Výška odvodov pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných a nevýhody pre zamestnanca

Aká je výška odvodov pre zamestnávateľa a zamestnanca pri odvodovej úľave a aké nevýhody to pre zamestnanca prináša?

Spôsob uplatňovania odvodovej úľavy spočíva vo výrazne nižších odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Po splnení všetkých podmienok uvedených vyššie zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Rovnako ani zamestnávateľ nie je povinný za tohto zamestnanca platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného vzťahu. Z hľadiska zdravotného poistenia je takýto zamestnanec naďalej poistencom štátu. Z toho vyplýva, že zdravotné odvody neplatí ani zamestnanec, ani zamestnávateľ.

Sociálne poistenie pri zamestnancoch s odvodovou úľavou

Zamestnávateľ zamestnanca s odvodovou úľavou platí len poistné na úrazové a garančné poistenie vo výške 1,05 % z jeho hrubej mzdy (0,8 % úrazové poistenie a 0,25 % garančné poistenie). V porovnaní s odvodmi zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za štandardného zamestnanca vo výške 25,20 % je to výrazný rozdiel. Z pohľadu samotného zamestnanca by boli tieto odvody vo výške 9,40 %. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca s odvodovou úľavou podľa § 231 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prihlásiť do Sociálnej poisťovne pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr však pred začatím výkonu práce. Zamestnávateľ je tiež povinný Sociálnej poisťovni predkladať Mesačný výkaz poistného a príspevkov a platiť poistné na úrazové a garančné poistenie v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov, to znamená v deň určený na výplatu zamestnanca, a ak takýto deň nie je určený, v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Zdravotné poistenie pri zamestnancoch s odvodovou úľavou

V súvislosti so zdravotným poistením poistné za zamestnanca s odvodovou úľavou platí štát počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Znamená to, že zamestnanec ani zamestnávateľ nie je povinný odvádzať poistné na zdravotné poistenie. Na štandardného zamestnanca by sa vzťahovali zdravotné odvody vo výške 10 % pre zamestnávateľa, 4 % pre zamestnanca. Zamestnávateľ, aj keď za zamestnanca s odvodovou úľavou neplatí žiadne zdravotné odvody, má povinnosť prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Rovnako je zamestnávateľ povinný zdravotnej poisťovni predkladať Mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie s nulovou sadzbou do troch dní odo dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac, ak nie je takýto deň určený, do troch dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody pre zamestnanca s odvodovou úľavou

Napriek tomu, že odvodové zvýhodnenie zamestnancovi môže výraznou mierou pomôcť nájsť si zamestnanie, prináša so sebou aj niektorénevýhody, s ktorými by mali takéto osoby vopred počítať. Tieto nevýhody vyplývajú zo skutočnosti, že zamestnanec s odvodovou úľavou nie je nemocensky poistený, nie je dôchodkovo poistený a nie je poistený v nezamestnanosti. Aké dôsledky z toho vyplývajú pre zamestnanca sa dočítate nižšie.

Obdobie s odvodovou úľavou sa nezohľadňuje pri výpočte dávky v nezamestnanosti

V prípade, že sa v budúcnosti zamestnanec s odvodovou úľavou stane nezamestnaným, toto obdobie sa mu nebude zohľadňovať pri výpočte dávky v nezamestnanosti. Je to z dôvodu, že počas tohto obdobia nebol poistený v nezamestnanosti a pri výpočte denného vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti sa zohľadňuje vymeriavací základ, z ktorého poistenec platil poistné na poistenie v nezamestnanosti. A keďže takáto osoba nebola v dobe odvodového zvýhodnenia poistená v nezamestnanosti a nemala ani žiadny vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné, nebudú sa jej tieto príjmy zohľadňovať pri výpočte dávky v nezamestnanosti.

Zamestnanec s odvodovou úľavou nemá nárok na nemocenské dávky

V prípade vzniku práceneschopnosti nebude mať takýto zamestnanec nárok na nemocenské dávky. Obdobie, počas ktorého je zamestnanec odvodovo zvýhodnený sa nezapočítava do vymeriavacieho základu na určenie materského ani ošetrovného. Podobne ako v prípade poistenia v nezamestnanosti je to spôsobené tým, že pri výpočte týchto dávok sa vychádza z vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie. Podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca však bude mať takýto zamestnanec v prípade vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na náhradu príjmu počas prvých desiatich dní.

Zamestnancovi s odvodovou úľavou sa toto obdobie nezapočítava do dôchodku

Keďže odvodovo zvýhodnený zamestnanec nie je dôchodkovo poistený, toto obdobie sa mu nezohľadňuje pri výpočte dôchodku. Podľa § 142 ods. 3 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení však existuje možnosť dodatočne doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie za obdobie trvania odvodovej úľavy, aby takejto osobe mohlo byť toto obdobie zohľadnené pri neskorších dôchodkových nárokoch.

V súvislosti s dôchodkovým poistením zamestnancovi s odvodovou úľavou podľa § 67 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nevzniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, aj keď nie je povinne dôchodkovo poistený. Nárok na jeho výplatu vzniká až odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom prestane byť odvodovo zvýhodnenou osobou za predpokladu, že jej nevznikne povinné dôchodkové poistenie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý jej príjem prekročil hranicu pre odvodovú úľavu alebo od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj náš článok Odvodová úľava na dlhodobo nezamestnaných, v ktorom prinášame zoznam všetkých podmienok, ktoré musia byť splnené pre uplatnenie odvodovej úľavy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2023

V článku sa dočítate o najdôležitejších sadzbách, hraniciach či veličinách v súvislosti s podnikaním fyzických i právnických osôb v roku 2023. Praktická pomôcka aj pre účtovníkov a mzdárov.

Sadzby dane z príjmov v roku 2023

Aké sadzby dane z príjmov platia pre fyzické a právnické osoby v roku 2023? Najnižšia sadzba dane je vo výške 7 %, najvyššia 35 %. Kedy ktorú použiť?

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Použili ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku sa dozviete, aké sú platné sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2022.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky