Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?

Iniciatíva Startup Sharks od Slovak Business Agency vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Programu na podporu startupov (2017 - 2020). Cieľom Komponentu 2 s názvom Startup sea je poskytnúť poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikania. Náklady na poradcov pre inovatívne projekty plne uhradí SBA. Takýmto spôsobom chce pomôcť začínajúcim a  podnikateľom, ale aj fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, stať sa „žralokom vo vlnách biznisu“. Kto sa do výzvy môže zapojiť, akým spôsobom a v čom presne spočíva avizovaná podpora?

Pre koho je poradenstvo a mentoring z programu Startup Sea určený?

Výzva je určená pre všetkých, ktorí majú inovatívny nápad, no formálne je rozdelená pre dve skupiny dve skupiny záujemcov – tých ktorí už firmy majú, ale aj tých ktorí ešte firmu založenú nemajú. SBA na svojej webovej stránke informuje, že ak má záujem o odborné konzultácie alebo poradenstvo fyzická osoba - nepodnikateľ, musí spĺňať tieto náležitosti:

 • musí byť občanom Slovenskej republiky,
 • nesmie byť podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • nesmie vykonávať akúkoľvek hospodársku činnosť (ponuka tovaru a služieb na trhu) bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania,
 • nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu a prokuristom podniku.

Pod žiadateľmi - podnikateľmi sa zasa rozumie:

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa spomínaného zákona,
 • sú založené a existujúce na území SR,
 • spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie EÚ č. 651/2014,
 • sú podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,
 • od ich vzniku v čase podania žiadosti k tejto výzve neuplynulo viac ako 5 rokov,
 • bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje k získaniu pomoci.

Do výzvy sa však nemôže zapojiť fyzická osoba, ktorá je napr. právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin alebo trestný čin proti majetku, alebo nemá vysporiadané daňové odvody. Všetky dôvody, pre ktoré o túto podporu nesmie podnikateľ žiadať nájdete na stránke SBA.

Čo Startup sea začínajúcim podnikateľom ponúka?

V rámci programu Startup sea sa môžu účastníci zapojiť do viacerých aktivít. Účastníci môžu využiť konzultácie a poradenstvo napr. v oblasti spracovania štúdie realizovateľnosti. Pomoc môžu získať aj pri dokončení vývoja produktu alebo pri zhotovení funkčného prototypu, čo zahŕňa aj testovanie a úvodnú prezentáciu. Poradiť si zapojení môžu nechať aj v programovaní, marketingu, kampani na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi, ale praktické rady môžu získať aj v oblasti cenotvorby, marketingového prieskumu, vo vytváraní projektového tímu a podobne.

Kto poskytuje konzultácie a aké podmienky musí spĺňať?

Poradenstvo a konzultácie účastník získa od experta, ktorého si buď vyberie zo zoznamu expertov SBA, alebo si ho sám navrhne. Expert však musí spĺňať stanovené kritériá. Musí ísť o daňového rezidenta SR a tiež platcu odvodov v SR. Zahraniční experti sú teda problém. Zároveň expertom nesmie byť blízka osoba žiadateľa, ako napr. príbuzný, súrodenec či manžel a v prípade firiem nesmie byť navyše takýto expert v pracovnoprávnom vzťahu so žiadateľom a ani byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, spoločníkom, členom, prokuristom ani zamestnancom podniku.

Zapojení účastníci môžu mať počas programu aj viac expertov na rôzne oblasti, avšak pri oboch skupinách žiadateľov platí, že smú byť maximálne traja.

Ako poradenstvo pre startupy funguje v praxi?

Podstatou Startup sea je sto percentná úhrada oprávnených výdavkov na konzultácie a odborné poradenstvo so spomínanými expertmi, a to bez spolufinancovania zo strany žiadateľov. Podpora sa poskytuje len na také aktivity, na aké ešte v minulosti nebola použitá. Peniaze ale nejdú priamo podnikateľovi či nepodnikateľovi. Sú zaplatené priamo expertovi, a to ako odmena za poskytnuté konzultačné hodiny v takej výške, akú má hodinovú sadzbu. Avšak maximálna úhrada je 10 konzultačných hodín týždenne. Celková výška tejto finančnej podpory pritom nesmie presiahnuť sumu 25 000 eur poskytnutú jednorazovo za rozpočtový rok 2020. SBA vypláca odmenu konzultantovi po celý čas realizácie poskytovania podpory.

V prípade podnikateľov je potrebné uviesť v projektovom zámere 1 až 3 zástupcov, ktorí sa tejto podpory zúčastnia. Musí ísť výlučne o fyzické osoby, ktoré sú v čase podania žiadosti a počas celej doby poskytovania podpory štatutárnym orgánom alebo jeho členom, spoločníkom, akcionárom či prokuristom, alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s daným podnikom. Podnikatelia majú na rozdiel od nepodnikateľov ešte jednu povinnosť naviac - po uzavretí zmluvy zašlú do SBA Harmonogram poskytovania podpory. V ňom uvedú, v ktoré dni v týždni sa budú s mentorom stretávať počas nasledujúceho mesiaca a na akom mieste. Samozrejme, môže sa stať, že sa vyskytne problém, ktorý konzultáciu v určený deň znemožní. V takomto prípade musí podnikateľ oznámiť SBA emailom najneskôr 24 hodín pred plánovanou konzultáciou zmenu dátumu, času alebo miesta. Uplatniť si túto zmenu smie až po schválení agentúrou.

Zapojení podnikatelia alebo nepodnikatelia musia do SBA každý mesiac zaslať formulár spätnej väzby, experti zasa každý mesiac posielajú dvojstranne podpísaný pracovný výkaz. Po skončení poskytovania poradenstva zašle účastník programu do Slovak Business Agency záverečnú dokumentáciu a následne bude hodnotiteľom vypracovaný záverečný odborný posudok. Ten bude slúžiť ako podklad pre komisiu. Skončením konzultácií ale program pre účastníka nekončí. Musí svoju záverečnú dokumentáciu pred komisiou odprezentovať, tá následne rozhodne o naplnení výstupu podpory podľa zmluvy. Ak by došlo k nenaplneniu výstupu, musí účastník uhradiť pokutu, ktorá je vo výške celkových nákladov na poskytnutie podpory.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa do výzvy zapojiť a získať poradenstvo od expertov bezplatne?

Do výzvy sa môžu záujemcovia zapojiť zaslaním žiadosti spolu s priloženými dokumentami. Pre podnikateľov platí, že prikladajú:

 • Projektový zámer podnikateľa/MSP,
 • Vyhlásenie žiadateľa,
 • Vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok účasti,
 • Vyhlásenie o poskytnutí údajov,
 • Prezentácia startupu/nápadu,
 • CV štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu, ktorého súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • CV Experta, ktorého si podnikateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere, a ktorého súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • CV zástupcov firmy, ktorých súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • Dokumenty preukazujúce pracovnoprávny vzťah s podnikom (najmä pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

Zoznam príloh pre nepodnikateľa je o niečo štíhlejší. K žiadosti prikladá:

 • Projektový zámer fyzickej osoby,
 • Vyhlásenie žiadateľa,
 • Prezentácia startupu alebo nápadu,
 • CV žiadateľa, ktorého súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • CV Experta, ktorého si žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere a ktorého súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vzor žiadosti aj všetky potrebné spomínané formuláre nájdete priamo na stránke SBA v sekciách, ktoré sa venujú danej výzve.

Ak niektorá z náležitostí nebude súčasťou žiadosti, bude záujemca do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vyzvaný, aby ich doplnil. V prípade, že v stanovenej lehote dokumenty nedoloží, žiadosť bude automaticky zamietnutá. Ak ale bude všetko v poriadku, bude predložená na vyhodnotenie komisii. Tá je zložená z troch členov, ktorí nesmú byť žiadateľom a pri podnikateľských subjektoch nesmie byť člen komisie a jemu blízka osoba ani štatutárnym orgánom a jeho členom, ani zakladateľom, členom a spoločníkom právnickej osoby, ktorá o podporu žiada.

Komisia posudzuje žiadosti na základe týchto kritérií:

 • prínos a trhový potenciál projektového zámeru,
 • inovatívnosť a unikátnosť riešenia,
 • relevantnosť požadovanej podpory pre žiadateľa,
 • kvalitu vypracovania žiadosti a projektového zámeru.

Do kedy treba žiadosť poslať a kedy môžete očakávať, že príde vyrozumenie?

Do Výzvy od Startup Sharks je možné prihlasovať odoslaním žiadosti v listinnej podobe na adresu SBA alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu [email protected].

Ak máte záujem, s ničím nečakajte. Výzva sa bude uzatvárať už 26. júla 2020. Vyhodnotenie žiadostí sa predpokladá na august 2020. Posledná konzultácia alebo hodina odborného poradenstva smie prebehnúť najneskôr 31. januára 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky