Neskorý príchod do práce

Kedy sa neskorý príchod do práce považuje za porušenie pracovnej disciplíny? Aké následky môže zamestnávateľ vyvodiť pri meškaní do zamestnania?

Počas trvania pracovného pomeru sa môžu na strane zamestnanca vyskytnúť rôzne situácie, ktoré predstavujú porušenie pracovnej disciplíny. Zákonník práce rozlišuje dva stupne závažnosti porušenia pracovnej disciplíny - závažné a menej závažné. Avšak neupravuje aké konkrétne konanie zamestnanca možno považovať za to ktoré porušenie. Zamestnávateľ tak má priestor na to, aby s ohľadom na svoje prevádzkové potreby určil, ktoré konanie (činnosť alebo nečinnosť) zamestnanca môže viesť k závažnému alebo menej závažnému porušeniu pracovnej disciplíny (napr. v internom predpise). Všeobecne platí, že ak sa nejde o závažné porušenie pracovnej disciplíny, vždy ide o menej závažné porušenie. Určenie stupňa závažnosti porušenia pracovnej disciplíny zamestnávateľom nie je v prípade súdneho sporu záväzné. Na čo pri rozhodovaní prihliada súd si prečítajte v článku Porušenie pracovnej disciplíny – príklady.       

Neoznámený neskorý príchod do práce je porušením pracovnej disciplíny

Zamestnanec je spravidla povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu dôvod svojej neprítomnosti v práci, resp. neskorého príchodu na pracovisko. Tak ako sme uviedli vyššie, zamestnávateľ si sám v interných predpisoch určuje, ktoré konanie zamestnanca bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny a ktoré naopak za menej závažné.

V praxi sa zvykne vopred neoznámený neskorý príchod do zamestnania radiť medzi prípady menej závažného porušenia pracovnej disciplíny. Avšak každé takéto porušenie pracovnej disciplíny (každý neoznámený neskorý príchod do práce) môže mať rôznu závažnosť, pretože okolnosti porušenia môžu byť rôznorodé. To znamená, že zamestnávateľ by mal inak posudzovať neoznámený neskorý príchod zamestnanca na pracovisko v trvaní 10 minút a inak v trvaní niekoľkých hodín. Neospravedlnené meškanie v kratšom rozsahu nemusí byť zamestnávateľom hneď posúdené ako porušenie pracovnej disciplíny. Naopak niekoľkohodinový neskorý príchod do práce bez predchádzajúceho oznámenia už môže považovať za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.   

Upozornenie: Dôležité je vždy vyhodnotenie danej situácie zo strany zamestnávateľa, t. j. či vôbec došlo k porušeniu pracovnej disciplíny a ak áno, aká je závažnosť jej porušenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpoveď pre opakované neskoré príchody do práce

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Jedným z nich je aj výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, avšak len za predpokladu, že zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

To znamená, že ak má zamestnávateľ v internom predpise určené, že vopred neoznámený neskorý príchod do zamestnania sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnanec sa ho dopustí opakovane (napr. opakovane mešká dve hodiny bez ospravedlnenia), aj napriek tomu, že za posledný pol rok bol zamestnávateľom v súvislosti s tým písomne upozornený na možnosť výpovede, môže mu zamestnávateľ dať z tohto dôvodu výpoveď. Bez predchádzajúceho písomného upozornenia by bola výpoveď neplatná.

Ak by zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou z uvedeného dôvodu bez predchádzajúceho písomného upozornenia,  dotknutý zamestnanec sa môže obrátiť na súd so žalobou pre neplatné skončenie pracovného pomeru. Následne by súd preskúmaval okolnosti porušenia pracovnej disciplíny a hodnotil závažnosť jej porušenia.

Upozornenie: Interný predpis zamestnávateľa nie je pre súd záväzný. V prípadnom súdnom spore môže súd vyhodnotiť závažnosť porušenia pracovnej disciplíny inak ako ju vyhodnotil zamestnávateľ vo svojom internom predpise.   

Zhrnutie na záver

Vopred neospravedlnený neskorý príchod do práce jepovažovaný za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (s ohľadom na konkrétne okolnosti). Zamestnávateľ môže voči meškajúcemu zamestnancovi vyvodiť následky ako napríklad písomne ho upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny. Pri opakovaných neskorých príchodoch prichádza do úvahy, za splnenia zákonných predpokladov, aj výpoveď zo strany zamestnávateľa. Neskorý príchod do zamestnania však nie je vážnym porušením pracovnej disciplíny, preto jeho následkom nemôže byť okamžité skončenie pracovného pomeru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s GRID kartou, aby si aktivovali nový prístup. Klienti sa už budú prihlasovať len mobilom alebo občianskym preukazom.

Kódy prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa nástupu zamestnanca do zamestnania. Aké kódy použiť na prihlásenie (odhlásenie) do (zo) zdravotnej poisťovne?

Kódy prihlásenia zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Ako prihlásiť zamestnanca či dohodára do Sociálnej poisťovne? Aký kód použiť na prihlásenie zamestnanca alebo dohodára?

Školenie zamestnancov s pomocou umelej inteligencie

Umelá inteligencia sa postupne sa dostáva aj do oblasti ľudských zdrojov, kde prinesie významné zmeny v tom, ako budú firmy nových zamestnancov hľadať, prijímať, školiť a manažovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky