Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela daňového poriadku“, resp. „daňový poriadok“), ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky z vlastného podnetu. Ambíciou iniciatívneho návrhu novely daňového poriadku je vytvoriť lepšie a atraktívnejšie podnikateľské prostredie, zefektívniť správu daní a pokračovať v procese znižovania administratívnej záťaže podnikateľov. Novela daňového poriadku prináša tieto hlavné zmeny a doplnenia.

Odstránenie daňového subjektu zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie (výmaz z „čiernej listiny“)

V takzvanej „čiernej listine“ sú zverejňovaní v zmysle § 52 ods. 6 daňového poriadku platitelia DPH, u ktorých nastali skutočnosti podľa § 81 ods. 4 psím. b) bod 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, na základe ktorých môže daňový úrad zrušiť registráciu pre daň (DPH). Predložená novela daňového poriadku ustanovuje podmienky, ktoré ak platiteľ DPH splní bude z tohto zoznamu vymazaný. Platiteľ DPH bude zo zoznamu potenciálne daňovo (z hľadiska DPH) rizikových subjektov vymazaný finančným riaditeľstvom, ak odpadnú dôvody, na základe ktorých bol v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň (DPH), a súčasne počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov:

  • neporušil povinnosti pri daňovej kontrole,
  • neporušil povinnosť podať daňové priznanie,
  • neporušil povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,
  • bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne.

Platiteľ DPH bude z „čiernej listiny“ vymazaný aj v prípade, ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva

Novelou daňového poriadku sa má zaviesť inštitút záväzného stanoviska a tak zvýšiť právnu istotu daňového subjektu (podnikateľa) a jednotnosť výkladov všeobecne záväzných právnych noriem (daňových zákonov). Finančné riaditeľstvo SR bude vydávať na požiadanie daňového subjektu odplatné záväzné stanovisko k uplatneniu osobitných predpisov. Ku ktorým osobitným predpisom bude záväzné stanovisko vydávané ustanoví Ministerstvo financií SR všeobecným záväzným právnym predpisom. Záväzné stanovisko bude vydávané len v rozsahu slovenských právnych predpisov a vo vzťahu k plánovaným (budúcim) obchodným prípadom. Predpokladá sa, že tento nový inštitút bude využívaný pri obchodných prípadoch väčšieho charakteru vzhľadom na výšku úhrady za vydané stanovisko. Daňový subjekt (podnikateľ) bude povinný zaplatiť úhradu už pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Výška úhrady bude závisieť od sumy obchodného prípadu, počtu právnych predpisov, ku ktorých uplatňovaniu daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko a od skutočnosti, či ide o opakované obchodné prípady, najmenej však 4 000 eur a najviac 30 000 eur.

Preúčtovanie platby omylom uhradenej na účet iného daňového subjektu

Ak daňový subjekt uhradí svoj daňový záväzok voči daňovému úradu na nesprávny účet (napr. na účet iného daňového subjektu, uvedie nesprávny variabilný symbol), daňový úrad na žiadosť daňového subjektu túto platbu preúčtuje na správny účet prislúchajúci daňovému subjektu, ktorý platbu uskutočnil. Daňový subjekt musí preukázať, že platbu uhradil na nesprávny účet omylom. Za deň úhrady sa podľa novely daňového poriadku bude považovať deň prvotnej uhradenej platby. Z toho dôvodu nebude daňový subjekt sankcionovaný. V zmysle prechodného ustanovenia sa možnosť preúčtovania platby podľa navrhovanej novely daňového poriadku použije na platby vykonané po 31. decembri 2013.

Vypustenie niektorých údajov v žiadosti o registráciu

Ak bude novela daňového poriadku schválená v predkladanom znení, fyzické a právnické osoby už nebudú v žiadosti o registráciu povinné uvádzať hlavný predmet činnosti. K zníženiu administratívnej náročnosti má prispieť vypustenie povinnosti právnickým osobám uvádzať štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu v daňových veciach konať.

Úprava ustanovení o daňovom tajomstve

Za porušenie daňového tajomstva sa nebude považovať zverejnenie údajov o daňovom subjekte, ktorý porušil ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Cieľom je informovať verejnosť o daňových subjektoch, ktoré porušujú právne predpisy a účinnejšie odhaľovanie daňových únikov. Podľa navrhovanej novely daňového poriadku budú na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR sprístupnené aj pridelené čísla účtov daňových subjektov.

Účinnosť predloženej novely daňového poriadku sa navrhuje od 1. januára 2014. Pre ustanovenia, ktoré upravujú novozavedený inštitút záväzného stanoviska sa navrhuje účinnosť od 1. septembra 2014.

Zmeny v predloženom návrhu sme zosumarizovali v článku Zmeny v daňových zákonoch od roku 2014 schválené vládou

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky