Zmena konateľa spoločnosti

Rozhodli ste sa zmeniť / odvolať konateľa vo vašej s.r.o.? Kompletnú zmenu v obchodnom registri vrátane vyhotovenia všetkých listín potrebných k tomuto úkonu môžete prenechať na profesionálov. Využite možnosť zmeny konateľa spoločnosti bez starostí. Po úspešnom vykonaní zmeny v obchodnom registri ohlásime zmenu konateľa správcovi dane – daňovému úradu.

Zmena / odvolanie konateľa prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, ktorej cieľom je oboznámenie sa s priebehom výkonu tejto služby. Priblíženie jednotlivých etáp a úkonov a tiež popis kritérií, ktoré osoba konateľa musí podľa legislatívy spĺňať, aby bola úspešne zapísaná do obchodného registra SR. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Vypracovanie a zaslanie listín potrebných na vykonanie zmeny konateľa spoločnosti.
  3. Oboznámenie sa s jednotlivými listinami a so spôsobom ich podpísania.
  4. Podpísané listiny budú odoslané na obchodný register.
  5. Uhradíme za vás súdny poplatok.
  6. Po vykonaní zmeny resp. odvolania konateľa, bude táto skutočnosť oznámená daňovému úradu a bude vám doručený aktuálny výpis z obchodného registra.

Celý proces zmeny (odvolania) konateľa spoločnosti trvá zvyčajne 10 pracovných dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Zmena konateľa spoločnosti (s.r.o.) - na čo nezabudnúť?

Podľa Obchodného zákonníka za s.r.o. koná konateľ. Počas existencie spoločnosti však môže dôjsť k situácii, kedy je potrebná výmena konateľa, vymenovanie nového alebo odvolanie starého konateľa. Vo všetkých prípadoch sa použije rovnaký postup, a preto ak budeme v ďalšom texte hovoriť o zmene konateľa, budeme mať na mysli všetky uvedené možnosti. Aký je postup zmeny konateľa spoločnosti?

1. Rozhodnutie o zmene konateľa

Prvý krokom je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene konateľa. Uvedenie dôvodu sa nevyžaduje. Rozhodnutie sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov spoločníkov rátaných podľa podielov. V prípade jednoosobových s.r.o. rozhoduje jediný spoločník. V oboch prípadoch musí byť rozhodnutie písomné a podpisy na ňom úradne osvedčené.

Osoba sa stáva konateľom dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia; ak nie je uvedený, tak dňom, kedy bolo rozhodnutie prijaté. Za spoločnosť teda už môže konať nový konateľ, avšak proces zmeny konateľa ešte nie je ukončený.

2. Zápis zmeny konateľa do obchodného registra

Druhým krokom je návrh na zápis zmeny konateľa do Obchodného registra (OR SR), ktorý musí byť podaný do 30 dní odo dňa rozhodnutia a doručený na predpísanom formulári. Podanie je možné urobiť buď listovou formou alebo elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu. Povinnými prílohami k návrhu sú spomínané rozhodnutie valného zhromaždenia a podpisový vzor nového konateľa. Ak má nový konateľ trvalý pobyt mimo SR, prílohou je aj výpis z registra trestov z príslušnej krajiny preložený do slovenčiny. Konateľom však nemôže byť osoba s trvalým pobytom mimo EÚ.

Príslušným súdom je okresný súd v sídle krajského súdu. O zápise zmeny konateľa má v zmysle zákona súd rozhodnúť do 2 pracovných dní, avšak v praxi sa táto lehota nie vždy dodržuje a súd rozhodne s 2-3 dňovým meškaním. Súd následne vydá tzv. potvrdenie o zmene zapísaných údajov a nový výpis z Obchodného registra a obe zašle spoločnosti.

V závislosti od rýchlosti rozhodovania súdu a rýchlosti doručovania je možné proces zmeny konateľa ukončiť v lehote 8-12 dní. Súdny poplatok za návrh na zmenu konateľa je 66 eur, za návrh podpísaný zaručeným elektronickým podpisom je to 33 eur.

3. Ohlásenie zmeny konateľa na daňovom a iných inštitúciách

Na záver treba o zmene konateľa informovať aj príslušný daňový úrad ďalšie inštitúcie. Prílohou k návrhu je zápisnica z valného zhromaždenia alebo potvrdenie o zmene konateľa vydané súdom, ktoré spoločnosť zašle na príslušný úrad.

Pri zmene konateľa spoločnosti odporúčame obrátiť sa na odborníka.

Kontaktujte nás

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

Podnikajte.sk Služby