Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osôb (typ A a typ B) za rok 2013 (návrh)

Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osôb (typ A a typ B) za rok 2013 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) od 1. januára 2013 (resp. v roku 2013) vyvolali potrebu úpravy daňových priznaní k dani z príjmov. Vzory daňových priznaní ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením (MF SR) a zverejňujú sa v Zbierke zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia MF SR, ktorým sa aktualizujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Medzirezortné pripomienkové konanie sa ukončí 14. 10. 2013 a návrh opatrenia bude postúpený na rokovanie vlády.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2014 (za rok 2013) typ A a B

V predložených vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby sa spoločne pre typ A a typ B navrhuje:

  • Uvádzať kontaktné údaje v rozsahu číslo telefónu a email alebo fax len jedenkrát. Ak podáva daňové priznanie daňovník sám, uvedie svoje číslo telefónu a email alebo fax. Ak podáva daňové priznanie napr. zákonný zástupca (rodič) za svoje neplnoleté dieťa, primárne sa uvedú uvedené kontaktné údaje zákonného zástupcu alebo po dohode s daňovníkom (neplnoletým dieťaťom) jeho kontaktné údaje.

Poznámka: Priamo v návrhu vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A nie je uvedená poznámka, akým spôsobom vypĺňať uvedené kontaktné údaje. Vyplýva to z návrhu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, ktoré takúto poznámku (spresnenie) obsahuje.

  • Možnosť uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane, v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov (zákon č. 252/2012 Z. z.) účinnou od 1. 1. 2013. Za rok 2013 je možné znížiť základ dane o tieto príspevky maximálne v sume 943,20 eur.
  • V súvislosti s výplatou daňového preplatku, daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie na bankový účet sa v jedenástom, resp. pätnástom oddiele dopĺňajú údaje o IBAN a BIC/SWIFT kóde banky.
  • Daňovníci, ktorí budú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B priznávať aj príjmy zo zahraničia, sú povinní vyplniť aj údaje o zdroji týchto zahraničných príjmov.  V preloženom návrhu vzoru daňových priznaní v oddiele XI. (pre typ A) a oddiele XIV. (pre typ B), ktoré slúžia na osobitné záznamy daňovníka, by mali pribudnúť samostatné riadky a stĺpce, kde sa budú uvádzať údaje ako kód štátu, štát, druh príjmu, príjmy a výdavky v závislosti od typu daňového priznania.

Poznámka: Text príslušných oddielov v predložených návrhoch vzorov daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A aj typ B) odkazuje osobu, ktorá podáva daňové priznanie, pri vyplňovaní údajov o kóde štátu na vyhlášku Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín. V súčasnosti je však predmetná vyhláška zrušená od 1. 4. 2012 vyhláškou Štatistického úradu č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú kódy vybraných štátov.

Krajina Predpis číslo
377/2010 Z. z. 112/2012 Z. z.
Česko 203 203
Írsko 372 372
Nórsko 578 578
Rakúsko 040 040
Taliansko 380 380
USA 840 840
Spojené kráľovstvo 826 826

Vzory návrhov daňových priznaní, ktoré boli predložené do medzirezortného pripomienkového konania si môžete stiahnuť a pozrieť na týchto odkazoch; typ A a typ B.

Schválené vzory daňových priznaní za rok 2013 nájdete tu.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2014 (za rok 2013) typ B

V predloženom vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B sa osobitne pre tento typ navrhuje:

  • Daňovníci, ktorí vedú na účely uplatňovania preukázateľných (skutočne zdokladovaných) výdavkov daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov a daňovníci, ktorí uplatňujú výdavky percentom z úhrnu príjmov (paušálne výdavky), pričom sú povinní viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 poslednej vety zákona o dani z príjmov budú v daňovom priznaní uvádzať údaje o majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch v samostatných tabuľkách. Podľa predložených návrhov vzorov daňových priznaní sa budú požadovať údaje na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci zdaňovacieho obdobia (pre rok 2013 k 1. 1. 2013 a k 31. 12. 2013). Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky bude uvádzať údaje len v rozsahu zásob a pohľadávok. Ak daňovník vedie daňovú evidenciu, nemusí zostavovať účtovnú závierku a daňový úrad nemá prehľad o majetkovej situácii daňovníka. Takto získa daňový úrad podrobnejšie informácie o činnosti daňovníka.
  • V dôsledku zmien v zdaňovaní výnosov (príjmov) z dlhopisov v roku 2013, sa výnosy (príjmy) z dlhopisov, resp. štátnych dlhopisov zahrnujú do čiastkového základu dane z kapitálového majetku. Tabuľka č. 2 daňového priznania sa rozširuje o dva riadky (8 a 9). Podrobnejšie informácie k tejto problematike nájdete v článku Zdaňovanie výnosov z dlhopisov (hypotekárnych záložných listov) za rok 2013.
  • Za účelom podrobnejšieho sledovania umorovania daňovej straty, o ktorú je možné znížiť základ dane, sa navrhuje v predloženom vzore daňového priznania typ B osobitne uvádzať uplatňovanie daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie do 31. 12. 2011 (ktorú možno odpočítať aj od základu dane z pasívnych príjmov, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov) a uplatňovanie daňovej straty vykázanej po 31. 12. 2011 (ktorú možno odpočítať len od základu dane z aktívnych príjmov). Pozor však treba dávať na limitovanú lehotu umorovania daňovej straty (§ 30 zákona o dani z príjmov účinný pre dané obdobie).
  • Do celkovej dane na úhradu vstúpi aj daň z podielov na zisku (dividend) za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. 12. 2003, o ktorých vyplatení rozhodlo valné zhromaždenie po 31. 12. 2012. Tieto dividendy tvoria samostatný základ dane a zdaňujú sa 15 % sadzbou dane. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje rozšíriť vzor tlačiva daňového priznania typ B o Prílohu 2, ktorá upravuje postup výpočtu dane z príjmov z dividend za splnenia vyššie uvedených podmienok.
  • Taktiež sa navrhuje v Prílohe 1 na účely sociálneho a zdravotného poistenia podrobnejšie členenie zaplateného poistného v súvislosti so závislou činnosťou a podrobnejšie členenie zaplateného poistného v súvislosti s podnikaním a/alebo samostatnou zárobkovou činnosťou.

Schválené vzory daňových priznaní za rok 2013 nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky