Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informuje živnostníkov o ich odvodoch

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov a ostatné SZČO o ich odvodových povinnostiach. Do elektronických schránok alebo v papierovej podobe dostane oznámenie takmer 137 tisíc živnostníkov.

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa posiela takmer 137 tisíc živnostníkom a ostatným SZČO oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky ich odvodovej povinnosti. Z toho v papierovej forme ide o 127 tisíc zásielok a do elektronických schránok takmer 10 tisíc. Vyše 22 530 oznámení sa týka vzniku a zániku poistenia a takmer 115 tisíc oznámení je o zmene vo výške poistného.

Sociálna poisťovňa oznamuje vznik či zánik poistenia postupne kvôli pandémii

Sociálna poisťovňa pravidelne začiatkom júla informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti, čo sa odvíja od ich podaného daňového priznania za rok 2019. Pre pandémiu koronavírusu živnostníci a ostatné SZČO mohli využiť zákonnú možnosť a odložiť si podanie daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch posúva aj posudzovanie a oznámenie ich povinného sociálneho poistenia a platenie odvodov v novej výške.

Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo majú predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania), od 1. júla 2020 naďalej platia poistné ako SZČO z takého vymeriavacieho základu, z akého ho platili do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018, a to až do nového posúdenia. Termín nového posúdenia vzniku/zániku povinného poistenia závisí od ukončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Nové odvody za mesiac júl treba zaplatiť do 8. augusta 2020.

Čestné vyhlásenie SZČO, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 

Iný je postup v prípade povinne poistených SZČO, ktorým podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Títo poistenci musia túto skutočnosť čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia (Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní daňového priznania za rok 2019). Pri splnení všetkých podmienok dôjde k zániku povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne po prerušení živnosti

Počas obdobia, kedy má živnostník prerušenú živnosť, nie je povinný platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Bude ich však platiť po obnovení tejto živnosti?

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO (živnostníkom) sa od 1.1.2021 zvýšia povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021?

Čo je podnikanie a živnosť – definícia a rozdiely

Nie každá práca realizovaná s cieľom dosahovania zisku je už podnikaním. Ako postupovať v prípade príležitostnej, či sezónnej práce? Je na podnikanie vždy potrebná živnosť?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2021

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne. Ako sa zmení ich výška?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky