Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2014

Od roku 2014 sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných závierok, pričom zaniká ich duplicitné predkladanie rôznym inštitúciám.

Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola zavedená novelou zákona o účtovníctve v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012. Z dôvodu posunutia povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou sa posunula aj povinnosť ukladania účtovných závierok do registra.Prvé účtovné závierky, ktoré sa ukladajú do registra, sú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Nové pravidlá sa teda uplatňujú prvýkrát v roku 2014.

V tomto článku sme objasnili, čo je register účtovných závierok, aké dokumenty sa doň ukladajú, akou formou a čo všetko obsahuje. Teraz sa zameriame na povinnosti súvisiace s uložením riadnej účtovnej závierky za rok 2013 do registra v prípade právnických osôb, napríklad spoločností s ručením obmedzeným.

Účtovné jednotky priamo do registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. Miestom pre doručenie účtovnej závierky podnikateľa – právnickej osoby (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným) je finančná správa. Podľa zákona o účtovníctve platí, že účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa zákona o dani z príjmov už riadna účtovná závierka nie je považovaná za prílohu daňového priznania a môže byť doručená na daňový úrad aj samostatne, avšak v lehote na podanie daňového priznania, a to buď elektronicky alebo v listinnej podobe.

Spôsob predloženia dokumentov do registra účtovných závierok je uvedený v §23b zákona o účtovníctve:

 • dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu, ktorý ich prevedie do elektronickej podoby a následne postúpi do registra;
 • dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom portálu finančnej správy (www.financnasprava.sk).

Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovná jednotka splní predložením dokumentov finančnej správe (v listinnej podobe alebo elektronicky). Prenos účtovnej závierky do registra zabezpečí finančná správa.

Zobrazenie účtovnej závierky v registri sa na základe legislatívnej požiadavky musí stihnúť najneskôr do 15 pracovných dní od podania úplnej účtovnej závierky pre obchodné spoločnosti, družstvá a štátne podniky a do 35 dní pre ostatné účtovné jednotky. Či je účtovná závierka uložená v registri, sa dá overiť na internetovej stránke www.registeruz.sk.

Za prípadné chyby v účtovnej závierke nesie zodpovednosť samotný subjekt, ktorý bude pri zistení nedostatkov vyzvaný správcom registra na opravu alebo tak môže učiniť sám. Opravená účtovná závierka sa opätovne ukladá prostredníctvom daňového úradu osobným podaním, poštou alebo elektronicky.

Upozornenie: Účtovnú závierku je potrebné predložiť kompletnú, t. j. všetky jej súčasti, ktorými sú v sústave podvojného účtovníctva súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Ak subjekt doručí len niektoré časti (nepredloží napríklad poznámky), účtovná závierka sa nebude považovať za predloženú. V registri sa takáto účtovná závierka neuloží a nezverejní, čo znamená, že subjekt si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a hrozí mu sankcia. Rovnako je to aj pri obsahovej úplnosti predkladaných účtovných závierok.

Predkladanie zostavenej a schválenej účtovnej závierky spolu s daňovým priznaním

Účtovná jednotka predkladá do lehoty na podanie daňového priznania aj účtovnú závierku. Ak je účtovná závierka v tom čase schválená, dátum schválenia je uvedený na titulnej strane všetkých súčastí účtovnej závierky. Bežnou praxou však je, že účtovná závierka ešte nie je schválená a uvedený je iba dátum jej zostavenia. V taktom prípade je potrebné oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložiť do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Platí to pre prípad, že zostavená účtovná závierka je zhodná so schválenou, preto nie je potrebné opätovne predkladať dokumenty, ale iba oznámiť dátum schválenia.

Upozorňujeme, že podľa Obchodného zákonníka je príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (t. j. za kalendárny rok 2013 do 30.6.2014). Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty (t. j. najneskôr do 30.10.2014).

V tejto súvislosti vydalo Finančné riaditeľstvo SR Informáciu k ukladaniu ostatných účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, kde opisuje postup pri elektronickom podávaní účtovných dokumentov. Oznámenie o schválení účtovnej závierky sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu finančnej správy nasledovne:

 1. prihlásený používateľ vo svojej osobnej internetovej zóne zvolí v menu záložku Katalóg formulárov/Katalóg formulárov,
 2. systém zobrazí zoznam elektronických formulárov, z ktorých vyberie v nešpecifikovanej agende - Všeobecné podanie pre Finančnú správu,
 3. položka evidenčné číslo súvisiaceho dokumentu sa nevyplňuje,
 4. ako adresáta podania z orgánov finančnej správy vyberie Daňový úrad,
 5. v oblasti podania vyberie ponuku Účtovné dokumenty,
 6. z ponuky agenda vyberie príslušný typ účtovných výkazov, napr. účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
 7. účtovná jednotka vyplní ďalšie položky uvedené vo formulári – ide napríklad o dátum zostavenia účtovnej závierky, obdobie, dátum vzniku účtovnej jednotky, dátum zostavenia a schválenia, jazykovú verziu podania a ďalšie identifikačné údaje účtovnej jednotky,
 8. v zozname príloh v type príloh zadá prílohu, ktorú chce uložiť, t. j. oznámenie o schválení účtovnej závierky,
 9. prílohu priloží po rozkliknutí ponuky Prílohy – Správa príloh na ľavom paneli pridaním novej prílohy z disku,
 10. oznámenie o schválení účtovnej závierky nemá predpísanú formu; účtovná jednotka v prílohe uvedie napr. identifikáciu účtovnej jednotky, dátum kedy príslušný orgán účtovnej jednotky (napr. valné zhromaždenie) schválil účtovnú závierku za príslušné účtovné obdobie, napr. účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, tzn. účtovná závierka zostavená k 31.12.2013, bola valným zhromaždením schválená dňa 7.4.2014,
 11. pre spracovanie príloh v Registri účtovných závierok je odporúčaný formát PDF,
 12. dokument podá cez tlačidlá na ľavom paneli Podať EZ-ou alebo Podpísať ZEP-om a Podať.

Iba oznámiť dátum schválenia nestačí v prípade, ak po uložení závierky v registri účtovná jednotka opätovne otvorí účtovné knihy a zostavená účtovná závierka sa nezhoduje so schválenou. V takom prípade do 5 pracovných dní od dátumu schválenia musí účtovná jednotka uložiť do registra novú schválenú účtovnú závierku (predložiť ju finančnej správe).

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. stále platí, že pri predkladaní listín uvedených v § 3 ods. 1 písm. g), t. j. účtovnej závierky, je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil. Preto odporúčame, aby oznámenie o schválení účtovnej závierky obsahovalo aj takéto písomné vyhlásenie, resp. bolo predložené vo forme písomného vyhlásenia konateľa.

Je potrebné ukladať účtovnú závierku do zbierky listín OR alebo zverejňovať v Obchodnom vestníku?

Do zavedenia registra účtovných závierok mali účtovné jednotky povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra. Zriadením registra účtovných závierok ukladanie do zbierky listín OR nezaniká, ale už ju neukladá účtovná jednotka, ale správca registra.

Zmena nastala aj pri zverejňovaní účtovných závierok v Obchodnom vestníku. Zriadením registra účtovných závierok zverejňovanie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku zaniká. Za zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku v minulosti platili účtovné jednotky cca 510 000 € ročne, pričom zavedením registra tieto náklady podnikateľom odpadnú.

Prečítajte si aj Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

Zdroj: Spracované podľa informácií na www.registeruz.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky