PayPal v účtovníctve podnikateľov

Všeobecne môžeme platobný systém PayPal označiť ako internetovú peňaženku, ktorá umožňuje pohodlné, rýchle a hlavne bezpečné nakupovanie cez internet, ako aj prijímanie platieb na účet. Platobný systém PayPal funguje na Slovensku od roku 2007 a umožňuje prijímanie a odosielanie peňažných prostriedkov medzi účtami, ktoré sú navzájom v systéme PayPal identifikované pomocou e-mailových adries.

Čo je PayPal a ako funguje?

Systém PayPal v súčasnosti poskytuje výhodnú alternatívu elektronického platenia najmä medzi zahraničnými obchodnými partnermi. Službu PayPal možno chápať ako sprostredkovateľa medzi bankovým účtom (resp. kreditnou kartou) a obchodníkom, s ktorým majiteľ PayPal konta uzavrel obchod.  Systém PayPal ponúka svojim zákazníkom tri základné typy účtov:

  • Personal account a Premier account sú účty určené pre osobnú potrebu zákazníkov, teda nie na podnikateľské účely. Výber typu účtu závisí od potrieb zákazníka a funkcií, ktoré od účtu očakáva.
  • Business account je určený pre podnikateľov. Podporuje debetné, ako aj kreditné karty, prevody z klasických bankových účtov a taktiež umožňuje prístup viacerých užívateľov do platobného systému.
Článok pokračuje pod reklamou

Za hlavnú výhodu tejto služby možno označiť to, že vlastník PayPal konta pri platení cez internet nemusí používať osobné údaje z debetnej, resp. kreditnej karty. To znamená, že obchodovanie cez systém PayPal je absolútne anonymné. Kompletné osobné údaje má k dispozícií iba spoločnosť PayPal a žiadnym tretím stranám ich neposkytuje. Celý systém je prepojený len pomocou e-mailových adries, ktoré vystupujú pri transakciách ako jediné identifikačné údaje.

Systém PayPal prevádzkuje spoločnosť PayPal (Europe) S.á r.l. et Cie S.C.A, ktorá sídli v Luxemburgu. Je to úverová inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky bez založenia pobočky - tzv. cezhraničným poskytovaním bankových služieb, a to na základe písomného oznámenia orgánu dohľadu príslušného členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska. To znamená, že nie je možné organizáciu PayPal označiť ako „banku“, ale len ako inštitúciu, ktorá poskytuje vybrané finančné služby bankového charakteru podľa osobitného predpisu. Táto skutočnosť následne výrazne ovplyvňuje celkový pohľad na systém PayPal tak z pohľadu účtovníctva, ako aj platnej daňovej legislatívy na Slovensku.

Ako účtovať transakcie uskutočnené cez PayPal?

Účtovanie transakcií súvsisiacich s PayPalom nie je v postupoch účtovania exaktne upravné. Na základe skutočnosti, že inštitúcia PayPal na Slovensku nie je považovaná za banku v plnom rozsahu, nie je možné transakcie, ktoré vznikajú v súvislosti so systémom PayPal chápať ako prevody medzi dvomi podnikateľskými bankovými účtami. Z tohto dôvodu odporúčame pri prijímaní peňažných prostriedkov na účet PayPal účtovať v prvom kroku vznik pohľadávky voči spoločnosti PayPal a následne v druhom kroku po prevode peňažných prostriedkov na bankový účet z konta PayPal vyrovnanie takto vzniknutej pohľadávky.

V praxi tento spôsob účtovania znamená, že majiteľ PayPal účtu (predávajúci) vystaví faktúru svojmu zákazníkovi, v ktorej uvedie spôsob platby PayPal a jeho e-mailovú adresu. V tomto momente vzniká predávajúcemu voči zákazníkovi pohľadávka. Po inkase vystavenej faktúry na účet PayPal je pohľadávka voči zákazníkovi vyrovnaná a zároveň vzniká pohľadávka voči spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal pri prijatí peňažných prostriedkov na konto PayPal účtuje poplatok za sprostredkovanie predaja, ktorý znižuje, v súlade so zmluvnými podmienkami konta PayPal, pohľadávku predávajúceho voči spoločnosti PayPal. Majiteľ konta (predávajúci) takto vzniknuté poplatky účtuje do nákladov. Po následnom prevode peňažných prostriedkov z konta PayPal na podnikateľský bankový účet dochádza k vyrovnaniu pohľadávky voči spoločnosti PayPal, a tým aj k uzavretiu účtovania celej transakcie.

Pre lepšie pochopenie spôsobu účtovania takto vzniknutých transakcií uvádzame nasledujúci praktický príklad.

Príklad

Spoločnosť Podnikajte.sk je účtovná jednotka, ktorá sídli na území Slovenskej republiky a podniká v oblasti nákupu a predaja elektronických kníh. Nakoľko podniká najmä so zahraničnými klientmi, rozhodla sa zriadiť konto PayPal, prostredníctvom ktorého prijíma a uhrádza súvisiace platby. Pre komplexnosť riešenia zobrazíme príklad tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Účtovanie PayPal v podvojnom účtovníctve

Spoločnosť Podnikajte.sk uzavrela s francúzskym podnikateľom obchod na kúpu troch kusov elektronických kníh o podnikaní. Na základe dohody spoločnosť Podnikajte.sk vystavila francúzskemu odberateľovi faktúru.

Účtovné zobrazenie:

Účtovný doklad Text účtovného prípadu MD D
VFA Predaj 3 ks elektronických kníh francúzskemu odberateľovi 311 604
IÚD – výpis z PayPal Inkaso vystavenej faktúry od odberateľa na konto PayPal 315 311
IÚD – zmluva s PayPal Poplatky za sprostredkovanie prijatia transakcie 518 315
VBÚ Príjem peňažných prostriedkov z konta PayPal na podnikateľský bankový účet 221 315

Účtovanie PayPal v jednoduchom účtovníctve

Účtovný doklad Text účtovného prípadu Účtovné knihy
VFA Predaj 3 ks elektronických kníh francúzskemu odberateľovi + kniha pohľadávok
IÚD – výpis z PayPal Inkaso vystavenej faktúry od odberateľa na konto PayPal -/+ kniha pohľadávok
IÚD – zmluva s PayPal Poplatky za sprostredkovanie prijatia transakcie Peňažný denník - prevádzková réžia
VBÚ Príjem peňažných prostriedkov z konta PayPal na podnikateľský bankový účet - kniha pohľadávok, peňažný denník – predaj tovaru

 Ak majiteľ PayPal konta platí prostredníctvom systému PayPal aj dodávateľské faktúry, je technika účtovania takto vzniknutých transakcií podobná ako pri odberateľských faktúrach. To znamená, že majiteľovi PayPal konta vzniká prijatím došlej faktúry záväzok voči dodávateľovi. Vzniknutý záväzok podnikateľ vyrovná tak, že prevedie dlžnú sumu z PayPal konta na účet dodávateľa. Následne potom majiteľ PayPal konta na základe elektronického výpisu zaúčtuje zníženie záväzku voči dodávateľovi a súčasne vznik záväzku voči spoločnosti Paypal. Tento záväzok majiteľ konta v ďalšom kroku vyrovná prevodom peňažných prostriedkov z podnikateľského bankového účtu na konto PayPal, odkiaľ je platba priamo zaslaná na PayPal konto dodávateľa.

Systém PayPal umožňuje prijímať, resp. odosielať okrem platieb v eurách aj platby v iných vybraných menách. V prípade, že sa majiteľ konta rozhodne prijímať, resp. odosielať platby aj v iných menách je povinný pre potreby účtovníctva platby prepočítať na menu euro. Pri prepočte platieb v cudzej mene používateľ postupuje podľa § 24 ods.3 zákona o účtovníctve. T. j. pri kúpe a pri predaji cudzej meny za menu euro použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý banka, pobočka zahraničnej banky alebo zmenáreň v deň vysporiadania obchodu ponúka za kúpu alebo predaj meny v kurzovom lístku.

Náš tip:
V prípade, ak sa podnikateľ rozhodne prevádzať platby z PayPal konta na bankový účet pravidelne, napr. raz za mesiac, a teda nie po každej transakcii, odporúčame takto vzniknuté transakcie zaznamenať pomocou účtu 395 – Vnútropodnikové zúčtovanie. Na tomto účte sa budú v čase medzi dvomi prevodmi na podnikateľský bankový účet zaznamenávať všetky vzniknuté transakcie, ktorých výsledok sa následne na konci mesiaca prevedie na podnikateľský bankový účet už len jednou sumou. Ak sa podnikateľ rozhodne používať pri PayPal transakciách účet 395 – Vnútropodnikové zúčtovanie, je potrebné pripomenúť, že tento účet patrí do skupiny účtov, ktoré nemôžu vykazovať na konci roka konečný zostatok. Preto odporúčame minimálne k poslednému dňu účtovného obdobia uskutočniť prevod peňažných prostriedkov z konta Paypal na podnikateľský bankový účet, a tým konečný zostatok účtu 395 vynulovať. Pre názorné objasnenie tejto problematiky uvádzame nasledujúci príklad:

Príklad

Spoločnosť Podnikajte.sk je účtovná jednotka, ktorá sídli na území Slovenskej republiky a podniká v oblasti nákupu a predaja elektronických kníh. Nakoľko podniká najmä so zahraničnými klientmi, rozhodla sa zriadiť konto PayPal, prostredníctvom ktorého prijíma a uhrádza súvisiace platby. V mesiaci jún vznikli na konte PayPal nasledujúce transakcie:

Por. číslo Typ transakcie Suma Poplatok
1. Predaj 5 ks elektronických kníh 600 € 3 €
2. Nákup 3 ks elektronických kníh 300 € -
3. Nákup 1 ks elektronických kníh 150 € -
4. Predaj 10 ks elektronických kníh 1 000 € 6 €
5. Prevod na bankový účet k 31.7.2011 z konta PayPal 1 141 € -


Účtovný doklad Text účtovného prípadu MD D Suma v €
VFA Predaj 5 ks tovaru 311 604 600,-
IÚD – výpis z PayPal Inkaso vystavenej faktúry od odberateľa na konto PayPal 395 311 600,-
IÚD – zmluva s PayPal Poplatky za sprostredkovanie prijatia transakcie 518 395 3,-
DFA Nákup 3 ks tovaru 504 321 300,-
IÚD – zmluva s PayPal Úhrada došlej faktúry z konta PayPal dodávateľovi 321 395 300,-
DFA Nákup 1 ks tovaru 504 321 150,-
IÚD – zmluva s PayPal Úhrada došlej faktúry z konta PayPal dodávateľovi 321 395 150,-
VFA Predaj 10 ks tovaru 311 604 1000,-
IÚD – výpis z PayPal Inkaso vystavenej faktúry od odberateľa na konto PayPal 395 311 1000,-
IÚD – zmluva s PayPal Poplatky za sprostredkovanie prijatia transakcie 518 395 6,-
VBU Prevod na bankový účet k 31.7.2011 z konta PayPal 221 395 1141,-

Sú elektronické výpisy z konta PayPal účtovným dokladom?

Áno, elektronické výpisy z konta PayPal sú dostačujúcim podkladom na vyhotovenie interného účtovného dokladu, na základe ktorého dochádza k prevzatiu resp. postúpeniu pohľadávky od odberateľa na spoločnosť PayPal. Na tomto mieste však treba upozorniť, že takto vygenerovaný výpis z PayPal konta nie je možné považovať za bankový výpis, na základe ktorého sa účtujú transakcie na bankovom účte. Tento fakt vyplýva z predtým uvedenej skutočnosti, že spoločnosť PayPal nie je na Slovensku registrovaná ako banka, takže aj konto PayPal nie je možné označiť ako bankový účet.

Je potrebné nahlasovať konto PayPal správcovi dane ako ďalší podnikateľský účet?

Konto PayPal slúži len na sprostredkovanie prijímania a odosielania platieb a nie je považované za samostatný bankový účet. Na základe tejto skutočnosti konštatujeme, že konto PayPal nie je potrebné nahlasovať správcovi dane, nakoľko nejde o ďalší podnikateľský bankový účet. Tento náš názor potvrdzuje aj daňové riaditeľstvo, ktoré k uvedenej problematike poskytlo nasledovné stanovisko:

"DR SR Banská Bystrica k podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správe daní a poplatkov") v prípade zriadenia PayPal účtu uvádza nasledovné: 

Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.12.2009 upravuje poskytovanie platobných služieb, podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov a tiež podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Poskytovateľom platobných služieb sa okrem iného rozumie aj inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí alebo pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí. Poskytovateľ platobných služieb môže vydávať elektronické peniaze len na základe povolenia na vydávanie elektronických peňazí udeleného podľa zákona č. 492/2009 Z.z.. Povolenia na vydávanie elektronických peňazí vydáva NBS a sú zverejňované na internetovej stránke www.nbs.sk.

Alternatívne medzinárodné finančné inštitúcie PayPal a MoneyBookers umožňujú vykonávanie elektronický platieb v prostredí internetu pre užívateľov medzinárodného platobného systému. Tieto finančné inštitúcie nemajú udelené povolenie NBS. Z uvedeného dôvodu nie je možné považovať operácie vykonané cez systémy PayPal a MoneyBookers za rovnocenné s operáciami vykonávanými prostredníctvom inštitúcií, ktoré majú udelené povolenie NBS. Účet zriadený v alternatívnych medzinárodných finančných inštitúciách PayPal a MoneyBookers nie je považovaný za bankový účet. Jeho zriadením preto nevzniká daňovému subjektu oznamovacia povinnosť v zmysle § 31 ods. 5, príp. ods. 7 zákona o správe daní a poplatkov."

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky