Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľom pribudne ďalšie tlačivo - oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len “opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky”).

V mnohých prípadoch sa stáva, že účtovná závierka sa uloží v registri účtovných závierok neschválená a schváli sa neskôr. Takáto situácia môže vzniknúť najmä kvôli požiadavke zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť oznámenia dátumu schválenia účtovnej závierky

Ak sa účtovná závierka v nezmenenej podobe aj schváli, je účtovná jednotka povinná v zmysle § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) dodatočne vložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v lehote piatich dní od jej schválenia.

Navrhovaný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky - na stiahnutie.

O zámere Ministerstva financií Slovenskej republiky vydať opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sme informovali v článku Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh), o ktorej v súčasnosti rokuje parlament v druhom čítaní. Oznámenie sa má považovať za riadny samostatný dokument vkladaný do registra účtovných závierok z ktorého sa bude získavať dátum schválenia.

Aplikácia § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve v roku 2014 vyvolala potrebu operatívnych riešení. Oznámenie o schválení účtovnej závierky v rovnakej podobe ako bola uložená v registri účtovných závierok neschválená mohlo byť podané len elektronicky a účtovné jednotky, ktoré nemali zriadený prístup na elektronické doručovanie museli uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku ešte raz.

Oznamovať po novom by sa malo aj schválenie účtovných závierok za rok 2014

Účinnosť opatrenia o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sa navrhuje od 1. januára 2015. Účtovné jednotky by ho mali použiť aj pri oznamovaní dátumu schválenia účtovnej závierky, ktorá bude schválená po 1. januári 2015, t. j. bude sa vzťahovať aj na účtovné závierky za kalendárny rok 2014.

Prečítajte si článok Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 má povinnosť zostaviť každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ako postupovať pri jej zostavení a do kedy je potrebné zostaviť účtovnú závierku?

Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Aký je rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou a kedy je účtovná jednotka povinná ich vykonať?

10 krokov pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019

Chystáte sa zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve? Prinášame vám 10 krokov, ktoré je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v roku 2019.

Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Zákonom vymedzené účtovné jednotky sa od 1.1.2015 triedia do veľkostných skupín, a to na mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Aké podmienky musí splniť účtovná jednotka pre zatriedenie do určitej skupiny a ako sa zatriedi nová účtovná jednotka?