Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Predkladaná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov alebo novela zákona, resp. zákon o dani z príjmov“) má prispieť k zvýšeniu atraktivity podnikateľského prostredia znížením administratívnej záťaže pre podnikateľov a eliminovať daňové úniky. Novela zákona prináša najmä nasledujúce zmeny.

Zmena daňovej evidencie a previazanie niektorých častí s evidenciou na účely paušálnych výdavkov

Novelou zákona o dani z príjmov sa zjednocuje forma vedenia preukázateľných výdavkov daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 až ods. 4 zákona o dani z príjmov prostredníctvom daňovej evidencie. V tejto súvislosti sa ruší osobitná forma evidencie pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 3 (z prenájmu nehnuteľností) a daňová evidencia, ktorú v súčasnosti upravujú § 6 ods. 14 a 15 (daňová evidencia pre účel uplatnenia preukázateľných daňových výdavkov, ktorú môžu viesť daňovníci s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu). Daňovú evidenciu, definovanú v predkladanej novele zákona o dani z príjmov bude môcť viesť každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a to bez obmedzenia vykonávať danú činnosť samostatne (môže zamestnávať zamestnancov) a bez veľkostného obmedzenia dosiahnutých príjmov (výnosov) v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období (v súčasnosti príjmy (výnosy) nesmú presiahnuť 170 000 eur).

Evidencia na účely uplatňovania paušálnych výdavkov (evidencia o príjmoch, zásobách a pohľadávkach) sa novelou zákona o dani z príjmov prepája s vybranými položkami „novej“ daňovej evidencie. Daňovníci, ktorí budú uplatňovať paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov budú povinní po nadobudnutí účinnosti predkladanej novely zákona o dani z príjmov viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (príjmy zahrňované do základu dane a príjmy nezahrňované do základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov podľa § 10 zákona o účtovníctve,
  • zásobách a pohľadávkach.

Postupné znižovanie vstupnej ceny motorového vozidla pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca zo závislej činnosti

V súčasnosti je nepeňažným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti aj suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Novelou zákona o dani z príjmov sa navrhuje zohľadňovať pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca opotrebenie poskytnutého motorového vozidla a to znížením vstupnej ceny vozidla. Nepeňažný príjem zamestnanca by sa na základe navrhovanej zmeny mal vypočítať:

  • v prvom roku odpisovania vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla,
  • v ďalších rokoch vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla každoročne zníženej o 12,5 %.

V prípade schválenia navrhovanej zmeny sa v zmysle prechodného ustanovenia tento postup použije prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca za január 2014 aj vtedy, ak zamestnanec v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach používal toto motorové vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účely.

Oslobodenie príjmov z cien alebo výhier

Navrhuje sa zdaňovať len tú časť príjmov z cien alebo výhier, ktorá presahuje hranicu oslobodenia od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov. Od dane sú oslobodené ceny alebo výhry neprevyšujúce sumu 350 eur.

Priebežné zahrnovanie neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti do základu dane

Ak uplynie lehota splatnosti záväzku a daňovník záväzok alebo jeho časť neuhradí bude podľa navrhovaných zmien povinný (okrem napríklad daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, daňovníka uplatňujúceho paušálne výdavky, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) zvýšiť základ dane od 20 % až do 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od doby, ktorá uplynula od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti. Súčasne sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré upravujú zníženie základu dane v prípade úhrady, premlčaniu alebo zániku záväzku. Pri zahrňovaní záväzkov po lehote splatnosti do základu dane sa v prípade schválenia novely zákona o dani z príjmov aplikujú rovnaké podmienky ako pri zahrňovaní pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane.

Zrušenie oznamovacích povinností od roku 2014

Novelou zákona o dani z príjmov sa navrhuje zrušiť:

  • oznamovaciu povinnosť v dôsledku uskutočnenia úhrad zdaniteľného príjmu v hotovosti za kalendárny rok (§ 49a ods. 8, tzv. „bonzácky paragraf“) z dôvodu nadbytočnosti v súvislosti s prijatím zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti ako aj v nadväznosti na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov (daňovníkov),
  • oznamovaciu povinnosť o začatí a ukončení nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených záväzkov do základu dane z dôvodu zníženia administratívnej záťaže podnikateľov (daňovníkov); rozhodnutie o zahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane sa vyznačí v daňovom priznaní.

Pokuta za nevystavenie a nedoručenie potvrdenia o príjme a za nepodanie, resp. oneskorené podanie prehľadu

Podľa súčasne platnej legislatívy ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevystavil potvrdenie o zdaniteľnej mzde podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov a nedoručil ho zamestnancovi v ustanovenej lehote nebol sankcionovaný. Rovnako nebol zamestnávateľ pokutovaný ani za nepodanie, resp. oneskorené podanie prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov.  Novelou zákona o dani z príjmov sa zavádza pokuta zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ak:

  • nevystaví a nedoručí potvrdenie o zdaniteľnej mzde v ustanovenej lehote vo výške 15 eur za každého  takéhoto zamestnanca,
  • podá po lehote alebo nepodá vôbec prehľad podľa § 39 ods. 9 písm. a) vo výške 10 eur.


Prehľad číselných údajov, ktoré sa navrhujú v novele zákona o dani z príjmov zaokrúhliť a budú platné od 1. januára 2014 v prípade schválenia novely v predkladanom znení

Položka do 31. 12. 2013 (v EUR) od 1. 1. 2014 (v EUR)
Maximálna výška odpisu pohľadávky alebo jej nesplatenej časti uznaná ako daňový výdavok 331,94 332
Maximálna výška príspevku z nepovinného členstva ako daňový výdavok 66 387,84 66 388
Daňový výdavok za jeden reklamný predmet 16,60 17
Limitná suma pre platenie mesačných preddavkov na daň u fyzických osôb aj právnických osôb 16 596,96 16 600
Limitná suma pre platenie štvrťročných preddavkov na daň u právnických osôb 1 659,70 2 500
Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania/znížený o sumu daňového bonusu 3,32 5
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 17
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 3,32 5
Minimálny podiel zaplatenej dane poskytnutý daňovníkom, fyzickou osobou, určenému prijímateľovi 3,32 3
Minimálny podiel zaplatenej dane poskytnutý daňovníkom, právnickou osobou, určenému prijímateľovi 8,30 8
Povinnosť zverejniť  presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu (súhrn podielov zaplatenej dane) v Obchodnom vestníku, ak presahuje 3 319,39 3 320

Od 1. 1. 2014 by sa mala hranica pre platenie mesačných a štvrťročných preddavkov pre právnické osoby a fyzické osoby zjednotiť. V súvislosti s platením preddavkov na daň z príjmov pre právnické osoby, ktoré vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa novelou zákona o dani z príjmov navrhuje zjednotenie spôsobu zisťovania a výpočtu preddavkov s ostatnými právnickými osobami (daňovníkmi). Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov sa bude zisťovať podľa skutočnej daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní, aj keď boli daňovníkmi len časť zdaňovacieho obdobia. Navrhovanou novelou zaniká povinnosť dopočítania daňovej povinnosti za celé zdaňovacie obdobie, resp. platenie preddavkov na daň z príjmov na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní.

Výdavky na spotrebované pohonné látky pri pracovných cestách v paušálnej výške

Podľa novely zákona o dani z príjmov bude mať daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 (fyzická osoba podnikateľ), ak využije na pracovnú cestu vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, možnosť výberu spôsobu uplatňovania výdavkov vynaložených na nákup pohonných látok:

  • vo výške preukázateľne vynaložených výdavkov na nákup pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu, pričom je daňovník povinný viesť evidenciu jázd z pracovných ciest, alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, pričom daňovník nemusí viesť evidenciu jázd z pracovných ciest.

Účinnosť predloženej novely zákona o dani z príjmov sa navrhuje v celom jej rozsahu od 1. januára 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky