé súdne konanie sa končí.
  • Síce nie veľmi bežne, ale môže nastať situácia, že ste v súdnom konaní uplatnili iba časť nároku, napríklad protistrana Vám dlží 5.000, EUR, ale Vy ste sa rozhodli žalovať iba 2.500,-EUR, pretože neviete, či to má vôbec význam, ale v rámci zmieru chcete naspäť všetky peniaze. Aj takéto riešenie je samozrejme možné.

Ak Vám vznikli so zahájením súdneho konania aj ďalšie náklady, ako sú napríklad súdny poplatok či odmena právneho zástupcu, nezabudnite si túto čiastku uplatniť a požadujte ju od protistrany. Tieto náklady sú súčasťou úspešného bránenia práva a nemali by ísť k tiaži strany, ktorá vyvinula snahu o vyriešenie ešte pred zahájením súdu a následne, aj napriek prebiehajúcemu konaniu, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou vyhrala, pristúpila na dohodu.

Súdny zmier, čiastočné späťvzatie žaloby a započítanie splátky

Je potrebné rozlišovať situácie, kedy Vaša protistrana výslovne uznáva svoj záväzok a je ochotná pristúpiť na vyššie popísaný súdny zmier a kedy v prebiehajúcom súdnom konaní čiastočne splatí svoj záväzok bez vôle pristúpiť k zmiernemu konaniu. V praxi sa jedná napr. o situáciu, keď Váš dlžník po podaní žaloby (tj. po zahájení súdneho konania) zaplatí časť dlhu úhradou jednej z 5 nesplatených faktúr, avšak prebiehajúce súdne konanie sa rozhodne ignorovať. V takomto prípade je Vašou povinnosťou vziať žalobu čiastočne späť a došlú splátku náležite započítať. Podmienky započítania upravuje obchodný zákonník vo svojom
§ 330, ktorý stanoví, že plnenie dlžníka sa započíta najskôr na úroky či poplatky a následne na istinu, ak dlžník neurčí inak. 

Príklad: Dlžníka ste zažalovali za neplnenie povinnosti zaplatiť Vám čiastku vo výške 10.000 EUR, pričom ste si dohodli zmluvný 0,05 % úrok z omeškania denne. Počas prebiehajúceho súdneho konania obdržíte splátku vo výške 1.000 EUR, a to 100 dní od splatnosti pohľadávky. Za týchto 100 dní dlžníkovi bežal úrok z omeškania, vyčíslený ku dňu úhrady splátky na 500 EUR. Splátku preto musíte započítať najskôr na tento úrok a v zostávajúcej časti na istinu pohľadávky. Odo dňa nasledujúceho po dni úhrady splátky pokračuje beh úroku z omeškania, avšak z poníženej čiastky 9.500 EUR.

V rámci súdneho konania sa takáto situácia rieši doručením dopisu súdu, v ktorom ako žalobca vyjadrujete svoju vôľu vziať čiastočne žalobu späť s poukazom na vyššie uvedený spôsob započítania. Podobné započítanie možno vykonať aj pri uzatváraní súdneho zmieru v prípade, keď dlžník časť záväzku uhradí a až potom pristúpi na súdny zmier.

Čo pre mňa znamená uzatvorenie súdneho zmieru?  

Súdny zmier, i keď je dohodu strán, má veľmi podobné vlastnosti ako platobný rozkaz či rozsudok. Schvaľuje sa v podobe uznesenia a je finálnym rozhodnutím, ktorým sa končí súdny spor. Na rozdiel od rozsudku nie je možné uznesenie o schválení zmieru napadnúť odvolaním. Jediným spôsobom ako dosiahnuť jeho zrušenie, je podanie návrhu do 3 rokoch od právoplatnosti, pričom musíte preukázať rozpor súdneho zmieru s hmotným právom.

Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku a v prípade neplnenia povinnosti v ňom stanovenej, predstavuje súdny zmier plnohodnotný exekučný titul, s ktorým sa môžete obrátiť na exekútora a vymáhať stanovenú povinnosť v exekučnom konaní.

Súdny poplatok

Zahájenie súdneho konania je spojené s povinnosťou uhradiť súdny poplatok. V prípade, že poplatok neuhradíte, súd konanie zastaví a nevykoná vo Vašej veci žiadne kroky. Pýtate sa, čo sa stane s uhradeným súdnym poplatkom ak s protistranou uzavriete súdny zmier?

Zákon o súdnych poplatkoch myslí aj na túto skutočnosť a upravuje vrátenie poplatku v § 11 ods. 7. Pri uzatvorení súdneho zmieru je rozhodujúcim faktorom doba, v ktorej došlo k schváleniu zmieru. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončí schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 %. V prípade, že súdny zmier  bol uzavretý len ohľadne časti sporu, dostane osoba, ktoré súdny poplatok zaplatila, späť 30 % zo zaplateného poplatku.

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa danej problematiky sa neváhajte obrátiť na autora článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Rozhodca vs sprostredkovateľ v kolektívnych sporoch: čo je ich úlohou?

Radka Sláviková Geržová je sprostredkovateľom a rozhodcom v kolektívnych sporoch. S čím firmám pomáha a ako riešenie kolektívneho sporu vyzerá v praxi?

Kolektívne spory: s riešením pomáha sprostredkovateľ aj rozhodca

Kedy ide vo firme o kolektívny spor a s čím pri jeho riešení pomáha sprostredkovateľ či rozhodca? V akých situáciách je ešte potrebná prítomnosť rozhodcu a prečo? Praktické informácie v článku.

Riešenie sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Aké sú možnosti riešenia sporov v pracovnom práve? Ako postupovať pri riešení sporu medzi zamestnávateľom a zamestnancom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky