Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Čo je rodičovský dôchodok a komu sa vyplatí v roku 2024

Rodičovský dôchodok predstavuje určitú peňažnú kompenzáciu pre dôchodcov, ktorí vychovali počas svojho života deti. Pracujúce dieťa, ktoré si platilo dva roky dozadu na Slovensku sociálne odvody, tak môže venovať svojim rodičom, príp. pestúnom určitú čiastku ako bonus k dôchodku.

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok rodičovi vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp. tomu, kto vychoval dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ktorý je zároveň poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku (bývalým profesionálnym vojakom, policajtom atď.) alebo invalidného výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Zároveň musí platiť, že dieťa takéhoto poberateľa dôchodku bolo v roku 2022 dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, resp. bolo zúčastnené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov alebo profesionálnych vojakov. Za každé takéto dieťa môže byť rodičovský dôchodok vyplatený.

Jednorazové vyplatenie rodičovského dôchodku v júni 2024

Od roku 2024 platí, že rodičovský dôchodok sa vyplatí jednorazovo takto:

  • v júni príslušného kalendárneho roka alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa prvýkrát vyplatí splátka dôchodku, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku.

Nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. máji príslušného kalendárneho roka.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny uviedol, že v júni 2024 dostane rodičovský dôchodok 908 043 poberateľov.

Výška (výpočet) rodičovského dôchodku v roku 2024

Pre výšku rodičovského dôchodku v roku 2024 bude rozhodujúci rok 2022. Suma rodičovského dôchodku sa totiž vypočíta ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zjednodušene povedané, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých bolo platené dôchodkové poistenie (napríklad príjmy zo zamestnania či zo živnosti, ak sa toto poistenie platí).

Prečítajte si tiež

Treba pripomenúť, že povinne dôchodkovo poistené osoby sú napríklad aj fyzické osoby, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo fyzické osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, hoci za ne poistné na dôchodkové poistenie platí štát. V týchto prípadoch je započítaný vymeriavací základ 679,80 eur mesačne a keďže výška rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu, ide o sumu 10,20 eur mesačne.

Maximálna výška (strop) rodičovského dôchodku v roku 2024

Pri výpočte rodičovského dôchodku, ako je to napríklad aj pri iných dávkach, platí určitý strop. Maximálna výška rodičovského dôchodku v roku 2024 predstavuje sumu 23,50 eura mesačne na jedno dieťa. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 47 eur mesačne.

Napríklad, ak dieťa poberateľov starobného dôchodku zarábalo v zamestnaní v roku 2022 nad 1 564,80 eur, obaja rodičia tohto dieťaťa budú mať priznaný mesačný rodičovský dôchodok vo výške 23,50 eura (282 eur ročne vyplatených jednorazovo v júni 2024). Ak by mali takéto deti štyri, dostávali by obaja rodičia maximálny možný rodičovský dôchodok na 4 deti, teda 94 eura mesačne (4 x 23,50 eura), v jednorazovej ročnej platbe ide o 1 128 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

V akých sumách sa vyplatí rodičovský dôchodok v roku 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo niektoré štatistické údaje o sumách priznaných rodičovských dôchodkov. Aký bude vyplatený najvyšší, najnižší či aká je priemerná výška rodičovského dôchodku, uvádza nasledujúca tabuľka:

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rodičovský dôchodok v roku 2024 Mesačne Ročne Počet poberateľov
najvyšší 203,30 € 2 439,60 € 1 (od 10 detí)
najnižší 0,10 € 1,20 € 1 597
priemerný celkovo 28,20 € 338,40 € x
priemerný od jedného dieťaťa 15,00 € 180,00 € x

Na rodičovské dôchodky pôjde celkovo suma 307 028 825 eur.

Aká je budúcnosť rodičovského dôchodku

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš poukázal na to, že rodičovský dôchodok vyvolával a stále vyvoláva v spoločnosti polemiku. Jednak na strane finančnej udržateľnosti, ale aj tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok je zároveň voči istej skupine seniorov diskriminačný. Nepoberajú ho totiž tí seniori, ktorých deti pracujú v zahraničí, sú ťažko zdravotne postihnuté alebo zomreli. Niektorí seniori ani deti nemali, alebo ich mať nemohli. Na druhej strane seniori, ktorí vychovávali svoje deti, museli určitú časť života stráviť s nimi doma. Naopak tí majú zase kvôli výchove dieťaťa nižšie dôchodky.

Práve z tohto dôvodu ponúka rezort práce alternatívne riešenie, ktoré nebude diskriminovať ani jednu skupinu seniorov a otvára odbornú diskusiu aj politické konzultácie.

Prečítajte si tiež

„Do výpočtu dôchodkov takých seniorov, ktorí vychovávali deti by sa za obdobie výchovy týchto detí zarátavala plná mzda, ktorú zarábali pred tým než odišli na rodičovskú alebo materskú dovolenku. Zjednodušene povedané, štát by sa na takýchto seniorov za toto obdobie ich výchovy dieťaťa pozeral tak, ako keby riadne pracovali. Takýto model by znamenal to, žeby sme všetky dôchodky tých seniorov, ktorí vychovávali svoje deti prepočítali aj spätne dozadu a v takom prípade by naozaj neboli títo seniori tým, že vychovali svoje deti diskriminovaní,“ spresnil minister práce Erik Tomáš a dodal, že prepočítaním týchto dôchodkov by prišlo k ich zvýšeniu.

Upozornil však, že toto riešenie si vyžaduje zmenu ústavy, a preto je nutná dohoda naprieč celým politickým spektrom. Kým takáto zhoda nevznikne, zákon nebude predložený do parlamentu. „Budeme naďalej vyplácať rodičovský dôchodok v júni a 13. dôchodok v decembri,“ uzavrel minister Erik Tomáš.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky