Podnikanie počas poberania rodičovského príspevku

Podnikanie počas poberania rodičovského príspevku

Po materskej dávke matka poberá rodičovský príspevok. Aký dopad môže mať to, ak bude počas jeho poberania podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo prostredníctvom svojej s. r. o.?

Podnikanie matky počas poberania rodičovského príspevku

Matka sa spravidla najskôr rozhodne pre materskú dávku, pretože jej výška je väčšinou vyššia, a následne začne poberať rodičovský príspevok. V článku Podnikanie popri materskej dovolenke ste sa mohli dozvedieť základné informácie o materskej dávke a o tom, aké skutočnosti treba zohľadňovať, ak chce matka počas jej poberania podnikať.

V článku sa už budeme venovať podnikaniu matky počas poberania rodičovského príspevku. Súvislosti podnikania a rodičovského príspevku budeme rozoberaťz pohľadu matky ako samostatne zárobkovo činnej osoby (napríklad živnostníčky alebo vykonávajúcej slobodné povolanie) a z pohľadu podnikania matky prostredníctvom s. r. o. Pri podnikaní prostredníctvom s. r. o. môže matka vo svojej firme vystupovať rôznym spôsobom. Môže v nej byť iba spoločníkom alebo zároveň aj konateľom s rôznymi možnosťami odmeňovania, zamestnancom a iné kombinácie. My sa v našom článku budeme venovať situácii, keď je matka spoločníkom a zároveň aj zamestnancom vo vlastnej firme (môže byť k tomu aj konateľom).

Rodičovská dovolenka, dĺžka jej trvania a kto ju môže čerpať

Rodičovská dovolenka, rovnako ako materská dovolenka, je upravená v § 166 až 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Rodičovská dovolenka bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku a slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Zamestnávateľ ju je povinný po predchádzajúcej žiadosti poskytnúť nielen žene, ale aj mužovi. Rodičovská dovolenka môže trvať až do dňa, kedy dieťa dovŕši tri roky veku, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.

Nie je však povinnosťou čerpať rodičovskú dovolenku v takomto rozsahu a zamestnanec sa môže rozhodnúť, že ju vôbec čerpať nebude. Ak takúto rodičovskú dovolenku v takomto rozsahu nevyčerpáte, môže Vám zamestnávateľ poskytnúť rodičovskú dovolenku najviac v nevyčerpanom rozsahu najdlhšie do dovŕšenia piateho, resp. v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do dovŕšenia ôsmeho roku dieťaťa. Zamestnávateľovi je potrebné písomne oznámiť najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku a predpokladaný deň jej skončenia vrátane prípadných zmien.

Podobne ako v prípade materskej, tak aj o rodičovskú dovolenku môže požiadať len zamestnanec. Samostatne zárobkovo činná osoba nemá zamestnávateľa, preto nárok na rodičovskú dovolenku nemá, ale voľno z takéhoto dôvodu si udeľuje sama. Podnikateľka, ktorá má vlastnú s. r. o. a je v nej zamestnaná, nárok na rodičovskú dovolenku preto má.

Rodičovský príspevok a podmienky pre jeho poberanie

Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok navzájom spolu súvisia, ale nenadväzujú na seba v tom zmysle, že podmienkou pre poberanie rodičovského príspevku je rodičovská dovolenka. Rodičovský príspevok totiž môže poberať aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nemôže mať rodičovskú dovolenku alebo zamestnanec, ktorý nečerpá rodičovskú dovolenku, pretože pracuje. V prechádzajúcej časti článku sme si vysvetlili rodičovskú dovolenku pre zamestnancov, teraz si niečo povieme o rodičovskom príspevku.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Je upravený zákonom č. 571/2009 Z. z. rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“) Príjemcom rodičovského príspevku je tzv. „oprávnená osoba“, ktorou je za bežných okolností rodič dieťaťa. Rodičovský príspevok však môže poberať len jeden z nich podľa ich vzájomnej dohody. Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú úplne odlišné od podmienok na materskú dávku. Pre poberanie rodičovského príspevku postačuje, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Dostane ho teda rovnako matka, ktoré je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo podniká prostredníctvom svojej s. r. o. bez ohľadu na to, či je v nej len spoločníčkou, konateľkou alebo aj zamestnankyňou.

Rodičovský príspevok sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa zákona o rodičovskom príspevku však platí, že nie je možné na jedno dieťa súčasne poberať materskú dávku aj rodičovský príspevok.

Článok pokračuje pod reklamou

Je možné počas poberania rodičovského príspevku pracovať (podnikať) a neprísť oň?

Počas poberania rodičovského príspevku už podmienky na jeho poberanie nie sú ani zďaleka také prísne ako počas poberania materskej dávkyMatka, resp. oprávnená osoba môže počas rodičovského príspevku pracovať bez akýchkoľvek obmedzení. Týka sa to rovnako práce na základe pracovnoprávneho vzťahu (napríklad na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) ako aj podnikania ako samostatne zárobkovo činná osoba. Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky pre poberanie rodičovského príspevku, poberať ho a pracovať alebo podnikať súčasne môžete bez čo i len najmenšej hrozby, že by ste oň mohli prísť.

Výška rodičovského príspevku je rovnaká pre každého

Suma rodičovského príspevku je uvedená priamo v zákone o rodičovskom príspevku a je rovnaká pre každého bez ohľadu na akékoľvek ďalšie kritériá. Výška rodičovského príspevku v roku 2016 je 203,20 eura mesačne. V prípade, že oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, výška mesačného rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa. Znamená to, že ak sa matka stará napríklad o dve súčasne narodené deti (dvojičky), mesačná výška rodičovského príspevku za zvýši o 50,80 eur na 254 eur (spolu na obe deti).

Rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu a na tomto mieste je potrebné oň aj požiadať. Na žiadosť sa používa tlačivo, ktoré Vám vydajú na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ak ste vlastníkom elektronického občianskeho preukazu, máte ho aktivovaný na elektronickú komunikáciu a takúto žiadosť podpíšete zaručeným elektronickým podpisom,môžete o rodičovský príspevok požiadať aj online prostredníctvom elektronickej služby Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

O rodičovský príspevok môžete požiadať najskôr od narodenia dieťaťa. Tým však stratíte nárok na materskú dávku, ktorej výška bude s vysokou pravdepodobnosťou vyššia. Preto je vhodné oň požiadať až po uplynutý lehoty, počas ktorej sa poskytuje materská dávka. Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Zdravotné a sociálne poistenie počas poberania rodičovského príspevku

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zamestnancovi prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku. Rovnako ani zamestnávateľ nie je povinný za zamestnanca v tomto období platiť sociálne poistenie, platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. Sociálne poistenie sa však neplatí len vtedy, ak nebude zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku pracovať. Ak počas poberania rodičovského príspevku bude zamestnanec pracovať (napríklad na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), akýkoľvek príjem zamestnanca bude podliehať plným sociálnym odvodom tak pre zamestnanca ako aj pre zamestnávateľa.

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa podľa § 26 ods. 4 v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie ak podľa čestného vyhlásenia (jeho formulár je zverejnený na stránke Sociálnej poisťovni) nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. V tomto období rovnako nie je povinná platiť ani poistenie do rezervného fondu solidarity. Znamená to, že ak samostatne zárobkovo činná osoba počas poberania rodičovského príspevku nepodniká, nemusí platiť žiadne sociálne odvody. Ak však počas poberania rodičovského príspevku takéto čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni neposkytnete alebo v priebehu prerušenia sociálneho poistenia podnikať znova začnete, stávate sa ako samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistenou na účely sociálneho poistenia (samozrejme len vtedy, ak Váš príjem za predchádzajúci kalendárny rok prekročil stanovenú hranicu).

Pozor na zdravotné odvody a výšku príjmov počas poberania rodičovského príspevku

Podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) je za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, platiteľom zdravotného poistenia štát. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje tak na zamestnanca ako i na samostatne zárobkovo činnú osobu. Avšak ak zamestnanec nejaký príjem počas poberania rodičovského príspevku bude mať, tak tento príjem bude podliehať plným zdravotným odvodom plateným tak zamestnancom ako aj jeho zamestnávateľom. Za obdobie, počas ktorého za samostatne zárobkovo činnú osobu je platiteľom poistného štát, nemusí samostatne zárobkovo činná osoba odvádzať preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške, ak jej v ročnom zúčtovaní poistného vyšli nižšie.

Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení bude štát za Vás platiteľom poisteného len dovtedy, pokiaľ vaše príjmy v kalendárnom roku nebudú vyššie ako 15-násobok sumy životného minima platného k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Rovnako to platí vtedy, ak ste zárobkovú činnosť nevykonávali celý rok. Vtedy budete poistencom štátu len dovtedy, kým pomerná časť Vašich príjmov prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých ste boli poistencom štátu z dôvodu poberania rodičovského príspevku, nebude vyššia ako pomerná časť 15-násobku životného minima prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých ste boli poistencom štátu z dôvodu poberania rodičovského príspevku. Minimálne zdravotné odvody samostatne zárobkovo činných osôb sa na Vás ani po prekročení hranice týchto príjmov nebudú vzťahovať. Prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení vám budú oznámené formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia až v nasledujúcom roku.

Poznámka: Netreba zabudnúť, že zamestnávateľovi za zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osobe vznikajú rôzne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni v súvislosti so začiatkom alebo skončením poberania rodičovského príspevku alebo prechodu z materskej dávky na rodičovský príspevok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Poznáme víťazky súťaže Podnikateľka Slovenska 2018

Devätnásty ročník súťaže Podnikateľka Slovenska priniesol viacero noviniek a jej výsledky vyhlásili 19. februára v Stĺpovej sieni bratislavskej Reduty. Absolútnou víťazkou súťaže sa stala a cenu Podnikateľka Slovenska 2018 si z rúk predsedu vlády Petra Pellegriniho prevzala farmárka Barbora Figlušová so svojim projektom Čučoriedkovo.

Barberka Radka Štefániková: Ďalší pán na holenie až o mesiac!

Radka vyštudovala strednú školu a chcela byť kaderníčka. Nie však hocijaká. Už počas štúdia inklinovala k pánskym strihom a lákalo ju strihať inak ako v bežných kaderníctvach. Ako malá veľmi rada kreslila a v dospelosti chcela svoju kreativitu pretaviť aj do práce. V roku 2017 si v Považskej Bystrici otvorila barbershop a o rok neskôr v ňom vítala stovky nových zákazníkov.

Jana Bednárová (Chutné kytice): Firma je naše štvrté dieťa

Za šesť rokov podnikania namočili do čokolády už milión jahôd. Pred štartom nevedeli o potravinárstve takmer nič, dnes majú viac ako desaťtisíc objednávok ročne.

Lucia Pašková (CURAPROX): Učíme ľudí zachovať si svoje zuby až do smrti

Nešlo jej o zarábanie peňazí, chcela vzdelávať mladých. Začiatočný kapitál si požičala od rodičov a zo Švajčiarska priniesla na Slovensko farebné zubné kefky. Dnes sú u nás lovebrandom.