Kontrola počas PN: kto dáva podnet a ako sa o výsledku dozvie zamestnávateľ?

Čo znamená dodržiavať liečebný režim? Kedy možno ísť počas PN do obchodu mimo vychádzok? Kto môže žiadať o kontrolu a kedy sa zamestnávateľ dozvie výsledok?

Ak je zamestnanec chorý alebo má úraz, môže ho lekár uznať za dočasne práce neschopného (PN), teda ho „vypísať na PN-ku“. No s PN-kou sa spájajú aj viaceré povinnosti, ktorých porušenie môže byť sankcionované zo strany zamestnávateľa či Sociálnej poisťovne. Počas práce neschopnosti zamestnanec nemusí odvádzať poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti a dostáva za toto obdobie náhradu príjmu alebo nemocenského. Preto môže mať zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa záujem ho počas PN skontrolovať.

Čo znamená dodržiavanie liečebného režimu?

Po nástupe na PN musí zamestnanec bezodkladne informovať o tejto skutočnosti svojho zamestnávateľa. Následne je povinný riadne dodržiavať liečebný režim určený jeho ošetrujúcim lekárom.

Ak ide o krátku, približne týždeň trvajúcu PN, zamestnanec zostáva v domácej liečbe, kedy mu lekár neumožňuje vychádzky a odporúča pokoj na lôžku. Zamestnanec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, musí sa zdržiavať doma, dodržiavať pokyny lekára a dostaviť sa na lekársku prehliadku.

Pri dlhšej PN-ke môže lekár umožniť zamestnancovi aj vychádzky, pokiaľ to povaha choroby dovoľuje, pričom mu presne určí čas a rozsah vychádzok. Najčastejšie ide o 4 hodiny denne (napr. 2 doobeda a 2 poobede).

Prečítajte si tiež

Na akej adrese sa bude zamestnanec zdržiavať počas práce neschopnosti, sa zaznačuje do tlačiva Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Pokiaľ ale zamestnanec žije sám, môže si ísť počas PN-ky nakúpiť potraviny alebo lieky. Ak by mu v tomto čase prišla kontrola, musí vedieť jasne dokladovať, že bol na takomto nákupe – napríklad blokom o nákupe potravín/liekov.

Kto môže požiadať o kontrolu PN poistenca?

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca vykonáva Sociálna poisťovňa, a to od 11 dňa PN-ky, pretože dovtedy je poskytovateľom náhradného príjmu zamestnávateľ. Kontrolu však môže poisťovňa vykonať aj na podnet zamestnávateľa a kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor.

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu Sociálna poisťovňa tak vykonáva na podnet:

  • posudkového lekára,
  • ošetrujúceho lekára,
  • zamestnávateľa (kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor),
  • inej fyzickej alebo právnickej osoby.

V roku 2022 pobočky Sociálnej poisťovne na podnet zamestnávateľov vykonali 1 823 kontrol dočasne práceneschopných poistencov.

Ako sa oznamuje výsledok kontroly zamestnávateľovi?

Ak bola dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva (ePN), Sociálna poisťovňa oznámi informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom prostredníctvom svojich elektronických služieb. Sociálna poisťovňa zamestnávateľom pripomína, že zo zákona mu nie je povinná oznámiť vykonanie každej kontroly, a to ani v prípade, že bola vykonaná na jeho podnet. Oznamovacia povinnosť sa na ňu viaže len v prípade, ak kontrolnou činnosťou bolo zistené porušenie liečebného režimu.

Sociálna poisťovňa v roku 2022 zistila 635 porušení liečebného režimu

V roku 2022 Sociálna poisťovňa vykonala 64 059 kontrol dodržiavania liečebného režimu. Na porovnanie, v roku 2021 to bolo 32 323 kontrol (išlo o pandemický rok, kedy bola z dôvodu epidemiologických opatrení kontrolná činnosť vykonávaná v obmedzenom režime). Zistila pritom 635 porušení liečebného režimu (404 v roku 2021), v dôsledku čoho bola zastavená výplata dávky nemocenské odo dňa porušenia liečebného režimu  do skončenia dočasnej práceneschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok 2022 Rok 2021
Počet kontrol 64 059 32 323
Počet porušení 635 404
Celkový hmotný postih na nemocenskej dávke 99 226 59 351
Počet pokút 193 146
Celková suma pokút 3 697 2 477

Celkový hmotný postih na nemocenskej dávke predstavoval 99 226 eur (59 351 eur v roku 2021). Sociálna poisťovňa taktiež uložila 193 pokút (146 v roku 2021) v celkovej sume 3 697 eur (2 477 eur v roku 2021).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rodičovský dôchodok: Sociálna poisťovňa zasiela prvé rozhodnutia

Sociálna poisťovňa začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok, najprv u nových žiadateľov o starobný dôchodok. Kedy sa začne vyplácať a koľkým rodičom deti rodičovský dôchodok odopreli?

Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2023 (návrh)

Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Generálny pardon 2023: Sociálna poisťovňa má pomôcku pre zamestnávateľov

Dlžníci si môžu overiť, či spĺňajú podmienku generálneho pardonu. Sociálna poisťovňa spustila Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Ako na to?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky