Zdaňovanie výnosov z dlhopisov (hypotekárnych záložných listov) za rok 2013

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov (hypotekárnych záložných listov) za rok 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2013 sa výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok vyňali z príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou so sadzbou dane vo výške 19 %. Fyzické osoby (podnikatelia, občania – nepodnikatelia) ich zdania v daňovom priznaní ako príjmy z kapitálového majetku a právnické osoby musia zahrnúť do základu dane za zdaňovacie obdobie. Následkom toho sa konečný čistý príjem fyzických osôb zníži o povinné odvody do zdravotnej poisťovne a prípadne o daň až do výšky 25 %, z tej časti základu dane (vrátane kapitálových príjmov), ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2013 sumu základu dane z príjmov, ktorá presiahne 34 401,74 €). Právnické osoby budú výnosy (nielen) zo štátnych dlhopisov za rok 2013 zdaňovať 23 % sadzbou dane, s výnimkou napríklad daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie.

Ďalšou nepriamou novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnou od 1. júla 2013 (zákonom č. 135/2013 Z. z.) sa úpravou docielila povinnosť zahrnúť do základu dane v daňovom priznaní výnosy zo všetkých dlhopisov (nielen so štátnych dlhopisov). Do základu dane z príjmov sa tak v roku 2013 budú zahŕňať napríklad aj príjmy z hypotekárnych záložných listov, podnikových (korporátnych) dlhopisov alebo komunálnych dlhopisov.

 

Príklad zdaňovania výnosov z dlhopisov (hypotekárnych záložných listov) v roku 2013

Aký dopad na príjmy fyzických a právnických osôb prinesú zmeny zdaňovania výnosov z dlhopisov v roku 2013 je uvedené v nasledujúcom príklade.

Príklad: Daňovník nakúpil v roku 2012 emisiu hypotekárnych záložných listov (HZL), z ktorej polročne inkasuje výnos 1 000 eur (jún a december 2013).

Tabuľka č. 1

Fyzická osoba Hrubý výnos z HZL v € Sadzba dane v % Sadzba poistného v % Zaplatené poistné Daň z príjmov v € Čistý príjem v €
  A B C D E F
vyplatené do 1. júla 2013 1 000 19 - - 190 810
vyplatené od 1. júla 2013 1 000 19 14 140 163,40 696,60


V dôsledku zmeny v zdaňovaní výnosov (príjmov) z dlhopisov (hypotekárnych záložných listov) od 1. 7. 2013 sa zníži čistý príjem fyzickej osoby o 113,4 eura (rozdiel súm v stĺpci F). Ide o zjednodušený výpočet. Daňovníci (zamestnanci), ktorí budú mať príjem zo závislej činnosti (pracovného pomeru) aj príjem z dlhopisov (v prvom polroku len zo štátnych, v druhom polroku už z akýchkoľvek dlhopisov), budú povinní podať daňové priznanie typu B, v ktorom zdania celkové príjmy. Fyzické osoby, ktoré podnikajú (živnostníci, advokáti, lekári) si od roku 2012 môžu o daňovú stratu znížiť len základ dane z aktívnych príjmov (podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti). Príjmy z dlhopisov si o daňovú stratu nemôžu znížiť.

Výdavky na zdravotné poistenie sa môžu uplatniť až neskôr. Od 1. januára 2013 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (zákonom č. 395/2012 Z. z.) implementovala možnosť pre fyzické osoby uplatniť ku príjmom z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) výdavky na zdravotné poistenie. Výdavky na zdravotné poistenie súvisiace s výnosmi (príjmami) z dlhopisov však nie sú daňovníkom (fyzickou osobou) uhradené v rovnakom zdaňovacom období ako boli vyplatené príjmy. Daňovník ich uhradí až v nasledujúcom kalendárnom roku po vykonaní ročného zúčtovania poistného. Z toho dôvodu nemôže daňovník uplatniť výdavky na poistné v daňovom priznaní v zdaňovacom období, v ktorom bol príjem z dlhopisov daňovníkovi vyplatený.

Povinne platené poistné na verejné zdravotné poistenie daňovník (fyzická osoba) uplatní ako daňový výdavok podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie (v tomto prípade za rok 2013) alebo toto poistné zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené, ak je pre neho tento postup výhodnejší. Pri príjmoch z kapitálového majetku nemôže daňovník (fyzická osoba) vykázať daňovú stratu, a síce, ak by nemal v nasledujúcom kalendárnom roku príjmy z dlhopisov, ktoré je povinný zdaniť v daňovom priznaní (rovnaký druh príjmov), musí podať dodatočné daňové priznanie.

Tabuľka č. 2

Právnická osoba (napr. s. r. o.) Výnosy z HZL v € Sadzba dane v % Daň z príjmov v € Zdanený zisk (čistý zisk) v €
  A B C = A x B D = A - C
Rok 2012 2 000 19 % 380 1 620
Rok 2013 2 000 23 % 460 1 540

Pre zjednodušenie je v tabuľke uvedená len časť výsledku hospodárenia tvorená výnosmi z hypotekárnych záložných listov. V dôsledku zvýšenia sadzby dane z príjmov pre právnické osoby z 19 % na 23 % sa ich čistý zisk z dlhopisov zníži, v uvedenom konkrétnom prípade o 80 eur (rozdiel súm v stĺpci D). Právnická osoba (napr. s. r. o.) daň platiť nebude v prípade, ak vykáže daňovú stratu. O túto si môže v budúcnosti znížiť základ dane, vrátane výnosov z dlhopisov.

Navrhované zdaňovanie výnosov z hypotekárnych záložných listov od roku 2014

V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona o dani z príjmov (schválená vládou), podľa ktorej by sa v prípade schválenia tejto novely aj parlamentom, výnosy (príjmy) z hypotekárnych záložných listov zdaňovali od roku 2014 zrážkovou daňou vo výške 19 %. Výnos (príjem) by sa považoval za vysporiadaný a neuvádzal by sa v daňovom priznaní fyzických osôb a právnických osôb. V prípade fyzických osôb by sa daňovo-odvodové zaťaženie výnosov z hypotekárnych záložných listov vrátilo na úroveň prvého polroku v tabuľke číslo 1 a daňové zaťaženie v prípade právnických osôb na úroveň roku 2012 v tabuľke číslo 2. Upozorňujeme, že navrhovaná zmena sa dotýka len hypotekárnych záložných listov a výnosy (príjmy) z ostatných typov dlhopisov sa budú zdaňovať v daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky