Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2013

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu. Rozdiely oproti roku 2012 budú spôsobené zavedením 25 % sadzby dane pri vyšších príjmoch, zmenou nezdaniteľnej časti na daňovníka, ako aj zmenou maximálnych vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie. Upravili sa aj pravidlá pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela).

Dve sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2013

Asi najdôležitejšou zmenou v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb je zavedenie 25 % sadzby dane pre vyššie príjmy. Od januára 2013 je sadzba dane z príjmov fyzických osôb:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov, budú v roku 2013 platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – do výšky zdaniteľnej mzdy 2 866,81 eura mesačne vrátane, to bude 19 %, nad túto sumu 25 %.

Viac o preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2013 nájdete v nasledovnom článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2013

Ak daňovník v roku 2013 dosiahne základ dane, ktorý

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 194,58 eura, t.j. 19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (19,2 x 194,58 eura, t.j. 3 735,94 eura),
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (19 458 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 600,44 eura) a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2013

Výška základu dane Suma nezdaniteľnej časti na daňovníka
nižší/rovný 100-násobok životného minima (19 458 eur) 19,2 x 194,58 eura = 3 735,94 eura
vyšší ako 100-násobok životného minima (19 458 eur) 8 600,44 eur – (0,25 x základ dane) (ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka)

Suma 311,32 eura predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2013

Novelou zákona o dani z príjmov od 1.1.2013 sa sprísňujú podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela). Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Okrem týchto podmienok je pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) rozhodujúca výška príjmu daňovníka, ako aj vlastný príjem manželky (manžela). Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napr. prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie a pod.

Daňovník si môže o nezdaniteľné časti základu dane znížiť iba čiastkové základy dane zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (iba z tzv. aktívnych príjmov).

Zhrnutie zmien vyplývajúcich z novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1. 1. 2013 vám prinášame v tomto článku.

Odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2013

Výška percent, ktoré je zamestnanec povinný odviesť na poistné do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, sa v roku 2013 nemení. Zamestnanec odvádza zo svojej hrubej mzdy 13,4 % (9,4 % do Sociálnej poisťovne a 4 % do zdravotnej poisťovne). Menia sa však vymeriavacie základy. Pre zamestnanca nie je stanovený minimálny vymeriavací základ (je stanovená iba minimálna mzda). Maximálne vymeriavacie základy stanovené sú a aj v roku 2013 sa zvyšujú.

Nezabudnite, že od 1. 1. 2013 sa odvody týkajú aj osôb pracujúcich na dohody (dohodárov). Zmeny v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nájdete v tomto článku.

Sumy ovplyvňujúce čistú mzdu v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012

Položka 2012 2013
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 644,74 € 3 735,94 €
Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 303,72 € 311,32 €
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 2 307,00 € 3 930,00 €
Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie:

Nemocenské a garančné poistenie
Starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond

1 153,50 €
3 076,00 €

3 930,00 €
3 930,00 €
Minimálna mzda 327,20 € 337,70 €

Sumy odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2013 nájdete v tomto článku.

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú hrubú mzdu vo výške 800 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov). Ako sa zmení jeho čistá mzda v roku 2013 oproti roku 2012?

  Položka Rok 2012 Rok 2013
A Hrubá mzda zamestnanca 800,00 € 800,00 €
B Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 % x A) 107,20 € 107,20 €
C Čiastkový základ dane (A – B) 692,80 € 692,80 €
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (1/12) 303,72 € 311,32 €
E Príjem zdaňovaný preddavkom (C – D) 389,08 € 381,48 €
F Preddavok na daň  (19 % x E) 73,92 € 72,48 €
G Čistá mzda (A – B – F) 618,88 € 620,32 €

Vplyvom zmeny nezdaniteľnej časti na daňovníka bude čistá mzda zamestnanca v roku 2013 vyššia o 1,44 eura v porovnaní s rokom 2012. Nová sadzba dane 25 % sa ho nedotkne.

Na záver uvádzame porovnávaciu tabuľku pre zamestnancov s rôznou výškou príjmov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 (v prípade, že si zamestnanec uplatňuje u zamestnávateľa mesačnú nezdaniteľnú časť na daňovníka).

  2012 2013
Hrubá mzda Odvody zamestnan. Preddavok na daň Čistá mzda Odvody zamestnan. Preddavok na daň Čistá mzda
337,70 € 45,22 € 0,00 € 292,48 € 45,22 € 0,00 € 292,48 €
500,00 € 67,00 € 24,56 € 408,44 € 67,00 € 23,11 € 409,89 €
1000,00 € 134,00 € 106,83 € 759,17 € 134,00 € 105,38 € 760,62 €
2000,00 € 256,14 € 273,62 € 1470,24 € 268,00 € 269,92 € 1462,08 €
3000,00 € 348,42 € 446,09 € 2205,49 € 402,00 € 434,46 € 2163,54 €
4000,00 € 354,50 € 634,93 € 3010,57 € 526,62 € 618,50 € 2854,88 €
5000,00 € 354,50 € 824,93 € 3820,57 € 526,62 € 868,50 € 3604,88 €

Ak by mal zamestnanec nárok na daňový bonus, daň by sa mu znížila o sumu mesačného daňového bonusu, ktorý je od 1.7.2012 vo výške 21,03 eura. Viac o daňovom bonuse sa dočítate v tomto článku.

Ako postupovať pri výpočte čistej mzdy v roku 2020, ako aj praktické príklady na výpočet nájdete v článku Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky