Slobodné povolania


Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2015

Možnosti zdaňovania autorských príjmov (honorárov) a súvisiace povinnosti autorov.

Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014

Ako sa uplatňujú paušálne výdavky, ak daňovník nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť počas celého roka?

Slobodné (regulované) povolania

Čo sú slobodné (regulované) povolania a aká legislatíva upravuje výkon konkrétnych profesií, ak v nich chcete podnikať.

Zdravotnícke slobodné povolania

Zoznam zdravotníckych regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.

Právnické a ekonomické slobodné povolania

Zoznam právnických a ekonomických slobodných povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.


Technické a prírodovedné slobodné povolania

Zoznam technických a prírodovedných regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon

Ostatné slobodné (regulované) povolania

Medzi regulované povolania patria aj tlmočníci, pyrotechnici, prevádzkovatelia súromných bezepečnostných služieb a mnohé ďalšie profesie.

Slobodné povolania

Pojem slobodné povolanie je v praxi rozšírené označenie, no napriek tomu nie je v žiadnom právnom predpise SR jednoznačne definované. Slobodné povolanie je špecifickou oblasťou podnikania, pretože na výkon profesijných činností sa vyžaduje splnenie požiadaviek na vzdelanie, potrebnú prax, zloženie odborných skúšok, pri niektorých povolaniach aj členstvo v komore a poistenie zodpovednosti za škodu. Tieto požiadavky sú stanovené osobitnými predpismi pre každé povolanie. V súčasnosti je rozdiel medzi slobodným povolaním a živnosťou z hľadiska daní a odvodov minimálny, niektoré povolania však nie je možné vykonávať na živnosť, iba v slobodnom povolaní.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky