Oznámenie o prijatí dividend v roku 2016 do mája 2017

Ak vám boli v roku 2016 vyplatené dividendy od slovenskej firmy za roky 2011 až 2012 a dividendy od zahraničnej firmy za roky 2013 až 2016, musíte zdravotnej poisťovni do konca mája 2017 podať oznámenie.

Rôzne úpravy nezdaňovania, zdaňovania a platenia odvodov z dividend vyplatených z rôznych rokov spôsobili zmeny v zákonoch

Časté zmeny v tom, že za niektoré účtovné obdobia sa podiely na zisku nezdaňovali, zdaňovali alebo sa z nich platili zdravotné odvody, majú za následok, že na dividendy vyplatené z podielov na zisku dosiahnutého v minulých rokoch sa vzťahujú odlišné povinnosti. Zjednodušene povedané, z podielov na zisku do konca roka 2003 sa platila daň z príjmov a aj zdravotné poistenie, z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 sa neplatila daň z príjmov a ani zdravotné poistenie a z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 sa platí zdravotné poistenie. Z podielov na zisku od roku 2017 sa bude platiť daň z príjmov. Podrobne sa o celom vývoji týchto zmien môžete dočítať v článku Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v SR v rokoch 2004 – 2018.

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je preto o zdaňovaní a platení zdravotných odvodov niekoľko prechodných ustanovení. Aké povinnosti vznikajú firme vyplácajúcej podiely na zisku a fyzickej osobe prijímajúcej podiely na zisku závisí hlavne od toho, v ktorom účtovnom období tento zisk vznikol. V prípade podielov na zisku vytvoreného v účtovných obdobiach začatých od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 slovenskou právnickou osobou majú fyzické osoby, ktorým boli vyplatené, povinnosť oznamovať túto skutočnosť zdravotnej poisťovni (po týchto obdobiach zdravotné poistenie z týchto dividend za fyzickú osobu odvádza právnická osoba, ktorá ich vypláca). Fyzické osoby majú povinnosť zdravotnej poisťovni oznamovať aj prijatie podielov na zisku vytvoreného v účtovných obdobiach začatých od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 zahraničnou právnickou osobou. Práve povinnostiam týchto fyzických osôb sa v tomto článku budeme venovať.

Podiel na zisku (dividenda) podľa zákona o zdravotnom poistení

Predtým, než sa v článku budeme venovať konkrétnym oznamovacím povinnostiam fyzickej osoby poberajúcej dividendy za príslušné účtovné obdobia, je dôležité vysvetliť si, aký príjem sa považuje za dividendu. Je potrebné pritom brať do úvahy definíciu dividendy podľa zákona o zdravotnom poistení v znení účinnom v obdobiach od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 (pre oznamovacou povinnosť v súvislosti s dividendami vyplatenými slovenskou právnickou osobou) a v obdobiach od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 (pre oznamovacou povinnosť v súvislosti s dividendami vyplatenými zahraničnou právnickou osobou). Až v zákone o zdravotnom poistení v znení účinnom od roku 2016 nastala zmena definície dividendy, ktorá sa vo svojej podstatne nezmenila (okrem jednej výnimky, o ktorej píšeme nižšie), len nevymenúva jednotlivé druhy dividend podrobne, ale odkazuje na zákon o dani z príjmov v znení účinnom v roku 2016.

Dividenda podľa zákona o zdravotnom poistení (pre účely oznamovacej povinnosť v súvislosti s dividendami vyplatenými slovenskou a zahraničnou právnickou osobou):

  • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti),
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti),
  • vyrovnací podiel (okrem vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti),
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti).

S účinnosťou od 1. januára 2016 je jedinou zmenou definície dividendy v zákone o zdravotnom poistení to, že podiely na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (tuzemská alebo zahraničná burza) už nie sú považované za dividendu a neplatia sa z nich zdravotné odvody. Zákon o zdravotnom poistení v tejto súvislosti neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, preto platí, že ak fyzická osoba od 1. januára 2016 príjme dividendy od akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na burze, tieto podiely na zisku bez ohľadu na účtovné obdobie začínajúce po 1. januári 2011, v ktorom tento zisk vznikol, nebudú podliehať zdravotným odvodom a ani oznamovacej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť o prijatí dividend od slovenskej právnickej osoby zo ziskov za účtovné obdobia 2011 a 2012

Na platenie zdravotných odvodov a povinnosti fyzických osôb, ktoré prijali dividendu zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, sa vzťahujú prechodné ustanovenia § 38b ods. 9 zákona o zdravotnom poistení. Fyzická osoba, ktorý má príjem vo forme dividend zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie, pretože tento príjem sa považuje za zárobkovú činnosť.

Prijaté dividendy musíte oznámiť do konca mája nasledujúceho roka.

Okrem toho má takáto fyzická osoba povinnosť výšku prijatých dividend oznámiť svojej zdravotnej poisťovni najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku prijatia podielov na zisku. Znamená to, že ak si napríklad spoločník s.r.o. v roku 2016 nechal vyplatiť dividendu zo ziskov vytvorených za roky 2011 a/alebo 2012, musí to do 31. mája 2017 oznámiť svojej zdravotnej poisťovni.
Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy zo Slovenska zo ziskov za roky 2011 a 2012 – sadzba poistného, oslobodenie a maximálny vymeriavací základ

Do vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia z dividend prijatých v roku 2016 od slovenskej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, sa zahŕňa len suma, ktorá presiahne sumu 429 eur (suma, ktorá presiahne minimálny vymeriavací základ roku 2016). Naopak, maximálnym vymeriavacím základom pre dividendy prijaté v roku 2016 je suma 51 480 eur (60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov). Ak teda niekto príjme v roku 2016 dividendy vo výške nepresahujúcej sumu 429 eur, žiadne zdravotné odvody platiť nebude. Ak niekto príjme v roku 2016 dividendy presahujúcu túto sumu, odpočíta od nich sumu 429 eur, túto sumu uvedie do oznámenia a z tejto sumy bude platiť zdravotné poistenie (napríklad suma 571 eur, ak boli dividendy vo výške 1 000 eur).

Ak suma dividend nepresiahne 429 eur, odvody platiť nebudete.

Sadzba poistného z príjmu z dividend od slovenskej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, je 10 % , a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, 5 %. Zdravotné poistenie z dividend prijatých v roku 2016 ich prijímateľ zaplatí na základe ročného zúčtovania poistného, ktoré tejto fyzickej osobe vykoná jeho zdravotná poisťovňa do 30. septembra 2017 (do 31. októbra, ak budete podávať daňové priznanie a budete mať predĺženú lehotu na jeho podanie). Toto poistné budete musieť zaplatiť do 60 dní odo dňa doručenia ročného zúčtovania poisteného.

Oznamovacia povinnosť o prijatí dividend od zahraničnej právnickej osoby zo ziskov za účtovné obdobia od roku 2013 do roku 2016

Povinnosť oznámiť prijaté dividendy od zahraničnej právnickej osoby je uvedená v § 23 ods. 15 zákona o zdravotnom poistení. Povinnosť platiť zdravotné poistenie z dividend od zahraničnej právnickej osoby má aj fyzická osoba, ktorá prijíma dividendy od zahraničnej právnickej osoby vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016. Prijatie takýchto dividend od zahraničnej právnickej osoby je zárobkovou činnosťou podliehajúcou zdravotnému poisteniu.

Dividendy zo zahraničia treba oznámiť do konca mája.

Fyzická osoba, ktorá prijíma dividendy od zahraničnej právnickej osoby, je povinná oznámiť svojej zdravotnej poisťovni výšku prijatých dividend najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku prijatia dividend. Ak teda slovenský spoločník zahraničnej firmy v roku 2016 príjme od tejto firmy dividendu zo ziskov vytvorených za niektoré z rokov 2013 až 2016, musí to do 31. mája 2017 oznámiť svojej zdravotnej poisťovni.

 

Dividendy zo zahraničia zo ziskov za roky 2013 až 2016 - sadzba poistného a maximálny vymeriavací základ

Pri dividendách prijatých od zahraničnej právnickej osoby sa už žiadne oslobodenie neuplatňuje. Vymeriavacím základom pre výpočet zdravotného poistenia z dividend prijatých v roku 2016 od zahraničnej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 je celá suma vyplatených dividend. Maximálnym vymeriavacím základom je aj pre tieto dividendy prijaté v roku 2016 zo zahraničia suma 51 480 eur. V prípade, že by niekto prijal v roku 2016 dividendy zo zahraničia vo výške presahujúcej sumu 51 480 eur, zdravotné odvody bude platiť len zo sumy 51 480 eur a túto sumu uvedie aj do oznámenia.

Sadzba poistného z príjmu z dividend od zahraničnej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 je 14 % (aj pre osoby so zdravotným postihnutím). Zdravotné poistenie z týchto dividend prijatých v roku 2016 ich prijímateľ zaplatí tiež na základe ročného zúčtovania poistného, ktoré tejto fyzickej osobe vykoná jeho zdravotná poisťovňa do 30. septembra 2017 (do 31. októbra, ak budete podávať daňové priznanie a budete mať predĺženú lehotu na jeho podanie). Toto poistné budete musieť zaplatiť do 60 dní odo dňa doručenia ročného zúčtovania poisteného.

Tlačivo oznámenia zdravotnej poisťovni o prijatí dividend v roku 2016

Tlačivo, na ktorom je potrebné svojej zdravotnej poisťovni oznámiť, má názov „Oznámenie o príjmoch za rok 2016“. Uvedené tlačivo nájdete na stránke svojej zdravotnej poisťovne (je u každej zdravotnej poisťovni obsahovo rovnaké). Jeho vyplnenie je veľmi jednoduché, keďže má len jednu stranu. Okrem identifikačných údajov obsahuje jednu tabuľku s riadkami pre rozdelenie dividend podľa jednotlivých typov a stĺpcami podľa toho, či dividendy boli vyplatené slovenskou alebo zahraničnou právnickou osobou. Tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2016“ sa používa teda tak pre dividendy prijaté od slovenskej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, ako aj pre dividendy prijaté od zahraničnej právnickej osoby zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016.

Prehľad povinností pre zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2016

Dividendy prijaté v roku 2016 Dividendy od slovenskej právnickej osoby Dividendy od zahraničnej právnickej osoby
Povinnosti sa vzťahujú na dividendy vyplatené zo ziskov za účtovné obdobia začaté v rokoch 2011 a 2012 dividendy vyplatené zo ziskov za účtovné obdobia začaté v rokoch 2013 až 2016
Oznámenie o prijatí dividend je potrebné zdravotnej poisťovni podať do 31. mája 2017
Sumu oslobodená od platenia zdravotných odvodov z dividend 429 eur nie je žiadne oslobodenie
Maximálna suma, z ktorej sa platia zdravotné odvody 51 480 eur
Sadzba poistného 10 % (5 % pre osoby so zdravotným postihnutím) 14 %
Ročné zúčtovanie vám zdravotná poisťovňa vykoná do konca septembra 2017 (do konca októbra 2017, ak budete podávať daňové priznanie a budete mať predĺženú lehotu na jeho podanie)
Zdravotné odvody z dividend budete musieť zaplatiť do 60 dní po doručení ročného zúčtovania poistného

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky