Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2019

Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2019?

Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.

Živnosť predstavuje podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (tzv. živnostenské podnikanie). V praxi ide o najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie, a to pre fyzickú osobu (živnostník) i osobu právnickú (napr. s.r.o.). Podmienky tohto typu podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako právnická osoba je jedným z druhov obchodných spoločností. Konkrétne ide o kapitálovú obchodnú spoločnosť typickú najmä pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie. Okrem podnikania však môže byť založená aj na iný účel (napr. na vykonávanie záujmovej činnosti). Podmienky podnikania prostredníctvom s.r.o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Je v roku 2019 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?  

Najmä začínajúci podnikatelia si často kladú otázku, či sa im viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie založenie živnosti. Kritérií na rozhodnutie môže byť viacero – dĺžka a cena založenia, ručenie, vedenie účtovníctva a v neposlednom rade aj dane a odvody.

Čo je výhodnejšie v roku 2021, živnosť alebo s.r.o.? Aké kritéria zvažovať pri rozhodovaní? Viac nájdete v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021.

Založenie živnosti a s.r.o. (vznik podnikania)

Živnosť: Založenie trvá len pár dní, zvyčajne dva až štyri pracovné dni. Živnostník musí spĺňať všeobecné podmienky (vek nad 18 rokov,  spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) a pri remeselnej a viazanej živnosti aj osobitné podmienky (odborná spôsobilosť a prax). Založenie živnosti zahŕňa len získanie živnostenského oprávnenia.

Výška poplatku je za každú:

  • voľnú živnosť 5 eur (0 eur pri elektronickom ohlásení),
  • remeselnú živnosť 15 eur (7,50 eur pri elektronickom ohlásení) a
  • viazanú živnosť 15 eur (7,50 eur pri elektronickom ohlásení).

Živnostník podniká pod svojím menom, ku ktorému môže pridať dodatok.

S.r.o.: Založenie trvá dlhšie, môže to byť okolo desať až dvadsať pracovných dní. Potrebné je vypracovať zakladateľské dokumenty, ohlásiť živnosť (vybraný predmet podnikania) a podať návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra. Poplatky za ohlásenie predmetov podnikania sú rovnaké ako pri živnosti. Okrem toho je potrebné uhradiť aj poplatok za návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra, ktorý je vo výške 300 eur (150 eur pri elektronickom podaní návrhu). S.r.o. podniká pod obchodným menom, ktoré si zakladateľ zvolí pri jej založení. Pozostáva z vymysleného názvu a označenia právnej formy (napr. s.r.o.).  

Ručenie (zaistenie záväzkov)

Živnosť: Živnostník za svoje záväzky ručí neobmedzene (tzv. neobmedzené ručenie), teda celým svojím majetkom (obchodným aj osobným). V prípade existencie manželstva sa ručí celým spoločným majetkom manželov. To znamená, že ak si živnostník nebude plniť svoje záväzky, v prípade exekúcie mu exekútor môže siahnuť na čokoľvek z jeho majetku (napr. na rodinný dom).  

Prečítajte si tiež

Príklad: Ivan Baláž je drobným živnostníkom, ktorý poskytuje stavebné práce. Jeho celkový obchodný majetok (napr. auto, náradie, finančná hotovosť) má hodnotu 20 000 eur. Jeho osobný majetok, ktorý vlastní spolu s manželkou Luciou je vo výške 200 000 eur (nový rodinný dom so záhradou, dve osobné autá). Hlavný odberateľ živnostníka Ivana, firma BD s.r.o., ktorá mu mala zaplatiť faktúru v sume 50 000 eur, skrachuje a Ivanovi tak vznikne voči jeho subdodávateľom dlh (záväzok) vo výške 50 000 eur. Tento sa najprv začne vyplácať jeho obchodným majetkom v hodnote len 20 000 eur. Nakoľko Ivan ručí aj osobným majetkom, zostávajúci dlh v sume 30 000 eur bude uhradený z predaja jeho domu, prípadne áut. 

S.r.o.: Za záväzky zodpovedá spoločnosť celým svojím majetkom, pričom samotní spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. len do výšky svojho nesplateného vkladu (tzv. obmedzené ručenie). Ak má s.r.o. základné imanie 5 000 eur a pri jej založení by spoločník splatil napríklad 3 000 eur, potom by za záväzky spoločnosti ručil do výšky 2 000 eur. Osobný majetok spoločníkov a obchodný majetok s.r.o. je teda striktne oddelený.

Administratíva (vedenie účtovníctva)

Živnosť: Administratíva sa dá zvládnuť svojpomocne. Živnostník môže viesť jednoduché účtovníctvo (prípadne daňovú evidenciu), ak si uplatňuje preukázateľné, teda skutočné výdavky. Nič mu však nebráni v tom, aby si zabezpečil vedenie účtovníctva inou osobou (napr. externým účtovníkom). Na druhej strane, účtovníctvo nemusí viesť, ak sa rozhodne uplatňovať si paušálne výdavky (v roku 2019 je možné si ich uplatniť do výšky 60 % z príjmov, maximálne 20 000 eur ročne, plus zaplatené odvody).  

Prečítajte si tiež

S.r.o.: Vedenie administratívy je o niečo zložitejšie než pri živnosti. Rovnako platí, že celú administratívu si zvládne podnikateľ zabezpečiť aj sám, prípadne na vedenie účtovníctva môže poveriť externú účtovnú firmu. S.r.o. musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je administratívne náročnejšie. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom však má svoje výhody (napr. dôslednejšie časové odlíšenie pri plánovaní základu dane). Vďaka podvojnému účtovníctvu je tiež možné si do daňových výdavkov zahrnúť prijaté faktúry, ktoré ešte neboli nezaplatené.

Daňové zaťaženie

Živnosť:

  • 19 % daň z príjmu - túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima (205,07 eur), t. j. sumu 36 256,37 eur
  • 25 % daň z príjmu - túto zvýšenú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima (205,07 eur), t. j. sumu 36 256,37 eur
  • 20 % DPH – túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane, (znížená sadzba dane je 10 % zo základu dane a vzťahuje sa na tovary a služby uvedené v § 27 ods. 2 písm. a/ a písm. b/ zákona o DHP)

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (v roku 2019 vo výške 3 937,35 eur na daňovníka). Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus (v roku 2019 vo výške 266,04 eur na jedno vyživované dieťa).

S.r.o.:

  • 21 % daň z príjmu - bez ohľadu na výšku príjmu
  • 20 % DPH – túto základnú sadzbu použije daňovník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 zo základu dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane, (znížená sadzba dane je 10 % zo základu dane a vzťahuje sa na tovary a služby uvedené v § 27 ods. 2 písm. a/ a písm. b/ zákona o DHP)
  • 7 % daň z dividend - ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám (spoločníkovi)

Príklad: Firma AB plus s.r.o. má základ dane vo výške 50 000 eur. Najprv musí zaplatiť 21 % daň z príjmu, teda sumu 10 500 eur. Ak si spoločník Jozef chce vyplatiť zisk, musí zostávajúcu sumu 39 500 eur opätovne zdaniť, a to sadzbou 7 %, čo je 2 765 eur. Jozef ako spoločník AB plus s.r.o. si môže na svoj účet vyplatiť čistú sumu 36 735 eur.  

Nie je možné uplatniť nezdaniteľné položky, ktoré by znižovali základ dane, ani daňový bonus.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvodové zaťaženie

Živnosť: Zjednodušene možno povedať, že prvý rok začínajúci živnostníci neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, živnostník uhrádza len minimálne odvody do zdravotnej poisťovne. Doba, ktorú nebude platiť odvody do Sociálnej poisťovne závisí od dvoch faktorov - prvým je mesiac, kedy na začne podnikať, druhým je skutočnosť, či podáva daňové priznanie v riadnom termíne, alebo žiadal živnostník o odklad a tretím je výška jeho príjmov. V ďalších rokoch musí platiť už aj sociálne odvody, ak v predošlom roku (v daňovom priznaní za minulý rok) prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmov (5 724 € za rok 2018). Odvody sa zvyšujú spolu s príjmom (daňovým základom) živnostníka, tzn. že čím viac zarobí, tým vyššie odvody bude platiť. Aj v prípade ak živnostník nič nezarobí, musí platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (pre rok 2019 vo výške 66,78 eur mesačne).

Prečítajte si tiež

S.r.o.: Odvodové zaťaženie sa dá rôzne optimalizovať. Napríklad, ak má s.r.o. jediného spoločníka a konateľa (tzv. jednoosobová s.r.o.) a za funkciu konateľa nie je vyplácaná žiadna odmena, resp. mzda, odvody do Sociálnej poisťovne netreba platiť. Odvody do zdravotnej poisťovne platí ako samoplatca. Ak je však spoločník alebo konateľ zároveň zamestnancom s.r.o., musíplatiť sociálne aj zdravotné odvody.

Ukončenie podnikania

Živnosť: Ukončenie podnikania, teda zrušenie živnosti, je pomerne jednoduchý a rýchly proces, ktorý trvá len niekoľko dní, za predpokladu, že počas podnikania nevznikli žiadne dlhy. V opačnom prípade to môže byť komplikovanejší a mnohokrát aj bolestný proces (práve z dôvodu ručenia celým majetkom). Okrem zrušenia živnosti prichádza do úvahy aj jej prerušenie (pozastavenie podnikateľskej činnosti) z rôznych dôvodov (napr. dlhodobá cesta do zahraničia, oddych od podnikania, vznik pracovného pomeru i.). To umožní zbaviť sa platenia sociálnych odvodov a v budúcnosti sa k podnikaniu vrátiť. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Prečítajte si tiež

S.r.o.: Pri ukončení podnikania prostredníctvom s.r.o. existuje niekoľko možností - likvidácia, fúzia (zlúčenie), konkurz alebo predaj s.r.o. Výhodný môže byť hlavne predaj (ak s.r.o. nemá dlhy), pretože poskytuje možnosť pri ukončení podnikania ešte niečo zarobiť. Na rozdiel od živnosti prerušenie podnikania nemožno realizovať.

Zhrnutie

Každá z uvedených foriem podnikania má svoje špecifiká. Živnosť môže byť výhodnejšou formou podnikania pre toho, kto predpokladá nižšie príjmy (zisk), a to hlavne z dôvodu možnosti uplatnenia si paušálnych výdavkov, ktoré sú aktuálne pre živnostníkov nastavené veľmi priaznivo. Naopak, najväčšou nevýhodou živnosti je ručenie za vzniknuté dlhy v podnikaní celým svojím majetkom. Práve to je často rozhodujúci faktor pre podnikanie formou s.r.o. Najmä živnostníkov sa tiež týkajú odvody poistného do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne (ich plateniu sa nevyhnú). Ako si svojpomocne môžete založiť živnosť sa dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2019 – postup

Pri očakávaní väčšieho zisku z podnikania jednoznačne prevyšujú výhody s.r.o. aj z pohľadu zaplatených daní a odvodov. Jednou z hlavných výhod je, že ak sa v podnikaní nedarilo, za vzniknuté dlhy sa ručí len obmedzene (s.r.o. chráni osobný majetok spoločníkov). Ak ste sa rozhodli založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným, podrobný postup nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2019 - postup.

Prehľad výhod a nevýhod živnosti a s.r.o.

Výhody živnosti Výhody s.r.o.
rýchly a lacný proces založenia obmedzené ručenie
možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov lepší a dôveryhodnejší imidž (budí dojem väčšieho a serióznejšieho podnikateľa pre obchodných partnerov a potenciálnych zamestnancov)
ľahšia administratíva (vedenie jednoduchého účtovníctva, prípadne žiadneho pri uplatnení paušálnych výdavkov) odvodové zaťaženie sa dá optimalizovať
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu rovná daň z príjmu bez ohľadu na dosiahnuté príjmy
oslobodenie od platenia sociálnych odvodov počas prvého roka
možnosť pozastavenia podnikania
jednoduchý proces ukončenia
možnosť získania príspevku na podnikanie od úradu práce (po splnení zákonných podmienok)


Nevýhody živnosti Nevýhody s.r.o.
neobmedzené ručenie dlhší a drahší proces založenia vrátane potreby vypracovania zakladateľských dokumentov
zdravotné a sociálne odvody závisia od výšky príjmu náročnejšia a drahšia administratíva (povinné vedenie podvojného účtovníctva)
menej dôveryhodný imidž (pre obchodných partnerov môže budiť dojem malého podnikateľa) komplikovanejší proces ukončenia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky