Porušenie zákazu fajčenia na pracovisku - následky

V ktorých prípadoch musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia na pracovisku? Aké následky má jeho porušenie?

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov prikazuje fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám, aby utvárali podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak a zároveň, aby zabezpečovali dodržiavanie zákazov.

Kedy musí zamestnávateľ vydať zákaz fajčenia na pracovisku?

Zákaz fajčenia na pracovisku zakotvuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný:

  • vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a
  • zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

To znamená, že ak na pracovisku zamestnávateľa pracujú nefajčiari, musí v zmysle uvedeného zákona vydať zákaz fajčenia na pracovisku, a to aj vtedy, ak je na pracovisku iba jeden nefajčiar. Keďže je zamestnávateľ súčasne povinný zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, musí za tým účelom vykonávať pravidelné kontroly, teda kontrolovať, či tento zákaz zamestnanci dodržiavajú (buď sám alebo prostredníctvom určenej zodpovednej osoby).

Ako však zamestnávateľ zistí, či má na pracovisku fajčiara alebo nefajčiara? V zásade platí, že na pracovnom pohovore by sa zamestnávateľ nemal pýtať na to, či je záujemca o pracovnú pozíciu fajčiarom alebo nefajčiarom. Mal pýtať iba na tie otázky, ktoré súvisia s výkonom danej pracovnej pozície. Ak by sa predsa len zamestnávateľ počas pohovoru opýtal na fajčenie, je lepšie hneď povedať pravdu, pretože v prípade prijatia do zamestnania je otázkou času, kým to zistí (napr. že zamestnanec si odbehne každé tri hodiny za budovu zapáliť cigaretu). Po uzavretí pracovného pomeru je povinnosťou zamestnávateľa starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, vrátane utvárania podmienok na zabezpečenie ochrany nefajčiarov. Za účelom, či má vydať zákaz fajčenia, musí nejakým spôsobom zistiť, či má na pracovisku aj nefajčiara. V praxi to potom znamená, že sa môže zamestnanca opýtať, či je nefajčiar.

Zamestnávateľ môže zákaz fajčenia vydať napríklad tak, že ho zahrnie do obsahu pracovného poriadku alebo iného interného predpisu (napr. vydá internú smernicu o zákaze fajčenia na pracovisku). V rámci toho by mal presne vymedziť, ktorých priestorov sa zákaz týka. Priestory, na ktoré sa má zákaz vzťahovať, môže označiť symbolmi znázorňujúcimi zákaz fajčenia.  

Čo všetko by mala smernica o zákaze fačenie spĺňať, nájdete aj v našej vzorovej smernici na stiahnutie.

Zamestnanci musia rešpektovať zákaz fajčenia na pracovisku  

Cieľom zákazu fajčenia na pracovisku je zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov, ktorí nefajčia (nefajčiarov) pred dôsledkami fajčenia. Ak zamestnávateľ vydal zákaz fajčenia na pracovisku, všetci zamestnanci majú povinnosť ho rešpektovať.

V prípade, že zároveň pre zamestnancov, ktorí fajčia, určil priestory na fajčenie (napr. tzv. fajčiareň, terasu, miesto za budovou), môžu títo fajčiť len v takomto vyhradenom priestore, resp. musia sa zdržať fajčenia mimo tohto priestoru. Na tieto priestory sa zákaz fajčenia nevzťahujeZamestnávateľ však nie je povinný na pracovisku zriadiť fajčiarske priestory. Ak to neurobí, pracovisko bude výlučne nefajčiarske.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké pokuty hrozia zamestnávateľovi za porušenie povinností spojených so zákazom fajčenia?

Za porušenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona o BOZP (vrátane povinnosti vydať na pracovisku zákaz fajčenia) môže inšpektorát práce uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 100 000 eur.     

Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia vykonávajú orgány verejného zdravotníctva (miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Ak zamestnávateľ nezabezpečil dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku, orgán verejného zdravotníctva mu môže uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 15 000 eur.

Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadajú dané orgány na okolnosti každého porušenia.

Upozornenie: Slovenská obchodná inšpekcia nie je v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov oprávnená kontrolovať zákaz fajčenia.

Aké následky môže zamestnávateľ vyvodiť za porušenie zákazu fajčenia?

V prípade, že zo strany zamestnanca došlo k porušeniu zákazu fajčenia, zamestnávateľ môže vyvodiť dôsledky (sankcie) v zmysle Zákonníka práce. Porušenie uloženého zákazu fajčenia na pracovisku môže vyhodnotiť ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak má v internej smernici určený jednotný postup pri posudzovaní porušenia tohto zákazu, vrátane vyvodzovania postihov (sankcií) pre zamestnanca.

Jednorázové porušenie zákazu fajčenia zamestnancom (mimo fajčiarne) spravidla predstavuje menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. V takom prípade prichádza do úvahy písomné upozornenie zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny, s poukázaním na možnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

Pri opakovanom porušení zákazu fajčenia tým istým zamestnancom je možné podanie výpovede zo strany zamestnávateľa pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Podmienkou je však, že zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. To znamená, že opakované porušovanie zákazu fajčenia na pracovisku môže byť, za splnenia zákonných podmienok, dôvodom na skončenie pracovného pomeru.

Príklad na porušenie zákazu fajčenia zamestnancom:

Adam si počas pracovnej prestávky zapálil cigaretu v šatni. Zamestnávateľ ho písomne upozornil, že týmto konaním porušil pracovnú disciplíny menej závažným spôsobom a poukázal na možnosť rozviazania pracovného pomeru výpoveďou pri opakovanom porušení tohto zákazu. O mesiac zamestnávateľ našiel Adama znovu fajčiť v priestoroch, v ktorých platí zákaz fajčenia. Zamestnávateľ sa teda rozhodol dať Adamovi výpoveď z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody z dohody v roku 2021

Aké odvody platia dohodári z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2021 a od čoho závisí ich výška? Akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia?

Práca z domu (tzv. home office) – aké pre ňu platia pravidlá?

Aké pravidlá platia pre výkon práce z domu? Na čo by si mali zamestnávatelia dávať pozor?

Talent manažment v praxi

Svojím potenciálom dokážu prispieť k rozvoju firmy aj k svojmu osobnému rastu. Ako pomôcť zamestnancom rozvíjať ich talent a nenechať ich z firmy odísť?

Testovanie zamestnancov vo firmách má manuál. Ako postupovať?

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Koho sa testovanie týka, koho smie zamestnávateľ testovať a aký je postup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky