Aké zmeny plánuje vláda pre podnikateľov v rokoch 2014 až 2017?

Aké zmeny plánuje vláda pre podnikateľov v rokoch 2014 až 2017?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vláda SR plánuje zmeny v zdaňovaní príjmov, zmeny v používaní elektronických registračných pokladníc či zmeny v zdaňovaní nehnuteľností.

Národná rada SR schválila Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017, v ktorom popisuje aj pripravované opatrenia v podnikateľskom prostredí.

Vláde Slovenskej republiky sa podarilo dosiahnuť v roku 2013 deficit verejnej správy na úrovni 2,77 % HDP, čo je základom pre vystúpenie Slovenskej republiky z procedúry nadmerného deficitu. Cieľmi Slovenskej republiky v ďalšom období sú konsolidácia verejných financií a dosiahnutie deficitu verejnej správy v roku 2015 vo výške 2,49 % HDP, v roku 2016 vo výške 1,61 % HDP a v roku 2017 je hodnota stanovená na 0,54 % HDP. Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017 popisuje príjmové a výdavkové opatrenia, ktoré sa berú do úvahy aj pri zostavovaní návrhov rozpočtov za dané obdobia.

Príjmové opatrenia:

  • zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti výberu DPH,
  • rozšírenie povinnosti používať elektronické registračné pokladnice (ERP),
  • zavedenie zrážkovej dane na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem a príjmy z predaja kovošrotu,
  • prechod na ročné stropy pri zúčtovaní sociálnych odvodov.

Výdavkové opatrenia:

  • dodatočné opatrenia v rámci reformy ESO (úspory na mzdách a medzispotrebe).

V Programe stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017 sa nekonkrétne uvádza, že vláda Slovenskej republiky sa v ďalšom období sústredí na opatrenia v oblastiach:

  • zdaňovania nehnuteľností (zavedenie minimálnych sadzieb dane v závislosti od lokality a ďalších relevantných charakteristík),
  • zdaňovania príjmov (zrušenie alebo úprava existujúcich daňových výdavkov).

Poznámka: Pri úprave daňových výdavkov môže ísť napríklad o zavedenie limitu pre konkrétny daňový výdavok alebo zavedenie limitu pre základňu pre výpočet daňového výdavku (napr. pri daňových odpisoch), zníženie už existujúcich limitov alebo podmienenie uplatnenia výdavkov.

Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti výberu DPH

Od roku 2012 sa okrem iných aj v oblasti dane z pridanej hodnoty zaviedli opatrenia na zníženie daňových únikov na tejto dani, ktorých využívanie by malo prispieť zvýšeniu úspešnosti výberu DPH. Od 1. septembra 2014 nadobudne účinnosť právny inštitút záväzné stanovisko, ktoré má zabezpečiť právnu istotu daňového subjektu pri uplatňovaní daňových predpisov, napríklad by tomu tak mohlo byť aj v prípade obzvlášť komplikovaných obchodných prípadov z oblasti dane z pridanej hodnoty. V nadväznosti na dosiahnutý deficit verejnej správy za rok 2013 by sa mala znížiť sadzba dane z pridanej hodnoty od roku 2015 na 19 %.

Od roku 2015 nie sú v súčasnosti naplánované zmeny v dani z pridanej hodnoty, ktoré by mali významne zaťažiť platiteľov DPH.

Rozšírenie povinnosti používať elektronické registračné pokladnice (ERP)

Používanie elektronických registračných pokladníc (ERP) na evidenciu tržieb plánuje Vláda Slovenskej republiky rozšíriť aj pre ambulantných všeobecných lekárov, špecialistov, zubárov, do sektora odborných, vedeckých a technických činností a ubytovacích služieb. K úradným dokumentom, ktoré vydávajú súkromné subjekty (napr. notári, právnici, lekári či znalci), sa plánuje zaviesť povinnosť prikladať potvrdenia o platbe (pokladničný blok alebo potvrdenie o elektronickom prevode). Opatrenia majú podporiť boj proti daňovým únikom a plánujú sa zaviesť pravdepodobne od roku 2015.

Zavedenie zrážkovej dane na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem a príjmy z predaja kovošrotu

Dôvodom plánovaného zavedenia zrážkových daní je značný nesúlad medzi údajmi, ktoré zverejňujú farmaceutické firmy, a údajmi od jednotlivých fyzických osôb. Farmaceutické firmy bežne za účelom marketingu, propagácie a hľadania distribučných kanálov svojich liekov poskytujú lekárom peňažné plnenia a nepeňažné plnenia v rôznej podobe (napr. zorganizujú kongres, poskytnú vecný dar). Uvedené plnenia sú pre lekárov zdaniteľnými príjmami a sú súčasťou čiastkového základu dane z ostatných príjmov. Nepriznávanie a nezdaňovanie týchto príjmov sa plánuje vyriešiť ich zdaňovaním zrážkovou daňou 19 %, t. j. lekári by ich nepriznávali v podanom daňovom priznaní. Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017 bližšie nedefinuje ako sa určí zdaniteľný príjem a akým spôsobom sa zrážka vykoná. Zrážkovou daňou 19 % by sa mali zdaňovať aj príjmy z predaja kovošrotu.

Prechod na ročné stropy pri zúčtovaní sociálnych odvodov

Najmä z dôvodu špekulácií zamestnancov a zamestnávateľov sa plánuje zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Mzda alebo prémia vyplatená v jednom mesiaci presahujúca maximálny vymeriavací základ nepodlieha odvodu sociálneho poistenia u zamestnanca ani u zamestnávateľa (s výnimkou úrazového poistenia v prípade zamestnávateľa). V dôsledku optimalizácie na základe neformálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o kumulácii miezd, odmien či prémií dochádza k nižším platbám poistného na účely sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie je jedným zo spôsobov ako zamedziť úniky na odvodoch a zabezpečiť vernejšie „zodvodnenie“ príjmov za celý rok.

Zdroj: Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017 schválený Národnou radou Slovenskej republiky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Rodičovský dôchodok (bonus): otázky a odpovede

Sociálna poisťovňa doplnila odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nového rodičovského dôchodku (bonusu), ktorý sa od roku 2023 zaviedol na Slovensku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky