Prevod ambulancie (ordinácie) súkromného lekára na s.r.o.

Prečo a akým spôsobom zabezpečiť plynulý prevod ambulancie súkromného lekára (vrátane pacientov a zmlúv s poisťovňami) na nástupnícku právnickú osobu, zvyčajne s.r.o., a kedy je takýto prevod výhodný?

Aké sú výhody prevodu ambulancie (ordinácie) lekára na s.r.o.?

Hlavné dôvody pre realizáciu prevodu ambulancie (ordinácie) lekára na nástupnickú s.r.o. sú zvyčajne nasledovné:

 1. Obmedzenie rizika spojeného s výkonom lekárskej praxe,
 2. Ľahký prevod na rodinných príslušníkov alebo investorov,
 3. Smrť lekára a dedenie ambulancie,
 4. Možnosť spojiť sa s ďalšími lekármi,
 5. Úspory spojené s daňovo odvodovým zaťažením lekára.

Obmedzenie rizika spojeného s výkonom lekárskej praxe pri prevode na s.r.o.

Zatiaľ čo súkromný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba, ktorá ručí celým svojím majetkom, ručenie s.r.o. je obmedzené do výšky jej základného imania (minimálne a obvykle 5000 eur). Ak teda lekár spôsobí niekomu škodu, ktorú nedokáže nahradiť, môže sa ľahko stať, že následky nepriaznivej situácie postihnú aj jeho súkromný majetok. V prípade s.r.o., ktorá lekára zamestnáva, je však osobný majetok lekára oddelený od obchodného majetku spoločnosti, pričom za prípadnú škodu zodpovedá s.r.o. ako zamestnávateľ.

Ľahký prevod ambulancie (ordinácie) na rodinných príslušníkov alebo investorov

Majetok ambulancie sa pri prevode na s.r.o. transformuje na disponibilnú hodnotu, ktorú možno ľahko previesť na rodinného príslušníka či investora. K postúpeniu celej ambulancie v takomto prípade postačí prevod obchodného podielu lekára, tj. spoločníka s.r.o., na nového majiteľa spoločnosti, napríklad potomka alebo investora.

Tým, že obchodný podiel možno aj rozdeliť, ambulancia môže byť prevedená na niekoľko osôb, ktoré sa de facto stanú jej spoluvlastníkmi.

Smrť lekára a dedenie ambulancie (ordinácie)

Dôležitým faktom je, že v dôsledku náhodnej smrti lekára – spoločníka s.r.o., jeho obchodný podiel nezaniká (dedí sa) a ambulancia preto môže aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Možnosť spojiť svoju ordináciu s ďalšími lekármi

Do s.r.o. možno vstupovať novými vkladmi ďalších lekárov, napr. špecialistov z iných oblastí. Vo výsledku sa tak s.r.o. môže transformovať na polikliniku, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých oblastiach. Dôvodom spájania sa viacerých lekárov pod jednu spoločnú s.r.o. môže byť taktiež častá snaha o zdieľanie nákladov, vybavenia ambulancie alebo know-how.

Článok pokračuje pod reklamou

Úspory spojené s daňovo odvodovým zaťažením lekára

Jedným z dôvodom, ktoré lekárov vedú k prevodu súkromných ordinácií na nástupnické s.r.o., sú v neposlednom rade tiež ekonomické aspekty podnikania fyzickej a právnickej osoby.

Je potrebné uvedomiť si, že aj súkromný lekár je považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako podnikateľ je teda povinný zrážať zo svojho zárobku zálohu na daň z príjmov, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Platí pritom, že lekár, ktorého príjem je tvorený odmenou za výkon funkcie konateľa a mzdou z pracovného pomeru vo vlastnej s.r.o., si dokáže zarobiť omnoho viac, než lekár vykonávajúci prax ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Ako previesť ambulanciu (ordináciu) lekára na s.r.o.?

Lekár sa pri prevode svojej ambulancie na s.r.o. musí vysporiadať hneď s niekoľkými krokmi, ktorých riešenie vyžaduje predovšetkým určité skúsenosti, čas a trpezlivosť. K najdôležitejším z týchto krokov patrí:

 • Založenie s.r.o.,
 • Zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia lekára – fyzickej osoby,
 • Získanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • Dohodnutie postupu pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie s lekárom samosprávneho kraja,
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia založenej s.r.o.,
 • Zápis s.r.o. do obchodného registra,
 • Registrácia s.r.o. na daňovom úrade,
 • Prevod zmluvných vzťahov a majetku ambulancie.

Pripomíname, že vyššie uvedené kroky nie sú konečné a pozostávajú z viacerých úkonov (napr. získania súhlasu správcu dane pri zápise s.r.o. do obchodného registra).

Čo sa stane so zmluvami s poisťovňami a pacientmi pri prevode ambulancie (ordinácie) lekára na s.r.o.?

Pri prevode ambulancie na s.r.o. dochádza k zániku existujúcich a k uzatvoreniu nových zmlúv medzi jednotlivými poisťovňami a nástupnickou s.r.o. Rovnaký postup sa uplatní taktiež pri vzťahoch s pacientmi, ibaže by sa lekár rozhodol podstúpiť tzv. predaj podniku. V takom prípade by došlo k automatickému prechodu práv a záväzkov lekára na s.r.o.

Na čo si dávať pozor pri prevode ambulancie (ordinácie) lekára na s.r.o.?

Prevod ambulancie súkromného lekára na s.r.o. pozostáva z niekoľkých samostatných krokov, ktoré na seba časovo a logicky nadväzujú. Pri realizácii prevodu je preto vhodné využiť pomoc profesionála, ktorý lekárovi pomôže so založením s.r.o., s ukončením a znovuzískaním povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, s odovzdaním a prevzatím zdravotnej dokumentácie, ako i s prevodom vybavenia ambulancie a zmluvnými vzťahmi (s poisťovňami, prenajímateľom, obchodnými partnermi a pod.). Pri prevode ambulancie je súčasne potrebné myslieť na to, že v závislosti od samosprávneho kraja, v ktorom k prevodu ambulancie dochádza, môže celý proces trvať aj niekoľko mesiacov. Pokiaľ sa lekár nechá zastúpiť jediným splnomocnencom, napr. advokátom, môže tým ušetriť množstvo času i starostí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konateľ s.r.o – zodpovednosť, práva a povinnosti

Aké má konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným práva a povinnosti? Nesie za výkon funkcie konateľa v s r.o. nejakú zodpovednosť?

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky