Kedy je potrebný súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu a kedy postačí čestné vyhlásenie?

Predávate alebo kupujete obchodný podiel v s.r.o.? Pozrite sa, kedy k tomu budete potrebovať súhlas správcu dane a kedy si vystačíte s čestným vyhlásením.

Súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu

Súhlas správcu dane je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa do obchodného registra mohla zapísať zmena spoločníka pri prevode obchodného podielu. Správca dane pri vyžiadaní tohto súhlasu preveruje, či prevodca a nadobúdateľ obchodného podielu (bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu) nemajú väčšie daňové nedoplatky. Ak áno, súhlas s prevodom obchodného podielu nevydá.

Poznámka: Pri prevode obchodného podielu sa pripúšťa daňový nedoplatok vo výške 170 eur.

Povinnosť doložiť súhlas správcu dane pri zápise zmeny spoločníka do obchodného registra sa vzťahuje iba na prípady, kedy sa prevádza väčšinový podiel. Ide teda o podiel, s ktorým sa spája aspoň polovica všetkých hlasov na valnom zhromaždení.

Príklad č. 1: Spoločnosť so základným imaním 5000 eur má troch spoločníkov. Dvaja z nich vložili do základného imania po 1000 eur a posledný vložil do základného imania 3000 eur. Keďže vkladu tretieho spoločníka sa priznáva 60 % hlasov, pri prevode jeho obchodného podielu bude potrebný súhlas správcu dane.

Príklad č. 1: Spoločnosť so základným imaním 5000 eur má troch spoločníkov. Dvaja z nich vložili do základného imania po 1500 eur a posledný vložil do základného imania 2000 eur. Keďže vkladu tretieho spoločníka sa priznáva 40 % hlasov, súhlas správcu dane pri prevode jeho obchodného podielu nebude potrebný.

Súhlas správcu dane sa nevyžaduje, ak je prevodcom alebo nadobúdateľom zahraničná osoba, napr. spoločník alebo s.r.o. z Českej republiky.

Čestné vyhlásenie pri prevode obchodného podielu

V prípadoch, kedy je nadobúdateľom alebo prevodcom obchodného podielu osoba zo zahraničia alebo v prípadoch, kedy sa prevádza menšinový obchodný podiel, postačí namiesto súhlasu správcu dane doložiť iba čestné vyhlásenie.

Nadobúdateľ alebo prevodca v takomto čestnom vyhlásení uvedie, že nemá povinnosť požiadať o súhlas správcu dane. Takto vyhotovené čestné vyhlásenie sa podpíše a priloží k návrhu na zápis zmien do obchodného registra.

Zákon nevyžaduje, aby bol podpis na čestnom vyhlásení úradne osvedčený.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto, kde a ako požiada o vydanie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu?

Nakoľko súhlas správcu dane sa dotýka prevodcu aj nadobúdateľa obchodného podielu, o súhlas môže požiadať

  • prevodca aj nadobúdateľ osobitne,
  • spoločnosť za prevodcu aj nadobúdateľa.

Najpraktickejším býva druhý zo spomínaných spôsobov, ktorý ušetrí čas i peniaze.

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu nemá zákonom stanovenú formu. Na webových stránkach finančnej správy sú však verejne dostupné vzory, ktoré jednotlivé daňové úrady akceptujú.

Vyplnená žiadosť v listinnej podobe alebo podpísaná zaručeným elektronickým podpisom sa následne adresuje daňovému úradu:

  • v mieste sídla alebo trvalého pobytu prevodca a nadobúdateľa (prevodca z Bratislavy požiada o súhlas Daňový úrad Bratislava a nadobúdateľ zo Žiliny požiada o súhlas Daňový úrad Žilina)
  • v mieste sídla spoločnosti, ktorá žiada o súhlas za prevodcu aj nadobúdateľa (ak má spoločnosť, v ktorej sa predáva obchodný podiel sídlo v Košiciach, o súhlas požiada Daňový úrad Košice, i keď prevodca aj nadobúdateľ sú z iných miest).

Príslušný daňový úrad vydá súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu v lehote 5 pracovných dní od podania žiadosti, pričom za jej vybavenie sa neplatí žiaden správny poplatok.

Súhlas správcu dane pri rozdelení obchodného podielu, založení alebo výmaze s.r.o. z obchodného registra

Okrem vyššie popisovaného prevodu obchodného podielu je súhlas správcu dane vyžadovaný aj pri rozdelení väčšinového podielu, založení alebo výmaze s.r.o. z obchodného registra. Tak ako pri prevode podielu, ani v týchto prípadoch sa súhlas správcu dane nevyžaduje od spoločníka zo zahraničia, ktorý nie je slovenským daňovým rezidentom.

Zdroje, ktoré problematiku súhlasu správcu dane upravujú

  • § 115 ods. 5 až 9 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 117 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
  • § 54 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z., daňový poriadok
TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Exekúcia na živnostníkov

Čo hrozí živnostníkovi v prípade exekúcie? Môže exekútor siahnuť na jeho súkromný majetok? Ktoré pohľadávky a veci exekúcii nepodliehajú?

Dovoz tovaru zo zahraničia

Pri dovoze tovaru zo zahraničia musí podnikateľ prejsť colným konaním, vysporiadať clo, daň z pridanej hodnoty, prípadne spotrebnú daň. V článku sa dozviete, kedy je dovoz tovaru zo zahraničia oslobodený od cla, od DPH a ako vybaviť colné formality.

Register partnerov verejného sektora

Čo je Register partnerov verejného sektora? Pre koho je tento register určený? Ako prebieha registrácia do Registra partnerov verejného sektora?

Priebeh exitu investora na portáli Obedovat.sk

Časť podnikateľov, ktorí sa rozhodnú predať svoj podiel vo firme, vyhľadáva kupcov aktívne. Niekedy sa však môže stať, že po vašom podniku už dlhšiu dobu „pokukuje“ potenciálny záujemca a taký sa ozve sám. Častokrát, keď to najmenej čakáte. Takýto bol aj príbeh slovenského portálu Obedovat.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky