Ako si otvoriť kamennú predajňu, reštauráciu či kaviareň? Povinnosti pri zriadení prevádzkarne a jej uvedení do prevádzky

Informácie o postupe zriadenia prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa spojených so začatím jej fungovania.

Čo sa považuje za prevádzkareň?

V článku „Prevádzkareň“ sme si vysvetlili, čo sa podľa zákona považuje za prevádzkareň, tj. s akými typmi priestorov sú spojené nižšie popísané povinnosti podnikateľa. Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že prevádzkarňou je taký priestor, v ktorom sa vykonáva určitá živnosť (napríklad kamenná predajňa – veľkoobchod a maloobchod, reštaurácia – činnosť reštaurácií a pohostinstiev), zatiaľ čo priestor, ktorý s prevádzkovaním živnosti iba súvisí (napríklad sklad, výdajné miesto, showroom) alebo technické zariadenie (napríklad stánok, pojazdná predajňa, predajný automat) sa za prevádzkareň nepovažujú. V prípade pochybností o tom, či pôjde o prevádzkareň alebo nie, odporúčame konzultáciu so živnostenským úradom.

Aké je postup pri zriadení každej prevádzkarne?

Každý podnikateľ, ktorý si chce zriadiť prevádzkareň, musí (postupne):

 1. Označiť prevádzkareň obchodným menom podnikateľa;
 2. Oznámiť zriadenie prevádzkarne miestne príslušnému živnostenskému úradu, a to najneskôr v deň jej zriadenia;
 3. Oznámiť zriadenie prevádzkarne miestne príslušnému daňovému úradu, a to najneskôr do 30 dní od jej zriadenia (túto povinnosť si možno splniť aj za pomoci jednotného kontaktného miesta),
 4. Požiadať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (tzv. „hygienu“) o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky ešte predtým, než sa v prevádzkarni začne vykonávať podnikateľská činnosť;
 5. Oznámiť zriadenie prevádzkarne na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade najneskôr do 5-15 dní (v závislosti od konkrétnej obce) predtým, než sa v prevádzkarni začne vykonávať podnikateľská činnosť.

Poznámka: Niektoré typy prevádzkarní musia v súvislosti so žiadosťou o stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva vypracovať špecifickú dokumentáciu ako prevádzkový poriadok, sanitačný poriadok alebo dokumentáciu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Aké sú ďalšie povinnosti podnikateľa po zriadení prevádzkarne?

Medzi ďalšie kroky po zriadení prevádzkarne možno v závislosti od typu prevádzkarne zaradiť najmä povinnosť:

 1. Označiť prevádzkareň, v ktorej dochádza k predaju tovaru či služieb spotrebiteľom, nasledujúcimi údajmi:
  1. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa
  2. Meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
  3. Prevádzková doba
  4. Kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o hotel, ubytovňu a pod.
 2. Označiť zamestnancov pracujúcich v prevádzkarni, v ktorej dochádza k predaju tovaru či služieb spotrebiteľom, tak, aby ich bolo možné ľahko odlíšiť od zákazníkov;
 3. Sprístupniť v prevádzkarni, v ktorej dochádza k predaju tovaru či služieb spotrebiteľom, reklamačný poriadok a viesť evidenciu o reklamáciách;
 4. Nahlásiť prevádzkareň, v ktorej dochádza k výrobe, spracovaniu či predaju potravín (napr. reštaurácia) miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (tzv. „veterine“)
 5. Požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (pokiaľ je podnikateľ povinný ju používať);
 6. Sprístupniť v prevádzkarni vzorový pokladničný doklad;
 7. Prijať špecifické protipožiarne opatrenia podľa zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky o požiarnej prevencii.

Jednotlivé z vyššie uvedených povinností môžu sprevádzať určité špecifiká, ktoré opäť odporúčame konzultovať s príslušným úradom alebo odborníkom, ktorý sa danou problematikou zaoberá, napríklad advokátom.

Hlavné zdroje, ktoré upravujú problematiku zriadenia prevádzkarne upravujú

 • §§ 17, 30 a 60 ods. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb., živnostenského zákona
 • § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
 • § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., zákona o obecnom zriadení
 • §§ 15 a 18 zákona č. 250/2007 Z. z., zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon a príloha č. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Zmena v Covid opatreniach od 3.1.2022: otvoria sa reštaurácie

Od 3.1.2022 sa môžu pre verejnosť otvoriť všetky reštaurácie. Aké podmienky musia splniť?

Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?

Prečo prezentovať kaviareň či reštauráciu na sociálnych sieťach?

Pandémia koronavírusu núti prejsť do online sveta aj gastro prevádzky. Sociálne siete im pritom ponúkajú mnohé benefity – aké to sú a vďaka čomu prilákajú nových zákazníkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky