Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

Minimálna mzda v roku 2025 – mechanizmus jej určovania

Mechanizmus určovania minimálnej mzdy pre konkrétny rok upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“).

Postupuje sa tak, že zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 31. júla.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada SR do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou.

Smerodajná je teda dohoda sociálnych partnerov v určených termínoch. Ak k dohode nedôjde, podľa súčasného znenia zákona o minimálnej mzde platí, že suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Jej výška sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Obvykle sa na Slovensku stanovuje minimálna mzda práve týmto automatickým vzorcom. K dohode ale došlo posledné dva roky, teda pri stanovovaní minimálnej mzdy na rok 2023 aj minimálnej mzdy na rok 2024, kedy sa sociálni partneri na jej výške výnimočne dohodli.

Minimálna mzda v roku 2025 (ako 57 % z priemernej mzdy za rok 2023)

Dňa 4.3.2024 bola zverejnená výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2023. Ide o sumu 1 430 eur, ktorá má vplyv na rôzne veličiny, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky, ale aj na minimálnu mzdu v prípade, ak sa jej výška stanovuje vzorcom určeným v zákone o minimálnej mzde.

Prečítajte si tiež

Podľa automatického vzorca by bola výška minimálnej mzdy v roku 2025 pre prvý stupeň náročnosti práce v prípade zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 816 eur (57 % z 1 430 eur, po zaokrúhlení). Oproti súčasnej minimálnej mzde by šlo o nárast o 66 eur.

Hodinová minimálna mzda pre zamestnanca so 40-hodinovým pracovným časom by v roku 2025 bola vo výške 4,690 eura, ktorá platí aj pre osoby pracujúce na dohody.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna mzda v roku 2025 po možnom zvýšení percentuálneho podielu

Aktuálne sa však v legislatívnom procese nachádza predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde. Tá zatiaľ neupravuje konkrétne ustanovenia, ktoré sa majú meniť, konštatuje však, že s účinnosťou od 1. januára 2021 došlo k zníženiu percentuálneho podielu minimálnej mzdy z priemernej mzdy z pôvodných 60 % na 57 % v prípade nedosiahnutia dohody sociálnych partnerov na jej výške.

Ďalej sa odvoláva na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041, ktorou sa v záujme zlepšenia životných a pracovných podmienok v Únii, najmä primeranosti minimálnych miezd pre pracovníkov s cieľom prispieť k vzostupnej sociálnej konvergencii a znížiť mzdové nerovnosti, vytvára rámec pre:

  • primeranosť zákonných minimálnych miezd na účely dosiahnutia dôstojných životných a pracovných podmienok;
  • podporu kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd;
  • zlepšenie účinného prístupu pracovníkov k právam na ochranu formou minimálnej mzdy, ak je stanovená vo vnútroštátnom práve a/alebo v kolektívnych zmluvách.

Transpozičná lehota predmetnej smernice je do 15. novembra 2024. Predbežná informácia ďalej konštatuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by malo predložiť návrh transpozičných opatrení na rokovanie vlády do 31. marca 2024. Zatiaľ sa tak nestalo.

Aktualizácia k 22.3.2024: Dňa 22. marca 2024 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde, ktorý plánuje:

  • obnoviť pôvodne stanovenú výšku automatu určovania mesačnej minimálnej mzdy na úrovni 60 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá bola v čase pandémie znížená o 3 percentuálne body,
  • ustanoviť pravidlá pre posúdenie kritérií pre ustanovenie minimálnej mzdy z hľadiska požiadavky na primeranosť ustanovenej minimálnej mzdy,
  • s cieľom transponovať a implementovať smernicu zmeniť a doplniť zákon o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a upraviť proces vytvorenia a aktualizácie akčného plánu na podporu kolektívneho vyjednávania, ak miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním je menej ako 80 % s cieľom zvýšenia jeho pokrytia,
  • opätovne zaviesť právnu úpravu záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, ktorá bola účinná do 28. februára 2021, 
  • podporiť kolektívne vyjednávanie a uzatváranie kolektívnych zmlúv, spresniť pravidlá o odmeňovaní, valorizovať odmeny a nastaviť mechanizmus ich automatickej valorizácie vo väzbe na rast priemernej mzdy,
  • informovať zamestnávateľov a zamestnancov o zvýšení súm základných náhrad za používanie cestného motorového vozidla uverejnením oznamu v Zbierke zákonov SR v dostatočnom časovom predstihu,
  • spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok a zaviesť tam, kde je to potrebné, osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá.
Prečítajte si tiež

V programovom vyhlásení vlády je však medzi krátkodobými prioritami uvedené, že „vláda prijme opatrenia na zvýšenie platov zamestnancov. Minimálna mzda bude garantovaná na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške. Šesť stupňov minimálnej mzdy musí spravodlivo odrážať náročnosť vykonávanej práce. Vláda zároveň obnoví a zvýši efektívnosť rozširovania odvetvových kolektívnych zmlúv tak, aby si firmy nekonkurovali nízkymi mzdami na úkor pracujúcich.“

Ak by parlament schválil návrh zákona v tomto roku, podľa nových pravidiel, vrátane vyjednávaní, sa začne postupovať už v tom budúcom. Ak by teda došlo k zvýšeniu percenta v automatickom vzorci už od minimálnej mzdy pre rok 2025, na 60 % priemernej mesačnej mzdy, minimálna mzda v roku 2025 by dosiahla 858 eur (60 % z 1 430 eur). Hodinová minimálna mzda by tak vzrástla na 4,931 eura.

„Podľa odhadov by minimálna mzda v roku 2026 dosiahla úroveň 920 eur a v roku 2027, teda ku koncu volebného obdobia až 970 eur, čiže by sa už šplhala k hranici 1000 eur,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Aktuálnu výšku minimálnej mzdy a dva možné varianty jej zvýšenia, ak by nedošlo k dohode zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, uvádza nasledujúca tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna mzda v roku 2024 Minimálna mzda v roku 2025 (určená ako 57 % z priemernej mzdy za rok 2023) Minimálna mzda v roku 2025 (určená ako 60 % z priemernej mzdy za rok 2023)
Mesačná 750 € 816 € 858 €
Hodinová 4,310 € 4,690 € 4,931 €

Minimálna mzda v roku 2025 podľa stupňov náročnosti práce a príplatky naviazané na minimálnu mzdu

Zamestnávateľ však musí zamestnancom (nie dohodárom) poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce. Aktuálne je vzorec pre určenie výšky minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti „zmrazený“, pričom sa nestanovuje ako násobok koeficientu určeného v zákone, ale len o fixnú sumu. Keďže programové vyhlásenie vlády uvádza, že šesť stupňov minimálnej mzdy musí spravodlivo odrážať náročnosť vykonávanej práce, je možné, že zmeny sa budú diať aj v tomto výpočte napríklad tak, ako to platilo kedysi.

Na záver len dodávame, že na výšku hodinovej minimálnej mzdy je od 1.6.2023 opätovne naviazaná aj väčšina príplatkov, teda napríklad za prácu cez víkend, za nočnú prácu, či za prácu vo sviatok u dohodárov. Pri vyššom raste minimálnej mzdy teda budú vyššie aj príplatky.

Aktuálne sumy príplatkov nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky