Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky

Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

Na čo má veriteľ pri vymáhaní pohľadávok nárok okrem zaplatenia samotnej pohľadávky

Ak dlžník neuhradil pohľadávku včas, veriteľ má nárok na nasledovné:

  • Úroky z omeškania
  • Náhradu škody, ktorú dlžník spôsobil
  • Zaplatenie zmluvnej pokuty
  • Úhradu nákladov spojených s tým, že sa právo uplatňuje na súde

Úroky z omeškania pri vymáhaní pohľadávok

Ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ (napr. živnostník) výška úrokov z omeškania je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (dôležitý je stĺpec Hlavné refinančné operácie)zvýšená o 9 percent. Rozhodujúcim dňom je deň nasledujúci po dni splatnosti pohľadávky. Výška úroku sa počas celej doby nijako nemení.

PRÍKLAD: Faktúra, ktorú mal dlžník zaplatiť bola splatná dňa 23.8. 2014.Dlžníkom je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základná úroková sadzba ECB bola dňa 24.8. 2014 vo výške 0,15 %. Máte teda nárok na úrok z omeškania vo výške 9 + 0,15 % = 9,15 % ročne z istiny odo dňa omeškania dlžníka do zaplatenia.

Výšku úroku z omeškania možno dohodnúť aj odlišne.

Ak je dlžníkom spotrebiteľ (teda fyzická osoba – nepodnikateľ), ročná výška úroku je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (dôležitý je stĺpec Hlavné refinančné operácie) zvýšenej o 5 percent. Rozhodujúcim dňom je deň nasledujúci po dni splatnosti pohľadávky. Výška úroku sa nemení počas celej doby.

Prečítajte si tiež

PRÍKLAD: Faktúra, ktorú mal dlžník zaplatiť bola splatná dňa 9.6. 2014. Dlžníkom je Váš zákazník – spotrebiteľ. Základná úroková sadzba ECB bola dňa 10.6. 2014 vo výške 0,25 %. Máte teda nárok na úrok z omeškania vo výške 5 + 0,25 % = 5,25 % ročne z istiny odo dňa omeškania dlžníka do zaplatenia.

Výšku úroku z omeškania možno dohodnúť odlišne, avšak nie v neprospech spotrebiteľa. Znamená to, že spotrebiteľ nikdy nemôže platiť úrok z omeškania vyšší ako 5 % + sadzba ECB.

Náhrada škody a zmluvná pokuta

Ďalej má veriteľ nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením pohľadávky. Výšku škody však treba dokázať, čo môže byť problematické.

PRÍKLAD: Neskoré zaplatenie pohľadávky dlžníkom spôsobilo, že podnikateľ nemal k dispozícii dostatočný kapitál, a preto prišiel o možnosť uzatvoriť výhodný obchod. Bolo by však potrebné dokázať presnú výšku škody, ktorú podnikateľ utrpel a že práve neskoré zaplatenie pohľadávky spôsobilo tento neúspech.

Ak je tak dohodnuté v zmluve, má veriteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta však musí byť v zmluve dohodnutá správnym spôsobom. Ak nie je v zmluve dohodnuté opačne, je nemožné nárokovať si zmluvnú pokutu aj úhradu utrpenej škody. Veriteľ si môže nárokovať len zmluvnú pokutu

Úhrada nákladov spojených s tým, že sa právo uplatňuje na súde

Napokon, veriteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s tým, že si svoje právo uplatňuje na súde. To znamená, že má nárok, na to, aby dlžník znášal jeho súdny poplatok a ak je veriteľ zastúpený advokátom, má nárok aj na náhradu trov právneho zastúpenia. Okrem toho má veriteľ nárok na tzv. paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur.

Na všetky vyššie uvedené nároky má veriteľ právo iba vtedy, ak súd výslovne požiada o ich priznanie. Nepriznávajú sa teda automaticky, ale len na základe návrhu.

Vymáhanie pohľadávky a nevyhnutné náklady súvisiace s vymáhaním

Vymáhanie pohľadávok okrem časovej straty so sebou prináša aj náklady, ktorým nie je možné sa vyhnúť. Ak budete v spore úspešný, dlžník je povinný tieto náklady uhradiť. Ide o:

  • súdny poplatok,
  • odmenu exekútorovi,
  • odmenu advokátovi (ak sa necháte zastupovať).

Na dlžníka nemôže byť začatá exekúcia len na základe toho, že neuhradil faktúru. Najskôr o tom musí rozhodnúť súd. Ako postupovať pri neuhradenej faktúre a následnej exekúcií nájdete v článku Exekúcia neuhradenej faktúry.

Súdny poplatok v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Prvým a spravidla najväčším nákladom je súdny poplatok. Súdny poplatok v občianskych a obchodných sporoch je 6 % z vymáhanej sumy (minimálne 16,50). Ide o 6 % z istiny, na úroky z omeškania sa neprihliada. Ak má veriteľ v súdnom spore úspech, má nárok, aby mu dlžník uhradil náklady za zaplatenie súdneho poplatku.

Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávok

Ak je veriteľ zastúpený advokátom, advokát má nárok na odmenu advokáta. Výška tejto odmeny je stanovená zákonom, no niektorí advokáti môžu požadovať vyššie platby. Niektorí advokáti sú naopak za určitých okolností ochotní dohodnúť sa na platbe závislej od úspechu v spore. Ak sa teda pohľadávka nepodarí vymôcť, nevznikne ani povinnosť zaplatiť advokátovi odmenu. Je vhodné dohodnúť sa na spôsobe odmeňovania s advokátom vopred.

Odmena exekútora pri vymáhaní pohľadávok

Po získaní súdneho rozhodnutia nastáva čas na vymáhanie dlžnej sumy exekútorom. Súdny exekútor od bude vyžadovať poplatok za návrh na vykonanie exekúcie. Tento poplatok je vždy vo výške 16,50 eur.

Súdny exekútor má ďalej nárok na zaplatenie odmeny vo výške 20 % z vymáhanej sumy. Svoju odmenu exekútor vymáha od dlžníka, avšak môže od veriteľa požadovať preddavok.

Ak sa dlžnú sumu nepodarí vymôcť, exekútor má nárok na to, aby jeho odmenu zaplatil veriteľ. Tohto nároku sa exekútor podľa platnej legislatívy nemôže vzdať.

Výška odmeny exekútora v takomto prípade závisí od počtu úkonov, ktoré v rámci exekučnej činnosti podnikol. Minimálne má však nárok na 33,19 eur.

Kalkulácia približných nákladov na vymáhanie pohľadávky v hodnote 2 000 eur
Náklady Výška Poznámka
Súdny poplatok 180 eur Pri odvolaní sa platí 180 eur znova
Odmena advokátovi približne 300 eur Cena platí pre jednostupňové konanie, pri odvolaní sa môže navýšiť
Preddavok na odmenu exekútora Max 200 eur Výška záleží od konkrétneho exekútora a konkrétneho sporu, možnosť dohody

Ako je uvedené vyššie, máte nárok požadovať od dlžníka všetky uvedené náklady.

V prípade neúspechu v spore si druhá strana (teda víťazná) môže nárokovať úhradu nákladov spojených so súdnym konaním (súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako prebieha konanie o vymáhaní pohľadávky a ako dlho trvá

Konanie sa vedie na Okresnom súde, kde má žalovaný bydlisko alebo sídlo. Príslušnosť konkrétneho súdu a jeho adresu je možné zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (vyberte typ konania civilné, trestné). Neskoršia zmena podmienok konania nemá na príslušnosť súdu vplyv. Znamená to, že ak napríklad dlžník neskôr zmení sídlo, konanie sa dokončí na tom istom súde, na ktorom začalo.

Čo sa týka priebehu konania, v zásade existujú dve možnosti. Buď veriteľ podá na súd žalobu alebo tzv. návrh na vydanie platobného rozkazu.

Ak podá návrh na vydanie platobného rozkazu, súd v zákonnej lehote 15 dní (niekedy to môže trvať dlhšie (v takom prípade odporúčame kontaktovať súd, spravidla to veci výrazne urýchli). Súd vydá platobný rozkaz bez vypočutia dlžníka len na základe informácii uvedených v návrhu. Dlžník má následne 15 dní od kedy mu bol doručený platobný rozkaz, aby podal proti nemu odôvodnený odpor. Ak sa tak nestane, platobný rozkaz sa stane právoplatným, čo znamená, že exekútor môže túto pohľadávku vymáhať. V ideálnom prípade má teda veriteľ v rukách právoplatné rozhodnutie v lehote jedného mesiaca.

Ak dlžník podá proti platobnému rozkazu odôvodnený odpor alebo mu platobný rozkaz nebude doručený, bude na súde prebiehať celé súdne konanie. Súd môže požiadať o súhlas s tým, aby rozhodol bez pojednávania. Na záver súd vydá rozsudok, proti ktorému môže ešte dlžník podať odvolanie na krajský súd. Priemerná doba trvania takéhoto sporu na Slovensku v roku 2014 bola presne 1 rok. Záleží však aj od miesta príslušného súdu. Najrýchlejšie v minulom roku rozhodovali súdy v okresoch Nové Zámky, Lučenec a Partizánske (do pol roka), najdlhšie súdy Bratislava I, Piešťany, Senica a Skalica (viac ako dva roky).

Celkový prehľad dĺžky trvania konania na jednotlivých súdoch zverejňuje pravidelne Ministerstvo spravodlivosti.

Z uvedeného vyplýva, že spravidla je pre veriteľa časovo výhodnejšie získať právoplatný platobný rozkaz ako podstúpiť celé konanie a získať rozsudok. Súd spravidla vydá najprv platobný rozkaz aj v prípade, že ho o to veriteľ nepožiada (zákon mu to umožňuje).

Aké sú možnosti postupu pri vymáhaní splatnej pohľadávky spolu so vzorovými dokumentmi nájdete v článku Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky.

Ako získať potrebné informácie súvisiace s vymáhaním pohľadávky

Ako je zrejmé, vymáhanie pohľadávok môže byť finančne aj časovo relatívne náročným procesom. Je preto vhodné zistiť si ešte pred jeho začatím čo najviac informácii o bonite klienta a o tom, aká je pravdepodobnosť, že veriteľ nakoniec získa svoje peniaze. Neúspešné vymáhanie pohľadávok totiž môže znamenať iba zbytočné výdavky. Aj v prípade úspechu na súde sa totiž môže stať, že dlžník jednoducho už nemá dosť majetku na úhradu svojich dlhov. V takom prípade veriteľovi hrozí, že (napriek tomu, že súd vyhral) bude znášať všetky vyššie uvedené náklady (súdny poplatok, odmenu advokáta a exekútora).

Je odôvodnené predpokladať, že dlžník dlhujúci niekoľko tisíc eur napr. Sociálnej poisťovni nebude schopný získať dostatok finančných prostriedkov, aby zaplatil iný dlh.

Nižšie uvádzame zoznam verejne prístupných registrov dlžníkov:

Na stránke obchodného registra je možné overiť si históriu spoločnosti, jej konateľov a spoločníkov. V praxi je možné stretnúť s organizovanou skupinou ktorá zakladá, spája a ruší viacero iných spoločností s cieľom ukrátiť veriteľov a štát.

Na získanie informácií súvisiacich s vymáhaním pohľadávky možno využiť aj služby súkromnej detektívnej služby. Takáto služba je však spoplatnená a podľa nášho názoru má význam len pri veľmi vysokej pohľadávke.

Kedy sa neoplatí pohľadávky vymáhať

Pravdepodobnosť úspechu pri vymáhaní pohľadávok závisí od viacerých ďalších okolností, ktoré vyplývajú z momentálnej ekonomickej situácie a aj od podnikateľského odvetvia. Rozhodnutie o tom, či a ktoré pohľadávky sa oplatí vymáhať musí veriteľ urobiť na základe informácii, ktoré sme poskytli v tomto článku.

Napriek tomu existujú situácie, v ktorých možno povedať, že vymáhanie pohľadávok bude s určitosťou alebo s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať zbytočné náklady.

  1. Dlžník má veľké množstvo dlhov, ktoré už objektívne nie je možné splatiť. V tomto prípade síce veriteľ vyhrá súd, ale vzhľadom na nemajetnosť dlžníka bude znášať všetky trovy celého konania
  2. Pohľadávka je príliš nízka, spravidla menej ako 500 eur, záleží však aj od konkrétnej situácie. V tomto prípade súd nemusí úspešnej strane priznať úhradu všetkých nákladov spojených s uplatnením práva na súde. Súd tak síce veriteľ pravdepodobne vyhrá, avšak pri veľmi nízkych vymáhaných sumách a povinnosti platiť súdny poplatok a odmenu advokátovi sa to môže ukázať ako stratový podnik. Znamená to, že náklady na vedenie konania budú vyššie ako vymožená pohľadávka.
  3. Časová a finančná investícia pre vymáhanie je vzhľadom na výšku pohľadávky príliš vysoká. Čas, energiu a finančné prostriedky, ktoré by ste venovali vymáhaniu pohľadávky je možné využiť inak, napríklad na uzatvorenie iného obchodu a tak svoje financie výhodnejšie zhodnotiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky