Kombinované odmeňovanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (mesačne a ročne) v roku 2013

Kombinované odmeňovanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (mesačne a ročne) v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Odmeňovať konateľa možno aj kombinovane. Nasledovný článok na príklade približuje daňovo odvodové zaťaženie s.r.o. a konateľa pri rôznych variantoch vyplácania odmeny na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie konateľa (schválené valným zhromaždením spoločnosti s ručením obmedzeným) v kombinácii s vyplatením podielu na zisku (dividendy).

Príklad: Konateľovi by mohla byť vyplácaná mesačná odmena 2 000 eur. V prípade ak nepotrebuje mesačne tak veľa finančných prostriedkov, môže byť mesačne vyplácaná nižšia odmena a zvyšné finančné prostriedky budú vyplatené ako podiel na zisku (dividenda). Je takto delené (resp. kombinované) vyplácanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným výhodné?

Položka Mesačná odmena konateľa v sume 2 000,00 € Mesačná odmena konateľa v sume 1 000,00 € Mesačná odmena konateľa vo výške minimálnej mzdy 337,70 €
Mesačný výnos (tržby) 2 724,00 2 724,00 2 724,00
Priznaná hrubá odmena (mzda) 2 000,00 1 000,00 337,70
Poistné (odvody) konateľa 268,00 134,00 45,22
Poistné platené zamestnávateľom (s. r. o.) 683,00 341,50 115,30
Preddavok na daň z príjmov 269,92 105,38 0,00
Čistý mesačný príjem z odmeny (mzdy) 1 462,08 760,62 292,48
Mesačné náklady súvisiace s odmenou (mzdou) 2 703,00 1 351,50 456,38
Mesačný výsledok hospodárenia 21,00 1 372,50 2 267,62
Daň z príjmov právnickej osoby 4,83 315,67 521,55
Mesačný zisk po zdanení (disponibilný zisk) 16,17 1 056,83 1 746,07
Poistné na zdravotné poistenie z dividendy (odložené na odvedenie) 2,26 147,95 244,44
Čistý príjem z dividendy (odložený na vyplatenie) 13,91 908,88 1 501,63
Celkový čistý príjem pripadajúci na kalendárny mesiac 1 475,99 1 669,50 1 794,11

V tabuľke sú porovnané tri spôsoby odmeňovania za výkon funkcie konateľa pre spoločnosť s ručením obmedzeným, a to mesačné vyplácanie odmeny konateľovi vo výške dvetisíc eur, vyplatenie odmeny v polovičnej výške a vyplatenie odmeny len vo výške sumy minimálnej mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Z nevyplatenej časti odmeny za kalendárny mesiac sa vytvorí (naakumuluje) výsledok hospodárenia (zisk), ktorý sa vyplatí až po skončení účtovného obdobia v podobe podielu na zisku (dividendy). Vyplácanie preddavkov na podiel na zisku v priebehu účtovného obdobia je v spoločnosti s ručením obmedzeným zakázané.

Ak by sa vyplácala spoločníkovi odmena na základe obchodnoprávneho vzťahu (napr. na základe uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie konateľa) a nie mzda plynúca z pracovnoprávneho vzťahu (napr. pracovného pomeru), zamestnávateľ (s. r. o.) nemusí platiť úrazové poistenie a garančné poistenie, čo čiastočne (aj keď len minimálne) znižuje cenu práce (náklady, resp. výdavky) pre spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vo všetkých prípadoch celkového čistého prepočítaného mesačného príjmu je zohľadnené aj vyplatenie odmeny v podobe dividendy, avšak časť kombinovaného príjmu v podobe dividendy môže byť vyplatená až po skončení účtovného obdobia a rozhodnutí valného zhromaždenia. Vyšší disponibilný príjem pri kombinovanom odmeňovaní konateľa sa dosiahne vtedy, ak sa väčšia časť prípustná na vyplatenie [väčšia časť výnosov (zisku) spoločnosti s ručením obmedzeným] odloží na výplatu po skončení účtovného obdobia v podobe podielu na zisku (dividendy). Rozdiel v disponibilnom príjme vyplýva z odlišného daňovo-odvodového zaťaženia príjmov zo závislej činnosti (pracovnoprávneho, resp. obchodnoprávneho vzťahu) a podielu na zisku (dividend). 

Ak porovnávame spôsob vyplácania mesačnej odmeny vo výške minimálnej mzdy (pre rok 2013 je minimálna mzda 337,70 eur) v kombinácii s vyplatením zvyšnej časti odmeny v podobe podielu na zisku (dividendy), disponibilný ročný príjem (21 529,18 eur) bude o 3 880,41 eur vyšší ako celkový čistý (disponibilný) ročný príjem len v podobe mesačnej odmeny 2 000 eur. Avšak, ak konateľ potrebuje väčšie množstvo peňazí každý mesiac, musí čerpať zo svojich úspor, až kým mu nebude vyplatená dividenda, ktorá tvorí podstatne významnejšiu časť odmeny.

Podmienkou pre kombinované odmeňovanie uvedeným spôsobom je dosiahnutie zisku a zároveň platobná schopnosť spoločnosti.

V nasledujúcom grafe sú zobrazené porovnávané možnosti vyplácania z tabuľky k príkladu a súvisiace ročné hodnoty disponibilných príjmov a nákladov (výdavkov) vo vzťahu k celkovej cene práce.

Výpočty v tabuľke zohľadňujú len jeden mesiac, preto celkový ročný disponibilný príjem spoločníka môže byť odlišný (nižší) v dôsledku zákonom určeného spôsobu zaokrúhľovania mesačných súm. Výška splatnej dane z príjmov právnickej osoby závisí od základu dane (upraveného výsledku hospodárenia), ktorý možno v medziach platnej legislatívy nastaviť na optimálnu úroveň. V príklade je tiež predpokladané, že spoločnosť má dostatok peňažných prostriedkov (v hotovosti alebo na bankovom účte), aby mohla reálne vyplácať mesačne mzdy, resp. odmeny, ako aj podiel na zisku (dividendu).

Ak by konateľ počkal až do konca účtovného obdobia a vyplatil by si len podiel na zisku (dividendu), ten by bol vo výške 21 646,00 €, čo je po prepočítaní na mesačnú sumu približne 1 803,83 €. Konateľ by však musel byť napríklad dobrovoľne verejne zdravotne poistený. V tomto prípade musí rátať s výdavkom najmenej vo výške minimálnych preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Pozor. Pri vyplácaní konateľa treba zohľadňovať aj zákon o obmedzení platieb v hotovosti, prečítajte si tu.

 

Bc. Ján Benko

zdroj úvodného obrázku: www.sxc.hu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky