Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2013

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických (aj právnických) osôb v roku 2013 nastanú najmä v dôsledku zvýšenia sadzby dane z príjmov. Zmena sa uskutočnila aj pri hranici pre platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktorá sa posunula zo súčasných 1659,70 eura na 2 500 eur. Táto zmena je pre živnostníkov pozitívna. Viacerí, ktorí by museli podľa starej úpravy platiť preddavky na daň z príjmov (už od výšky 1659,70 eura), nebudú zaťažení touto povinnosťou a svoju daňovú povinnosť vyrovnajú až v marci po skončení zdaňovacieho obdobia.

Od roku 2013 je sadzba dane z príjmov fyzických osôb:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je táto suma 34 401,74 eura),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Pre daňovníkov – fyzické osoby je dôležité je prechodné ustanovenie novely zákona o dani z príjmov, ktoré upravuje: Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.

 Aký je postup platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ako aj zmena výpočtu pre rok 2020 nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Preddavkové obdobie

Dôležité je teda určenie preddavkového obdobia. Preddavkovým obdobím je podľa zákona o dani z príjmov obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Ak daňovník – fyzická osoba podávala v marci roku 2012 daňové priznanie za kalendárny rok 2011 a na základe vykázanej daňovej povinnosti mu vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby, preddavkové obdobie sa začalo 3. apríla 2012 (posledný termín na podanie daňového priznania bol v roku 2012 do 2. apríla 2012, ak nemal podnikateľ posunutý termín na podanie daňového priznania). Toto preddavkové obdobie mu skončí 1. apríla 2013, dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2012. Ďalšie preddavkové obdobie tak začne 2. apríla 2013 a až od tohto dňa je potrebné brať do úvahy nové znenie zákona, čo sa týka výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že v roku 2013 nebude možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu v súlade so zákonom; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Pri výpočte preddavkov na daň sa má použiť sadzba dane uvedená v § 15 zákona o dani z príjmov platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Pri výpočte preddavkov na aktuálne preddavkové obdobie sa rátalo so sadzbou 19 %. Vďaka prechodnému ustanoveniu sa preddavky do 1. apríla 2013 nemusia nijakým spôsobom prepočítavať.

V novom preddavkovom období už bude potrebné zohľadniť aj dve sadzby dane z príjmov, ktoré boli zavedené pre fyzické osoby – je totiž nutné použiť sadzbu dane, ktorá je platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, a to je aj sadza 19 %, pri vyššej daňovej povinnosti aj 25 %.

Štvrťročné a mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2013

V súčasnosti platí, že daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659, 70 eura a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

U daňovníkov – fyzických osôb sa od nového preddavkového obdobia v roku 2013 zvyšuje hranica na platenie preddavkov na daň z 1659,70 eura na 2 500 eur. Po podaní daňového priznania za rok 2012 budú mať povinnosť platenia štvrťročných preddavkov už len tie fyzické osoby, ktorých daňová povinnosť bude vyššia ako 2 500 eur.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596, 96 eura, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň.

Prečítajte si tiež

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

Zjednodušene povedané, v roku 2013 sa platia preddavky nasledovne:

  • do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 (do 1. apríla 2013) sa platia preddavky v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej na základe údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011 – tu sa postupuje ešte podľa znenia zákona do 31.12.2012,
  • od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 (od 2. apríla 2013), sa platia preddavky v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej na základe údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2012 – a postupuje sa podľa novelizovaného zákona od 1.1.2013.

V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň použijú ustanovenia daňového poriadku.

Článok pokračuje pod reklamou

Platenie preddavkov pri kombinácii príjmov zo závislej činnosti

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Príklad
Podnikateľ – fyzická osoba mal v roku 2012 okrem príjmov z podnikania aj príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Na základe údajov z daňového priznania za rok 2012 si vypočítal poslednú známu daňovú povinnosť na platenie preddavkov na daň v sume 5 000 eur. Za zdaňovacie obdobie roka 2012 vykázal podnikateľ celkový základ dane v sume 20 000 eur a čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti v sume 3 000 eur.

Na základe poslednej známej daňovej povinnosti, ktorá je vyššia ako 2 500 eur, ale nie je vyššia ako 16 596, 96 eura, má podnikateľ povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby. Preddavkové obdobie začína 2. apríla 2013. Do konca každého kalendárneho štvrťroka by mal podnikateľ zaplatiť preddavok v sume 1 250 eur (1/4 zo sumy 5 000 eur). Keďže je ale súčasťou základu dane aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, je potrebné zistiť, aké percento tvorí tento základ dane. Pomerom (3 000 eur /20 000 eur) zistíme, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti je 15 % základu dane za rok 2012. Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí menej ako 50 %, preto podnikateľ platí preddavky na daň v polovičnej výške (štvrťročne zaplatí 1 250 eur/2, t. j. 625 eur).

Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2013

Pripomíname, že zmeny nastanú aj pri platení preddavkov na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov. Preddavky na daň z príjmov budú platené s dvomi rôznymi sadzbami dane – zo zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne sumu 2 866,81 eura mesačne vrátane to bude sadzba 19 %, nad túto sumu sadzba 25 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky