Transferové oceňovanie v mikro účtovnej jednotke

Transferové oceňovanie v mikro účtovnej jednotke
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Mikro účtovná jednotka má v transferovom oceňovaní výhody. Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu vedie (až na pár výnimiek) v skrátenom rozsahu. To jej zakladá vysoký stupeň voľnosti pri jej tvorbe.

Od 1. januára 2015 sa účtovné jednotky povinne zatrieďujú do veľkostných kategórií. Výhody spojené s veľkostnou kategóriou účtovnej jednotky presahujú hranice účtovníctva a majú vplyv aj na oblasť transferového oceňovania. Mikro účtovná jednotka nie je od vypracovania dokumentácie k transferovému oceňovaniu oslobodená, ale obsah a rozsah dokumentácie si reguluje z veľkej časti sama.

Mikro účtovná jednotka a druh dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Mikro účtovná jednotka vedie skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ak nemá povinnosť viesť základnú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu. Zásadná výhoda spočíva v tom, že základnú dokumentáciu a úplnú dokumentáciu má povinnosť viesť len v niekoľkých prípadoch, ktoré sú v prípade mikro účtovnej jednoty skôr špecifické ako obvyklé.

Mikro účtovná jednotka vedie úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ak:

 • žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • žiada o úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám,
 • v zdaňovacom období od základu dane odpočíta daňovú stratu prevyšujúcu 300 000 eur,
 • v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach odpočíta daňovú stratu prevyšujúcu 400 000 eur,
 • v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani (prijíma investičnú pomoc alebo prijíma stimuly pre výskum a vývoj).

Upozornenie: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (tzv. superodpočet) môže mikro účtovná jednotka uplatňovať a nemá povinnosť viesť základnú ani úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.

Ak mikro účtovná jednotka uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, a aj so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi zmluvného štátu, transferovú dokumentáciu v rozsahu úplnej dokumentácie vedie vo vzťahu ku kontrolovaným transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu.

Mikro účtovná jednotka vedie základnú dokumentáciu v prípade, ak žiada o úpravu základu dane (korešpondujúcu úpravu základu dane) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

V ostatných prípadoch má povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu. Rozhodujúce kritérium je v tomto prípade charakter daňovníka (t. j. daňovník je mikro účtovnou jednotka). Vedenie úplnej dokumentácie a základnej dokumentácie zakladajú rozhodnutia mikro účtovnej jednotky.

Praktické príklady ako sa v malej firme vysporiadať s transferovým oceňovaním nájdete v článku Transferové oceňovanie v praxi v malých firmách.

Článok pokračuje pod reklamou

Požiadavky na skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje len minimálny rozsah dokumentácie.

Skrátená dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií mikro účtovnej jednotky (daňovníka), ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • informáciu o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za mikro účtovnú jednotku (daňovníka) poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.
Prečítajte si tiež

Mikro účtovná jednotka sa môže rozhodnúť zaradiť do skrátenej dokumentácie aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu. Ide najmä o informácie, ktoré sú obsahom základnej dokumentácie a úplnej dokumentácie. Týmito rozširujúcimi informáciami môžu byť:

 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie mikro účtovnej jednotky (daňovníka), identifikácia hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity mikro účtovnej jednotky (daňovníka) v hospodárskom odvetví,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré mikro účtovná jednotka (daňovník) vykonáva, majetok, ktorý využíva a jej predpokladané riziká,
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metódy alebo metód transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky