E-shopy čakajú v roku 2014 vážne legislatívne zmeny

Aké zmeny prináša návrh nového zákona pre predávajúceho (e-shop) a spotrebiteľa? Prinášame desať najdôležitejších.

Do Národnej rady SR bol predložený návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh nového zákona prináša viacero zmien a jeho definitívne znenie bude schválené v priebehu nasledujúcich týždňov. V prípade, že tento návrh zákona parlament podporí, nadobudne účinnosť 13. júna 2014 a úplne sa ním zruší súčasne platný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Najdôležitejšie zmeny nového zákona v oblasti e-shopov sa týkajú nasledujúcich bodov:

 1. spresnenie povinných informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku;
 2. predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. formulár na odstúpenie od zmluvy;
 4. rozšírenie prípadov, kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť;
 5. predávajúci uhradí spotrebiteľovi len najlacnejší spôsob doručenia;
 6. povinné tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby;“
 7. zákaz predvolene zaškrtnutých políčok v návrhu zmluvy alebo objednávky;
 8. povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok zamietnutia reklamácie;
 9. spotrebiteľ nezaplatí viac ako sú skutočné náklady konkrétneho spôsobu platby;
 10. zákaz kontaktného telefónneho čísla predávajúceho so zvýšenou tarifou.

1. Spresnenie povinných informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku

Návrh zákona spresňuje povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy prostredníctvom e-shopu. Ide najmä o povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o kontaktných údajoch predávajúceho v podobe telefónneho čísla, faxu, e-mailovej adresy, ak ich má. Ďalej je povinnosťou predávajúceho vopred informovať spotrebiteľa o akýchkoľvek podmienkach, na základe ktorých bude spotrebiteľ povinný zaplatiť zálohu, poskytnúť preddavok alebo inú finančnú zábezpeku vrátane podmienky, keď dochádza k zablokovaniu určitej sumy na bankovom účte spotrebiteľa. Po novom bude musieť predávajúci v prípade nezhody vedieť aj dokázať, že si riadne splnil svoje informačné povinnosti pred uzavretím zmluvy prostredníctvom e-shopu a spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť.

2. Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy pri nákupe v e-shope

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy pri nákupe prostredníctvom e-shopov na štrnásť kalendárnych dní (v súčasnosti je to sedem dní). Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Uvedená lehota však platí v prípade, ak si predávajúci riadne splnil svoju informačnú povinnosť a oboznámil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy a všetkých súvisiacich podmienkach. Inak sa táto lehota predlžuje. V tejto lehote je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Zákon garantuje spotrebiteľom takéto právo, pretože pri predaji cez e-shop nemôže spotrebiteľ tovar zakúpený na diaľku vidieť, otestovať, zistiť jeho povahu, vlastnosti a fungovanie v takom rozsahu ako pri nákupe v kamennej predajni.

3. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Nový zákon v záujme zjednodušenia postupu spotrebiteľa pri uplatňovaní práva na odstúpenie ustanovuje formulár na odstúpenie od zmluvy - je aj prílohou predkladaného zákona. Spotrebiteľ môže tento formulár použiť ako jeden zo spôsobov na uplatnenie svojho práva. Predávajúci je tento formulár povinný poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy a predvyplniť ho svojimi identifikačnými údajmi. Svoje právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť napríklad aj tak, že si formulár, ktorý mu poskytol predávajúci, vytlačí a odošle poštou, e-mailom alebo využije jeho elektronické vyplnenie na internetovej stránke e-shopu. Ak spotrebiteľ využije poslednú z uvedených možností, je predávajúci povinný potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

4. Rozšírenie prípadov, kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť

Nový zákon taxatívne vymenúva aj prípady, kedy nie je možné od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu odstúpiť a rozširuje ich o nové možnosti. Ide predovšetkým o také prípady, kedy by bolo vrátenie predmetu zmluvy objektívne nevýhodné pre predávajúceho a bola by značne sťažená možnosť predať predmet zmluvy inému spotrebiteľovi.

Medzi nové prípady, kedy nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy patria napríklad:

 • predaj tovaru, ktorý je vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad dodávky paliva);
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu (napríklad značkové víno);
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (napríklad naliehavá oprava elektrospotrebiča, kde musel predávajúci navštíviť spotrebiteľa);
 • poskytnutie ubytovacích služieb, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a predávajúci sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (napríklad rezervácia hotela, rekreačnej chaty, športové alebo kultúrne podujatia);
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (napríklad nákup elektronickej knihy priamo sťahovanej z internetu).

5. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi len najlacnejší spôsob doručenia

Predávajúci je pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu povinný vrátiť spotrebiteľovi okrem všetkých platieb, ktoré od neho prijal v súvislosti s touto zmluvou aj náklady na dopravu a dodanie tohto tovaru k predávajúcemu. V súvislosti s nákladmi na prepravu nový zákon hovorí, že predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ. Napríklad ak si spotrebiteľ zvolí expresné doručenie tovaru do 24 hodín v sume 10,- eur a predávajúci mu ponúkol bežný a prijateľný spôsob doručenia v sume 5,- eur, predávajúci mu vráti len 5,- eur a zvyšných 5,- eur bude pre spotrebiteľa dodatočný náklad, ktorý mu nebude uhradený.

6. Povinné tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“

Počnúc účinnosťou nového zákona budú musieť predávajúci zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že je oboznámený so skutočnosťou, že odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar alebo službu. Ak sa objednávka odosiela stlačením tlačidla na internetovej stránke predávajúceho, toto tlačidlo musí byť označené slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo inou obdobnou formuláciou. Dôležité je, aby toto slovné spojenie vyjadrovalo skutočnosť, že odoslanie objednávky predstavuje záväzok zaplatiť cenu. Cieľom je, aby spotrebiteľ mohol určiť moment, od ktorého preberá záväzok zaplatiť cenu a tiež aby porozumel záväzku, ktorý mu vznikne pred odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu. Ak si túto povinnosť predávajúci nesplnil, spotrebiteľ môže namietať oprávnenosť nároku predávajúceho na zaplatenie ceny.

Článok pokračuje pod reklamou

7. Zákaz predvolene zaškrtnutých políčok v návrhu zmluvy alebo objednávky

Nový zákon ustanovuje, že od spotrebiteľa nemožno požadovať iné úhrady ako za hlavný predmet plnenia (predajná cena výrobku alebo služby) a náklady na jeho dodanie, dopravu a poštovné bez jeho aktívneho súhlasu pred uzatvorením zmluvy alebo odoslaním objednávky. Za účelom získania tohto súhlasu s dodatočnými platbami predávajúci spotrebiteľovi v akejkoľvek časti návrhu zmluvy alebo objednávky nesmie ponúkať predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje aktívny úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. V praxi ide o vopred zaškrtnuté políčka, ktoré zaväzujú spotrebiteľa k plneniu za dodatočnú službu alebo tovar. Po novom by sa tak nemalo stať, že si napríklad spolu s objednávaním dovolenky v dôsledku prehliadnutia omylom zakúpite aj cestovné poistenie.

8. Povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok zamietnutia reklamácie

Mnohokrát doklad o vybavení reklamácie neobsahuje dostatočne jasné vyjadrenie predávajúceho na základe akých skutočností zistených odborným posúdením mu bola zamietnutá reklamácia a dochádza tak k viacerým nezhodám. V návrhu nového zákona sa počíta aj s povinnosťou predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie. Toto potvrdenie musí byť spotrebiteľovi poskytnuté najneskôr do štrnástich dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenia musí obsahovať podstatné náležitosti, inak sa naň neprihliada a tým pádom neexistuje dôvod na zamietnutie reklamácie.

Odborné posúdenie musí povinne obsahovať:

 • identifikáciu osoby, ktorá ho vykonala;
 • presnú identifikáciu posudzovaného produktu;
  • popis stavu produktu;
  • výsledok posúdenia;
 • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

9. Spotrebiteľ nezaplatí viac ako sú skutočné náklady konkrétneho spôsobu platby

Predávajúcemu sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa ďalšie poplatky v súvislosti s použitým platobnej karty, elektronického bankovníctva alebo za využitie iného spôsobu platby (napríklad platba v hotovosti) vo výške prevyšujúcej skutočné náklady predávajúceho súvisiace s použitím tohto spôsobu platby. Znamená to, že spotrebiteľ pri použití akéhokoľvek spôsobu platby nezaplatí viac ako sú skutočné náklady predávajúceho v súvislosti s týmto spôsobom platby. Praktickým príkladom je, že kuriérska služba si za manipuláciu s hotovosťou pri dobierke spravidla účtuje extra poplatok navyše. V praxi preto predávajúci uprednostňovali platbu prostredníctvom účtu a znevýhodňovali platbu v hotovosti uvalením dodatočných poplatkov za takýto spôsob platby nad skutočné náklady. Počnúc účinnosťou nového zákona to už nebude možné a spotrebiteľ zaplatí najviac skutočné náklady predávajúceho spojené s konkrétnym spôsobom platby.

10. Zákaz kontaktného telefónneho čísla predávajúceho so zvýšenou tarifou

Zakazuje sa tiež prevádzkovať zo strany predávajúceho telefónne číslo so zvýšenou tarifou, na ktorom ho môže spotrebiteľ kontaktovať v súvislosti so zmluvou uzatvorenou prostredníctvom e-shopu, predovšetkým z dôvodu nesprávneho účtovania ceny, uplatnenia reklamácie alebo nedostatočného plnenia. Spotrebiteľ by mal tak platiť za hovor na takéto číslo iba cenu, ktorú by platil pri volaní na linku rovnakého druhu.

Prečítajte si aj článok o aktuálne platnej právnej úprave týkajúcej sa e-shopov.

Prečítajte si aj článok so sumárom schválených zmien, ktoré e-shopy čakajú od 13. 06. 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky