Cestovateľský semafor 2021: ako plánovať dovolenku?

Rozdelenie krajín do troch farieb je schválené – čo by ste mali vedieť pri plánovaní dovolenky?

Leto sa aj napriek pandémii koronavírusu bude niesť v duchu dovoleniek, aj tých zahraničných. Vláda totiž v stredu, 26. mája 2021, schválila cestovateľský semafor, ktorý rozdeľuje krajiny do troch farieb. Čo treba dodržať po návrate z jednotlivých krajín a koľko dní dovolenky môžete v tomto roku využiť napríklad aj na cestovanie?

Cestovateľský semafor od 31.5.2021

Pravidlá pre príchod z tzv. „zelených" krajín od 31.5.2021

Všetky krajiny sveta sú v novom cestovateľskom semafore rozdelené podľa rizikovosti. Medzi zelené patria štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou a vysokou mierou zaočkovanosti, a to (aktualizované k 10.6.2021, zoznam zelených krajín platný od 14.6.2021) :

 • členské štáty Európskej únie,
 • Andorra, Austrália,
 • Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan),
 • Faerské ostrovy,
 • Grónsko,
 • Hong Kong,
 • Island, Izrael,
 • Japonsko, Južná Kórea,
 • Lichtenštajnsko,
 • Macao, Monako,
 • Nórsko, Nový Zéland,
 • San Maríno, Singapur.

Podmienky, ktoré treba dodržať pri návrate z týchto štátov boli upravené a schválené vládou v stredu, 9.6.2021. Keď prídete zo zelených krajín, je potrebné absolvovať 14-dňovú domácu karanténu, ktorú je možné ukončiť negatívnym RT-PCR testom alebo antigénovým (AG testy platia len do 30. júna ako prechodné riešenie) absolvovaným hneď v prvý deň izolácie. Pokiaľ test neabsolvujete, v prípade, že nemáte žiadne príznaky, končí karanténa po 14 dňoch. Výnimku z izolácie majú tí, ktorí majú pri príchode negatívny 72-hodinový RT-PCR test alebo 12-hodinový AG test, ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 do 180 dní a deti do 18 rokov, zároveň ÚVZ upozorňuje, že karanténa sa týka všetkých členov spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia. 

Karanténu nemusia podstúpiť ani zaočkované osoby, tu však nastala podstatná zmena. Výnimka sa vzťahuje na:

 • zaočkované osoby minimálne 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19, 
 • v prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov od podania 1.dávky vakcíny, pričom 180-dňová lehota začne plynúť 11. deň od pozitívneho PCR testu, 
 • v prípade, že zaočkovaná osoba neprekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny a je očkovaná „dvojdávkovou“ vakcínou, výnimka je platná 3 mesiace od podania 1. dávky vakcíny a 12 mesiacov od podania 2. dávky vakcíny.

Stanovené pravidlá platia pri návrate výlučne z krajín v „zelenom" zozname. Pokiaľ ste navštívili aj štáty zaradené do červenej alebo čiernej farby, platia pre vás pravidlá pre „horšiu" krajinu.

Pravidlá pre príchod z tzv. „červených" krajín od 31.5.2021

Červenými sú krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu, a to (aktualizované k 10.6.2021, zoznam červených krajín platný od 14.6.2021):

 • Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan,
 • Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
 • Čierna hora,
 • Gruzínsko,
 • Jordánsko,
 • Kanada, Kosovo, Kuba,
 • Libanon,
 • Moldavsko,
 • Portoriko,
 • Ruská federácia,
 • Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké,
 • Tunisko, Turecko,
 • Ukrajina.

Po návrate z týchto krajín platí povinná karanténa 14 dní, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na 8. deň. Pokiaľ test nepodstúpite, karanténa vám a osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti, končí izolácia po 14 dňoch, avšak len v prípade, že nemáte žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Výnimku z povinnej domácej izolácie majú len členovia rodiny, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie podľa platných pravidiel. Cestujúci, ktorý z krajiny prišiel, musí izoláciu podstúpiť aj v prípade, že je zaočkovaný alebo ochorenie prekonal. 

Výnimku majú osoby, ktoré bývajú na Slovensku a pracujú v „červenej“ krajine alebo naopak. „Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname," vysvetľuje ÚVZ SR.

Opäť platí, že pokiaľ navštívite aj „čiernu" krajinu, musíte dodržať pravidlá pre návrat z týchto krajín. Pokiaľ ale počas pobytu v „červenom" štáte navštívite aj „zelené" krajiny, platia pre vás pravidlá platné pre návrat z „červeného" zoznamu.

Pravidlá pre príchod z tzv. „čiernych" krajín od 31.5.2021

Ostatné krajiny, ktoré nie sú spomenuté, patria do čierneho označenia, čo znamená, že sa do nich neodporúča cestovať vôbec. Ide o oblasti s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami. Ak pricestujete z takýchto štátov, čaká vás po návrate dvojtýždňová karanténa, a to bez ohľadu na výsledok testu. 

Izoláciu musia podstúpiť aj členovia spoločnej domácnosti, s výnimkou očkovaných alebo tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Toto sa ale samotného cestujúceho netýka, ten musí v izolácii zotrvať celé dva týždne. Neplatí to iba v prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „čiernej“ krajine alebo naopak. „Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov krajiny sa nepovažuje tranzit kratší ako 8 hodín, pričom musí byť bez zastavenia (okrem zastavenia na doplnenie pohonných látok) alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V tomto prípade sa takáto návšteva považuje za návštevu štátu v zelenom zozname," uviedol ÚVZ.

Spoločné pravidlá pre prichádzajúcich z iných krajín

Pre cestujúcich zo všetkých krajín, bez rozdielu, sa týkajú tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné registrovať na korona.gov.sk/ehranica a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR,
 • ak na územie SR osoba vstupuje letecky, musí predtým zároveň vyplniť formulár na www.mindop.sk/covid/,
 • ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

ÚVZ SR zároveň informoval, že farebné rozdelenie cestovateľského semaforu sa bude upravovať a aktualizovať každé dva týždne. Režim na hraniciach upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva a účinnosť nadobúda 31. mája 2021, pričom sa týka osôb, ktoré vstupujú na územie SR po 6:00 hod. ÚVZ SR informoval, že vyhláška upravuje režim na hraniciach v súlade s podmienkami schváleného systému pre epidemiologickú kontrolu hraníc počas pandémie COVID-19 (cestovný semafor). „Zároveň aktualizuje podmienky vstupu na naše územie pre pendlerov, občanov SR pracujúcich mimo nášho územia či cudzincov pracujúcich na našom území s tým, že zohľadňuje ich imunitný status (očkovanie, prekonanie COVID-19)."

Pravidlá pre pendlerov od 31.5.2021

Úrad verejného zdravotníctva uvádza, že sa zmierňujú podmienky pre pendlerov, povinný negatívny test (RT-PCR, antigénový test) nie starší ako 7 dní pri prechode cez hranice (neplatí pre deti do 10 rokov) možno po novom nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.

Konkrétne o tom, že osoba:

 • bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
 • je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pod pojmom „pendler“ pritom rozumieme:

 • osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorá pracuje na území susedného štátu a má o tom doklad podľa prílohy č. 1 vyhlášky,
 • osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km, ktorý pracuje na území SR a má o tom doklad podľa prílohy č. 1 vyhlášky.

„Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní COVID-19 nahradiť aj občania SR, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt v susedných štátoch do 100 km," vysvetľuje ÚVZ SR.

Naďalej však platia výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test (bez ohľadu na zelený, červený a čierny systém) napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel, zdravotnej služby vykonávajúcej transport či pohrebných služieb. Výnimku majú aj študenti, ľudia starajúci sa o blízke osoby a ďalšie iné osoby bližšie špecifikované v paragrafe 9 vyhlášky. „Niektoré situácie si predloženie negatívneho testu nevyžadujú, iné áno. Tam, kde je potrebné mať pri sebe výsledok negatívneho testu, je možné ho nahradiť dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Po novom s podmienkou antigénového testu môžu na územie SR bez karantény vstúpiť aj študenti slovenských škôl z Ukrajiny (7-dňový Ag test) a blízke osoby snúbencov (dvojdňový Ag test). Súčasne sa doprecizovalo (spresnilo), že vstup na územie SR s antigénovým testom platí len pre umelcov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v susedných krajinách s výnimkou Ukrajiny."

Nárok na dovolenku v roku 2021

Či už sa rozhodnete cestovať do zahraničia, aj napriek opatreniam a povinnej karanténe, alebo radšej zostanete objavovať krásy Slovenska a využijete napríklad rekreačný poukaz, pravdepodobne si v práci vyberiete voľno a miniete niekoľko zo svojich dní dovolenky.

Zamestnancovi, ktorý bol počas celého roka zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa a vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, prislúcha mu nárok na dovolenku za kalendárny rok. Základnou výmerou je najmenej 4 týždne dovolenky pre zamestnancov pod 33 rokov, ktorí sa trvale nestarajú o dieťa. Nárok na najmenej 5 týždňov voľna majú zamestnanci, ktorí do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšia najmenej 33 rokov veku a pre zamestnancov mladších ako 33 rokov, ktorí sa trvale starajú o dieťa. Až 8 týždňov majú pedagogickí, výskumní alebo vývojoví zamestnanci. Ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú počet dní dovolenky zamestnanca približujeme v článku Dovolenka v roku 2021 – na koľko dní má zamestnanec nárok?.

Prečítajte si tiež

Rozhodnúť o tom, či si zamestnanec urobí v práci voľno, môže vždy len zamestnávateľ. Musí však pri tom zohľadniť úlohy pracovníka, jeho oprávnené záujmy a dodržať niekoľko podmienok, ako prerokovanie čerpania dovolenky so zamestnancom podľa plánu dovoleniek, čerpanie dovolenky musí zamestnávateľ pracovníkovi oznámiť aspoň 14 dní vopred (kratšie len so súhlasom zamestnanca) a pod. Keďže stále trvá mimoriadna situácia, zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky zamestnancovi a oznámiť mu to v skrátenej lehote – 7 dní.

Článok pokračuje pod reklamou

Podpora pre cestovný ruch pokračuje, príspevok dostanú aj veľké cestovné kancelárie

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastro sektore boli výrazne zasiahnutí protipandemickými opatreniami, keďže sa cestovať nemohlo, o tržby prišli aj mnohé cestovné kancelárie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto v apríli spustilo druhé kolo pomoci pre gastro sektor a cestovný ruch. Podnikateľom v týchto odvetviach môžu poskytnú finančné príspevky určené na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení, mohli tak žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

Hoci sa opatrenia postupne uvoľňujú, v máji 2021 schválila Európska komisia tzv. Veľkú schému pomoci pre gastro a cestovný ruch. Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej webovej stránke, komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc veľkým podnikom v cestovnom ruchu. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania.

Aktualizované 29.6.2021: O vyššiu pomoc, až do výšky 1 milión eur, je už možné žiadať prostredníctvom formulára na portáli slovensko.sk.

Veľká schéma vychádza zo schémy pomoci de minimis. „Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci zostáva pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Za rovnaké obdobie je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď Schémy pomoci de minimis alebo Schémy štátnej pomoci,“ uvádza ministerstvo. Rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov. Vo Veľkej schéme budú môcť veľké podniky žiadať o finančný príspevok maximálne do 70 % nekrytých finančných nákladov, pre malé a stredné podniky je to 90 %. Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky:

 • stravovacích a ubytovacích zariadení,
 • cestovných kancelárií a agentúr,
 • aquaparkov, kúpalísk,
 • sprievodcovia v cestovnom ruchu,
 • organizácie kongresov a podnikových výstav,
 • botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie,
 • zábavné parky a lunaparky,
 • prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,
 • múzeá s prehliadkami pre verejnosť,
 • historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 pre schému štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19, schválila vláda 12. mája 2021.

Aktualizované 10.6.2021: Vláda 9. júna 2021 schválila, že cestovné kancelárie dostanú pomoc aj vo forme návratných finančných prostriedkov. Tie budú môcť využiť na vrátenie zálohových platieb klientom, ktorí si do konca augusta nuplatnia tzv. voucher. V takomto prípade totiž budú musieť cestovné kancelárie klientom vrátiť naspäť finančné prostriedky do 14 dní. Ministerstvo financií preto cestovným kanceláriám poskytne návratnú finančnú výpomoc v celkovom objeme 55 miliónov eur. Tá bude určená na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, prípadne na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v náhradných destináciách. Návratná pomoc bude jednotlivým subjektom poskytovaná do výšky ich záväzkov voči klientom, no maximálne do 25 % z ich obratu v roku 2019," úvadza ministerstvo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky

Ovplyvní čerpanie materskej dovolenky nárok na dovolenku na zotavenie? Vzniká vôbec dovolenka aj počas materskej/otcovskej či rodičovskej dovolenky?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Odškodnenie pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami v EÚ

Na čo majú cestujúci právo pri oneskorení či zrušení spojov? Ako sa líši výška odškodnenia pri leteckej, autobusovej, železničnej preprave či preprave loďou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky