Transferové oceňovanie v mikro účtovnej jednotke

Transferové oceňovanie v mikro účtovnej jednotke
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Mikro účtovná jednotka má v transferovom oceňovaní výhody. Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu vedie (až na pár výnimiek) v skrátenom rozsahu. To jej zakladá vysoký stupeň voľnosti pri jej tvorbe.

Od 1. januára 2015 sa účtovné jednotky povinne zatrieďujú do veľkostných kategórií. Výhody spojené s veľkostnou kategóriou účtovnej jednotky presahujú hranice účtovníctva a majú vplyv aj na oblasť transferového oceňovania. Mikro účtovná jednotka nie je od vypracovania dokumentácie k transferovému oceňovaniu oslobodená, ale obsah a rozsah dokumentácie si reguluje z veľkej časti sama.

Mikro účtovná jednotka a druh dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Mikro účtovná jednotka vedie skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ak nemá povinnosť viesť základnú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu. Zásadná výhoda spočíva v tom, že základnú dokumentáciu a úplnú dokumentáciu má povinnosť viesť len v niekoľkých prípadoch, ktoré sú v prípade mikro účtovnej jednoty skôr špecifické ako obvyklé.

Mikro účtovná jednotka vedie úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ak:

 • žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • žiada o úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám,
 • v zdaňovacom období od základu dane odpočíta daňovú stratu prevyšujúcu 300 000 eur,
 • v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach odpočíta daňovú stratu prevyšujúcu 400 000 eur,
 • v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani (prijíma investičnú pomoc alebo prijíma stimuly pre výskum a vývoj).

Upozornenie: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (tzv. superodpočet) môže mikro účtovná jednotka uplatňovať a nemá povinnosť viesť základnú ani úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Ak mikro účtovná jednotka uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, a aj so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi zmluvného štátu, transferovú dokumentáciu v rozsahu úplnej dokumentácie vedie vo vzťahu ku kontrolovaným transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu.

Mikro účtovná jednotka vedie základnú dokumentáciu v prípade, ak žiada o úpravu základu dane (korešpondujúcu úpravu základu dane) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

V ostatných prípadoch má povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu. Rozhodujúce kritérium je v tomto prípade charakter daňovníka (t. j. daňovník je mikro účtovnou jednotka). Vedenie úplnej dokumentácie a základnej dokumentácie zakladajú rozhodnutia mikro účtovnej jednotky.

Článok pokračuje pod reklamou

Požiadavky na skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje len minimálny rozsah dokumentácie.

Skrátená dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií mikro účtovnej jednotky (daňovníka), ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za mikro účtovnú jednotku (daňovníka) poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.

Mikro účtovná jednotka sa môže rozhodnúť zaradiť do skrátenej dokumentácie aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu. Ide najmä o informácie, ktoré sú obsahom základnej dokumentácie a úplnej dokumentácie. Týmito rozširujúcimi informáciami môžu byť:

 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie mikro účtovnej jednotky (daňovníka), identifikácia hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity mikro účtovnej jednotky (daňovníka) v hospodárskom odvetví,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré mikro účtovná jednotka (daňovník) vykonáva, majetok, ktorý využíva a jej predpokladané riziká,
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metódy alebo metód transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?

Transferové oceňovanie sa spája s pojmom závislé osoby. Kto sa považuje za závislé osoby, kedy vzniká kontrolovaná transakcia a aké povinnosti majú závislé osoby v súvislosti s transferovým oceňovaním? Odpovede v skratke nájdete v našom článku.

Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Zákonom vymedzené účtovné jednotky sa od 1.1.2015 triedia do veľkostných skupín, a to na mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Aké podmienky musí splniť účtovná jednotka pre zatriedenie do určitej skupiny a ako sa zatriedi nová účtovná jednotka?

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017

V transferovom oceňovaní od roku 2017 nastali viaceré zmeny. Jednou z najväčších je zmena definície závislých osôb. Pravidlá transferového oceňovania sa už vzťahujú na transakcie podstatne širšieho okruhu osôb.