Novinky z rezortu práce: zmeny v zamestnávaní a podpora sociálneho podnikania od 1. 1. 2023

Vláda 28.9.2022 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti aj novelu zákona o sociálnej ekonomike. Čo všetko sa v prípade schválenia v parlamente zmení?

Vláda SR 28.9.2022 schválila dve novely z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny - novelu zákona o službách zamestnanosti (z. č. 5/2004 Z.z.) a novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.). Obe však ešte budú prerokované v parlamente. Pozrite sa, čo všetko by sa v prípade schválenia národnou radou malo zmeniť od 1.1.2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1.1.2023

Hlavným cieľom tejto novelizácie je zlepšiť reaktívnosť opatrení na zmeny na trhu práce, prispôsobiť ich aplikačnej praxi a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov. Zmena zákona prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest a zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie, ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon zriaďuje Alianciu sektorových rád na nadrezortnom princípe, prináša rozšírenie možností v evidencii uchádzačov o prácu, ako aj zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov.

Aliancia sektorových rád

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriaďuje Alianciu sektorových rád, ktorá monitoruje požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a prenáša tieto nároky trhu práce do systému celoživotného vzdelávania. Nová legislatívna úprava ustanovuje nadrezortnú spoluprácu aliancie a sektorových rád na tripartitnom princípe. V tejto súvislosti bude aliancia zriadená formou záujmového združenia právnických osôb. Účasť zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov na overení potrieb trhu práce je nevyhnutným predpokladom zvýšenia relevancie Národnej sústavy povolaní. Aliancia bude sledovať vývojové trendy a následne formulovať, aké vzdelanie a zručnosti vyžaduje aktuálny a budúci trh. Na tomto základe by mali školy a vzdelávacie inštitúcie nastaviť svoje ponuky tak, aby mladšie generácie študovali to, čo trh práce potrebuje. Stanovy aliancie sektorových rád schvaľovala Vláda SR.

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Novelizácia zákona upravuje definíciu chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na týchto pracovných miestach budú môcť byť zamestnaní len občania so zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Táto zmena sa však nedotkne pracovníkov, ktorí sa zamestnajú v chránených dielňach pred účinnosťou zákona. Chránené dielne majú predovšetkým zamestnávať tých najodkázanejších občanov, ktorí sa nevedia uplatniť na otvorenom trhu práce. Pre občanov so zdravotným znevýhodnením aktuálne MPSVR pripravuje národné projekty s cieľom ich integrácie na otvorenom trhu práce.

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie

Po nadobudnutí účinnosti zákona sa budú môcť uchádzači o zamestnanie zaevidovať na ktoromkoľvek úrade práce, a to bez ohľadu na trvalý pobyt. Následne si budú plniť povinnosti voči tomuto úradu. Do evidencie sa budú môcť zaradiť aj konatelia spoločností v likvidácii. Podľa doterajšej právnej úpravy sa mohli do evidencie zaradiť až po výmaze z Obchodného registra SR. Uchádzačom o zamestnanie sa môže po novelizácii stať aj poslanec obce alebo VÚC, ak jeho príjem z tejto funkcie neprekročil výšku životného minima. Dôležitou zmenou je aj zaradenie matiek a otcov, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku, medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Predlžuje sa aj lehota na zaradenie sa do evidencie zo 7 na 10 dní od skončenia zamestnania, podnikania alebo štúdia.

Aktívne opatrenia na trhu práce

Návrh novely zákona zjednocuje aj systém určovania výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre všetky kraje, vrátane Bratislavského kraja. Výška príspevku sa bude určovať na základe porovnania priemernej miery evidovanej nezamestnanosti okresu s celoslovenským priemerom. Zároveň sa skracuje povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na dva roky po poskytnutí príspevku, z pôvodných troch rokov.

S cieľom zatraktívnenia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe novelizácia upravuje jeho výšku zo 65 % životného minima na plnú sumu životného minima. V oblasti príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o prácu sa navrhuje zaviesť jednotné podmienky pre všetkých zamestnávateľov, vrátane obcí a krajov.

Zamestnávanie cudzincov

Novela zjednodušuje aj prístup, ale najmä zotrvanie, štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v SR. Ruší podmienku ich zamestnávania len na pracovných miestach v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. V prípade obnovenia pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto u toho istého zamestnávateľa sa nebude vykonávať tzv. test trhu práce. Zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, ale bude postačovať, ak voľné pracovné miesto nahlási úradu práce najneskôr v deň podania žiadosti cudzinca o obnovenie prechodného pobytu. Zároveň cudzinec bude môcť vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Takáto úprava umožní udržanie kvalifikovanej pracovnej sily v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce najmä v nedostatkových povolaniach napríklad v zdravotníctve.

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch od 1.1.2023

Zámerom novely je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania. Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sú organizované nezávisle od štátnych orgánov a ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Návrh novely zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na otvorenom trhu práce.

Novela taktiež zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré na rozdiel od bežných podnikov kladú dôraz na posilňovanie rodinných hodnôt. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s účelom tvorby zisku, ale môže mať i vyšší zámer s úmyslom rozvoja rodinného prostredia a kvality rodinného života.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky